Logo UAB
2023/2024

Comptabilitat Financera Superior i Altres Marcs Normatius

Codi: 44442 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4317517 Auditoria de Comptes i Comptabilitat OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Rizo Gubianas
Correu electrònic:
jordi.rizo@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Stefan Felix van Hemmen
Jordi Rizo Gubianas
Xavier Sentis Ros
Joan Anton Ros Guasch

Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar aquesta assignatura


Objectius

Aprofundir en el PGC i el PGC de PIMES.  Estudiar les normes de valoració i la seva aplicació en els diferents elements del balanç i el compte de PyG. Lestat de fluxos d'efectiu.

A més s’analitzaran les resolucions de l'ICAC que desenvolupen les normes de valoració, presentació i elaboració d'estats financers de totes les operacions:

-        Operacions habituals

-        Tractament d'operacions societàries

-        Anàlisi de les operacions complexes (instruments financers)

-        Operacions de patrimoni net

-        Operacions societàries i la seva comptabilització.

-        Introducció a la Llei 11/2018  sobre informació no financera i diversitat

 Així mateix s'estudiaran les següents normes:

 -        Comptabilitat d'entitats no lucratives

-        Comptabilitat d'entitats financeres i asseguradores

-        Normes comptables del sector públic

-        Regulació comptable i mercantil de les situacions concursals


Resultats d'aprenentatge

 1. CA01 (Competència) Contrastar les normes particulars d'elaboració dels estats financers a partir de les diferents regulacions existents en la legislació actual.
 2. KA01 (Coneixement) Identificar els diferents cossos normatius en relació amb la comptabilitat a Espanya.
 3. KA02 (Coneixement) Descriure el marc conceptual de la comptabilitat a partir de la normativa general espanyola existent.
 4. KA03 (Coneixement) Descriure les alternatives de valoració i registre de les diferències entre les normes comptables i fiscals.
 5. SA01 (Habilitat) Determinar per a cada context empresarial (empresa mercantil) les claus per a determinar la tipologia de normes comptables que pot utilitzar identificant-ne els avantatges i els inconvenients en cada cas.
 6. SA02 (Habilitat) Distingir les regulacions específiques vinculades a situacions de crisi empresarial.
 7. SA03 (Habilitat) Classificar les diferències en relació amb les normes de valoració i registre existents entre les diferents regulacions comptables d'Espanya.

Continguts

PART 1: NORMATIVA GENERAL

1. EL MARC CONCEPTUAL I LA REGULACION COMPTABLE A ESPANYA A partir de 2008 I MODIFICACIONS INTRODUÏDES EN EL RD 602/2016 i  la REFORMA de l any 2021 RD 1/2021 

 • PGC
 • PGC PIMES
 • RESOLUCIONS I CONSULTES DE L'ICAC
 • LIMITIS PER APLICAR PGC PIMES I MODELS NORMAL DE BALANÇ I PyG
 • LIMITIS PER EXENCION D'AUDITORIA

 

 2.      ELS ESTATS FINANCERS BASICOS:

 • BALANÇ
 • COMPTE DE PyG
 • MEMÒRIA

 

 3. NORMES DE VALORACION EN EL NOU PLA GENERAL DE COMPTABILITAT

-        NORMES DE VALORACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE L'IMMOBILITZAT TÈCNIC

 -       L'immobilitzat material: propietat planta i equips.

-        Inversions immobiliàries

-        Les permutes d'immobilitzat.

-        Arrendaments. Nova fórmula de comptabilització de les operacions d'arrendament financer “Lísing”.

-        L'immobilitzat  intangible. 

-        El fons de comerç: valoració i deterioració.

-        Deterioració del valor dels actius.

-        Els actius adquirits amb ajudes oficials. Subvencions

-        Casos especials d'adquisició i alienació d'immobilitzat: dació en pagament i altres situacions

 

 • ELS INSTRUMENTS FINANCERS I INTRODUCCIO A la MATEMÀTICA FINANCERA PER A la COMPTABILITAT 

-        Els  instruments financers. Presentació i classificació.

-        Normes de valoració aplicables sobre la base de la classificació dels instruments financers.

-        Introducció a la NIIF 9 i la seva adaptació al PGC a partir de 2018.

-        Comptabilització dels actius financers, passius financers i instruments de patrimoni propis.

-        El valor raonable.

-        Criteris per determinar el valor raonable.

-        Requeriments comptables de l'aplicació del valor raonable.

-        Valor raonable via pèrdues i guanys i valor raonable directe contra patrimoni net

-        Matemàtica financera per a operacions del nou Pla General de Comptabilitat 

 

 • DESPESES, INGRESSOS I RESULTAT DEL PERÍODE 

-        Reconeixement de despeses i tipologies. Periodificaciones.

-        Transaccions en moneda estrangera.

-        Ingressos ordinaris. Adaptació a la NIIF 15.

-        Els existències i la seva valoració.

-        La valoració i registre comptable de l'impost de societats. El nou mètode de l'efecte impositiu (adaptat a Resolució de l'ICAC de 9-2-16) 

 

 • ALTRES NORMES D'INTERES 

-        Provisions de passiu, actius  contingents i passius contingents.

-        Fets posteriors.

 

4.  L'ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET I OPERACIONS SOCIETÀRIES 

 • SUBVENCIONS DE CAPITAL 
 • OPERACIONS SOCIETÀRIES  (NOVA RESUOLUCIO DE L’ICAC s/operacions societàries vinculades a operacions regulades en el TRLSC) 
 • L'ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 
  • Estat d'ingressos i despeses reconegudes: estructura i classificació.
  • Estat total de conciliació del patrimoni net: operacions amb els socis.

 

5. L'ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 

-        Concepte de tresoreria i de mitjans líquids.

-        Classificació dels fluxos de tresoreria per activitats.

 1. Fluxos de tresoreria de les activitats ordinàries
 2. Fluxos  de tresoreria de les activitats d'inversió. 
 3. Fluxos de tresoreria de les activitats de finançament

-        El mètode directe d'elaboració de l'estat de fluxos d'efectiu

-        El mètode indirecte d'elaboració de l'estat de fluxos d'efectiu.

 

6. DIFERÈNCIES ENTRE PGC I PGC PIMES

 

7. CAS PRACTIC GENERAL AMB PGC I PGC PIMES I ELABORACION D'UNA MEMÒRIA 

-        Informaciómínima a facilitar en la memòria no abreujada.

-        Informació mínima a facilitar en la memòria abreujada

-        Informació mínima a facilitar en la memòria PGC PIMES

 

PART 2: NORMATIVA ESPECÍFICA

 

1. NORMATIVA COMPTABLE SOBRE ENTITATS NO LUCRATIVES 

1-     Reforma comptable. Reial decret 259/2008 de 23-12-08 sobre fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i RD 125/2010, de 14-9-10 que modifica el Pla Comptable.  Entitats que poden aplicar aquest Pla General de Comptabilitat. 

2-     Normes de registre i valoració específiques, com per exemple la valoració d'actius no generadors de fluxos d'efectiu. 

3-     Estats Financers: Balanç, Compte de Resultats, Estat de Fluxos d'Efectiu, Estat de canvis en el Patrimoni Net i Memòria. 

4-     Pla de comptes específic. 

5-   Diferències entre el Pla comptable i Pla comptable per a  pimes

 

 2. REGULACIÓ COMPTABLE PER A ENTITATS FINANCERES 

 1. El negoci bancari i el seu reflex comptable.
 2. Marco regulatori específic: la Circular 4/2004 del Banc d'Espanya, les NIIF.
 3. El balanç  d'una entitat bancària
 4. Especificitats dels actius i passius del balanç.
 5. El compte de resultats d'una entitat bancària
 6. Interpretació  dels estats financers bancaris

 

3. DISPOSICIONS COMPTABLES PER A ENTITAT. ASSEGURADORES 

 1. El negoci assegurador i el seu reflex comptable.
 2. Marco regulatori específic: el Pla Comptable d'Entitats Asseguradores, la IFRS 4 (Contracte d'assegurances)
 3. El balanç  d'una entitat asseguradora.
 4. Especificitats dels actius i passius del balanç.
 5. El compte de resultats d'una entitat asseguradora
 6. Interpretació  dels estats financers de les entitats asseguradores. 

 

4. NORMATIVA COMPTABLE SECTOR  PÚBLIC  

1. El Pressupost en les Administracions Públiques. Marc legal.

1.1.-Normativa Pressupostària

1.2. El cicle pressupostari 

1.3.-Contingut i  Estructura del pressupost

1.4.-Operacions pressupostàries i no pressupostàries 

2.-El Pressupost: Ingressos i despeses

               2.1.-Classificació de la despesa i dels ingressos.

               2.2.-Fases d'execució de les despeses i dels ingressos

               2.3.-La modificació  del pressupost

2.4.-Comptabilitat pressupostària versus comptabilitat financera 

3.-La liquidació del Pressupost

3.1.-Significat de la liquidació i magnituds.

3.2.-El resultat pressupostari

3.3.-El romanent de tresoreria

3.4.- Aprovació  de la liquidació 

4.-El compte General: contingut, formació, aprovació. 

5.-La Instrucció de Comptabilitat Local: model normal i model simplificat

               5.1. Principis Generals

               5.2. Àrees d'especial transcendència.      

                              Romanent del crèdit

                              Projectes de despesa.

                              Despeses amb finançament afectat

                              Administració de recueros per compte de  otr os ens públics.       

               5.3. El PGC Pública adaptat a l'Administració Local. 

6.- Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i  Sostenibilitat Financera

               6.1.- Àmbit d'aplicació i principis

               6.2.- Estabilitat pressupostària

               6.3.- Regla de la despesa

               6.4.- Sostenibilitat Financera.

               

5. regulació mercantil sobre el concurs de creditors

1. Nocions bàsiques sobre els procediments concursals

1.1.   La reforma concursal. Pressupostos del concurs

1.2.   Fases del procediment concursal. L'article 5.3. LC

1.3.   Classificació dels crèdits i qüestions rellevants del concurs.

1.4.   Principis rectors i objectiu de la Llei.

 2. Implicacions comptables en les diferents fases del procediment concursal

2.1.   Declaració del concurs. La insolvència del deutor i l'art. 5.3. LC

2.2.   Implicacions comptables derivades de l'informe de l'Administració Concursal

2.3.   Efectes de la tramitació del concurs en la llevanza ordinària de la comptabilitat

2.4.   Efectes de les irregularitats comptables en la qualificació del concurs.

3. Efectes del procediment concursal en l'informe d'auditoria


Metodologia

La metodologia docent estarà basada en una combinació de tres tipus d'activitats:

- Activitat dirigida: classes teòriques 

- Activitat supervisada: consistent en la realització de classes pràctiques, tutories i la realització d'exercicis amb seguiment pautat

- Activitat autònoma que es divideix en dues parts: part d'estudi personal de l'alumne (lectures, cerca d'informació, etc.). També s'inclou la realització d'exercicis addicionals i casos.

"La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries"

 

Les tutories podran ser presencials o on line

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases teòriques 60 2,4 CA01, KA02, SA02, SA03, CA01
Tipus: Supervisades      
Classes pràctiques 18,5 0,74 CA01, SA02, SA03, CA01
Tutories casos pràctics 10 0,4 SA01, SA02, SA01
Tipus: Autònomes      
Estudi de normatives 136 5,44 CA01, KA01, SA02, CA01
Realització de casos i treballs 70,5 2,82 KA03, SA01, KA03

Avaluació

El sistema d'avaluació i seguiment de l'estudiant es divideix en 4 modalitats: 

- Realització d'un exercici global de la part general  que es lliurarà a la fi de novembre:  25% 

- Presentació de casos pràctics i treballs: 15%   (Els alumnes hauran de presentar treballs sobre diferents àrees. Per exemple EFE i també impost de societats)

 - Participació activa i assistència en classe: 10%   (assistència mínima 75%)

  - Proves  finals: 50%

 • Prova final de la part general:  20%
 • Prova final de la part específica: 30%.

 

Nota mínima de cada una de les proves finals per fer mitjana: 4 punts (sobre 10 punts)

 

Procés de Recuperació

 

"Per participar en el procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul." Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han d'haver obtingut una qualificació mitjana de l'assignatura entre 3,5 i 4,9. La prova de recuperació s'efectuarà entre 15 i 20 dies després de la prova final.. L'estudiant que es present i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d'avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa dela qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

"L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries." 

 

Aquesta assigntura no preveu el sistema d'avaluació única.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Asistencia i participació 10% 0 0 KA01
Presentació casos i treballs 15% 1 0,04 KA01, KA03, SA02
Proves 50% 4 0,16 CA01, KA01, KA02, SA01, SA03
Realització d'exercicis 15% 0 0 KA03, SA03

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 

ESPANYA. LLEI 16/2007, de 4 de Julio, publicada en el BOE de 5 de juliol de 2007 sobre reforma de la legislació mercantil en material comptable per a la seva harmonització internacional amb base en la normativa de la Unió Europea.

 

INSTITUT DE COMPTABILITAT I AUDITORIA DE COMPTES (ICAC)

-  PGC, Reial decret 1514/07, BOE de 20-11-07

-  PGC PIMES, Reial decret 1515/07, BOE de 21-11-07.

- Reial decret 602/2016 BOE 17-12-16 pel qual es modifica el Pla General de Comptabilitat aprovat per Reial decret 1514/2007, el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitges Empreses aprovat per Reial decret 1515/2007. ICAC, octubre 2015

- Reial decret 1/2021 BOE 30-1-21 pel qual es mdoficia el Pla Genral de Comptabilitat aprovat per Reial decret 1514/2007 i el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses

- Resolució de l'ICAC d'1-3-2013 sobre immobilitzat material i inversions immobiliàries

- Resolució de l'ICAC de 28-5-2013 sobre immobilitzat intangible

- Resolució de 28-2-16 sobre impost de societats

- Resolució de l’ICAC de 5-3-2019 sobre operacions societàries.

 

GOMEZ VALLS F. I uns altres (2017): "Exercicis resolts i comentats amb el nou PGC". ACCID 2017

 

ALTRES REFERENCIES

-        García-Castellví A. i Arderiu, R. (2015), “La comptabilitat de les entitats sense ànim de lucre (adaptada al RD 1491/2011)”. Editorial ACCID. Barcelona.

-        Socías, A. et al (2013), “Comptabilitat d'entitats sense finalitats lucratives: nocions bàsiques, el PGC de 2011 i anàlisi comptable”. Edicions Piràmide. Madrid.

-        Andrade, J.M. et al (2012), “El nou marc comptable de les entitats sense finalitats lucratives”, Partida Doble, nº. 240, pàgs. 10-22.

-        Guzmán, I. et al (2010), “Manual de comptabilitat pública: (adaptat al Pla General de Comptabilitat Pública 2010)”. Faura-Cases Auditors. Barcelona.

-        Labeaga, J.M. (2011), “Manual de comptabilitat pública”. Ministeri d'Economia  i Hisenda, Secretària General Tècnica. Institut d'Estudis Fiscals. Madrid.

-        Pina V. i Torres L. (2009), “Manual de comptabilitat pública: adaptat al Pla de Comptes de l'Administració Local (inclou casos pràctics)”. Centre d'Estudis Financers. Madrid.

-        CIRCULAR DEL BANC D'ESPANYA 4/2004, de 22 de desembre, a Entitats de Crèdit. Normes d'Informació Financera Pública i Reservada i Models d'Estats Financers.

-        Marín, S. i Martínez-García, F. J. (2003), “Comptabilitat Bancària. Financera de Gestió i Auditoria”. Servei de publicacions de la Universitat de Cantàbria. Piràmide. Madrid.

-        Linares, A. i Linares, G. (2009), “Comptabilitat i Anàlisi de Comptes Anuals d'Entitats Asseguradores (Pla Comptable de 24 de juliol de 2008)”. Institut de Ciències del Segur. Fundació MAPFRE Estudis. Madrid.

 

 

 

RECURSOS EN LÍNIA

 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPTABILITAT I DIRECCIO (ACCID):

Http://www.accid.org

INSTITUT DE COMPTABILITAT I AUDITORIA DE COMPTES

http://www.icac.meh.es/


Programari

EXCEL 

SABI DATA BASE