Logo UAB
2023/2024

Pràctiques en Empreses i Institucions

Codi: 44429 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4313136 Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Maria Cima Mollet
Correu electrònic:
anna.cima@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Ana Cortes Fite

Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

Els estudiants faran les pràctiques en empreses (públiques o privades) o en institucions (Centres de recerca i / o departaments universitaris). L’objectiu és introduir els estudiants al mon professional que trobaran en el futur, tant si volen doctorar-se com si volen treballar en una empresa. D’aquesta manera esperem que puguin esbrinar què volen fer un cop acabin el programa de màster.


Competències

 • Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes del seu camp d'estudi. 
 • Aplicar les tècniques de resolució dels models matemàtics i els seus problemes reals d'implementació.
 • Assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, processos, sistemes i productes informàtics avançats.
 • Extreure d'un problema complex la dificultat principal, separada d'altres qüestions d'índole menor.
 • Reconèixer la dimensió humana, econòmica, legal i ètica en l'exercici professional.
 • Resoldre problemes complexos aplicant els coneixements adquirits a àmbits diferents dels originals

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar si les decisions preses són les més adequades
 2. Aportar solucions concretes als problemes plantejats
 3. Mostrar una actitud positiva, activa i professional
 4. Organitzar i planificar les tasques encomanades
 5. Prioritzar les tasques derivades de la resolució d'un problema
 6. Resoldre models matemàtics de forma eficient.

Continguts

No hi ha continguts teòrics en aquest mòdul.


Metodologia

Els estudiants que s’hagin matriculat a aquest mòdul (no és obligatori, però és molt recomanable), es reuniran amb el Coordinador del Màster a finals d'octubre o de novembre per parlar de les seves preferències sobre les Empreses i/o Institucions. A continuació, la Universitat es posarà en contacte amb els centres per obtenir una autorització per a realitzar les pràctiques. Al Campus Virtual del mòdul apareixerà una llista real d'Empreses i Centres de recerca que ja hem enviat estudiants d’aquest Màster en els darrers anys.

Cal signar un conveni entre la Universitat i la Empresa. Aquest procediment es realitza amb l’ajuda de la Facultat de Ciències, perquè, de fet, qui signa l'acord és el degà de la Facultat de Ciències de la Universitat, la persona  anomenada pel Centre i també l’estudiant. El document indica clarament el nom del tutor designat per l'empresa, el tutor acadèmic de la universitat, les dates i el pla de treball.

Com que el mòdul compta amb 12 ECT's, la quantitat total d'hores és de 300.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Assistència a les pràctiques 290 11,6 1, 2, 3, 4, 5, 6
Pla de treball 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

L'avaluació d'aquest mòdul es fa tenint en compte dos ítems:

El primer és un informe realitzat pel tutor designat per l'empresa, que consisteix en emplenar un formulari valorant determinats aspectes del treball realitzat per l’alumne. El formulari esmentat estarà disponible al Campus Virtual. El tutor de l’empresa l’ha d’enviar al professor responsable del mòdul.

El segon és un informe descriptiu escrit per l’alumne on s’explica què ha estat fent a l'empresa / Centre de Recerca. L'informe hauria de tenir entre 6 i 12 pàgines. A sota un esquema per si us és útil.

- Dades personals

- Les dates de l’estada a l’empresa.

- Dades de l'empresa. Tutor assignat per l'empresa.

- Explicació de la naturalesa de l’empresa.

- Treball en equip que heu treballat.

- Feu una descripció concreta i tasques detallades realitzades durant la vostra estada a la companyia.

- Avaluació del treball realitzat amb els coneixements i habilitats adquirides en relació als estudis de màster.

- Llista de problemes trobats i procediment seguit per resoldre’ls.

- Avaluació del treball personal i suggeriments.

- Valoració de l’experiència i suggeriments personals.

 

Tots dos documents s’han de lliurar al Campus Virtual del mòdul abans del 30 de juny.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de l'estudiant 20% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6
Informe del tutor al centre 80% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

No hi ha bibliografia específica.


Programari

No hi ha un programari específic.