Logo UAB
2023/2024

Bases per a l'Estudi de la Traducció, la Traductologia i els Estudis Interculturals B-A

Codi: 44386 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4316560 Traducció i Estudis Interculturals OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Lucia Molina Martinez
Correu electrònic:
lucia.molina@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Lucia Molina Martinez
Laura Santamaria Guinot
Sonia Gonzalez Cruz
Marta Brescia Zapata
Mariana Orozco Jutoran
Anabel Galan Mañas
Patricia Rodriguez Ines
Maria Guadalupe Romero Ramos

Prerequisits

Estar oficialment matriculat/da en el Màster de Traducció i Estudis Interculturals.


Objectius

Aquest mòdul de 15 crèdits és obligatori per a tot l'estudiantat del Màster i constitueix la base teòrica comuna de les dues especialitats. L’objectiu general d’aquest mòdul és que l'estudiantat es familiaritzi amb els aspectes de la interculturalitat i la pluralitat, i amb el paper de la traducció i de la interpretació com a mediació lingüística imprescindible. Aquests fonaments van  des de l’aspecte antropològic a les diferències culturals en diferents continents i països en tant que bases per a la correcta traducció i interpretació, així com conèixer els paràmetres de l’anàlisi del discurs per poder relacionar-lo amb les coordenades espaciotemporals d’on ha sorgit, i procedir, llavors, a la correcta interpretació i translació. D’altra banda, aquest mòdul també pretén que l'estudiantat adquireixi els coneixements i les habilitats fonamentals per l’ús correcte dels recursos de documentació i terminològics més apropiats per l’entorn professionalitzador de traducció especialitzada com per l’entorn de la recerca en Traductologia i dels Estudis Interculturals. El mòdul també inclou continguts fonaments sobre metodologia de la traducció.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat social i ètica.
 • Analitzar diferents tipus de discurs en entorns interculturals.
 • Argumentar les idees pròpies des d'una perspectiva científica.
 • Desenvolupar una perspectiva crítica davant els discursos propis i aliens.
 • Dissenyar, planificar i elaborar un treball acadèmic o professional en l'àmbit de la traducció i els estudis interculturals.
 • Identificar i interpretar adequadament elements culturals.
 • Integrar coneixements per formular judicis sobre temes rellevants de la traducció i els estudis interculturals.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar en equip i resoldre possibles conflictes en la pràctica professional.
 • Utilitzar els recursos documentals i tecnològics necessaris per a la traducció i els estudis interculturals

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat social i ètica.
 2. Argumentar el paper de la traducció com a mediació lingüística en un context intercultural.
 3. Argumentar les idees pròpies des d'una perspectiva científica.
 4. Demostrar coneixements relacionats amb la interculturalitat i la pluralitat lingüística.
 5. Demostrar que es dominen les bases metodològiques per elaborar un treball acadèmic o professional en l'àmbit de la traducció i els estudis interculturals.
 6. Desenvolupar una perspectiva crítica davant els discursos propis i aliens.
 7. Diferenciar diferents gèneres textuals.
 8. Distingir els diferents elements culturals i explicar-ne la funció en un determinat context.
 9. Distingir i aplicar diferents paràmetres d'anàlisi del discurs.
 10. Distingir les referències teòriques rellevants per analitzar mecanismes discursius.
 11. Identificar els recursos de documentació especialitzats més adequats per a diferents funcions.
 12. Identificar les referències teòriques per analitzar els problemes més rellevants de la traducció i els estudis interculturals.
 13. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 14. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 15. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 16. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 17. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 18. Treballar en equip i resoldre possibles conflictes en la pràctica professional.
 19. Utilitzar els recursos necessaris per a resoldre problemes derivats de la interculturalitat i la pluralitat lingüística.

Continguts

1. INTERCULTURALITAT I TRADUCCIÓ

Bloc A

 • Estudis culturals.
 • Estudis interculturals i traducció.
 • Ideologia i traducció.
 • Memòria, identitat i traducció.
 • Els límits socials de la traducció.
 • Cognició, recepció i censura.

Bloc B

 • Aproximacions al concepte de cultura.
 • Llengua, cultura i traducció.
 • La traducció, activitat intercultural.
 • Els referents culturals en la traducció.
 • Funcionament de la transferència cultural en traducció.
 • Instruments d'anàlisis de la traducció dels referents culturals.

 

2. ANÀLISI DEL DISCURS

 • Text i discurs. Factors d'anàlisi.
 • Els tipus i gèneres textuals.
 • La variació lingüística: els dialectes.
 • La variació lingüística: la parla col·loquial i el llenguatge obscè.
 • El discurs de poder i classe social.
 • El llenguatge i la discriminació.
 • L'humor.

 

3. RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ i TERMINOLOGIA

 • El procés de documentar la traducció especialitzada.
 • Recursos d'informació i estratègies de recerca.
 • Concepte i tipologies de les fonts d'informació.
 • Fonts d'informació per a la traducció i la interpretació. Directori de recursos.
 • Avaluació i ús de les fonts (ús, fiabilitat, rigor).
 • Mapes conceptuals.
 • Bancs de dades multilingües (BACUS-MULTITERM, Babelnet, etc.).
 • Lingüística de corpus aplicada a la traducció.
 • Anàlisi de freqüències (Sketch Engine i AntConc,eines per a la segmentació de text).
 • Recursos per a la redacció en llengua estrangera.

4. METODOLOGIA DE LA TRADUCCIÓ

 • L'adquisició de la competència traductora.
 • La traducció és un acte de comunicació.
 • El dinamisme de l'equivalència traductora.
 • Les etapes d'elaboració de la traducció.
 • La documentació per traduir.
 • El mètode de traducció.
 • Les modalitats de traducció.
 • Característiques del TFM elaborat en col·laboració amb una entitat: índex, introducció, objectius, marc teòric, metodologia, bibliografia i conclusions.

Metodologia

. Classes magistrals;

. Resolució de problemes/casos/exercicis;

. Exposicions orals;

. Realització d'exercicis individuals o en grup;

. Realització d’activitats pràctiques.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes expositives. Realització d'activitats pràctiques. 90 3,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Tipus: Supervisades      
Resolució de problemes, casos i exercicis. Exposicions orals. 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Tipus: Autònomes      
Realització d'activitats pràctiques. Lectures diverses. Elaboració de treballs. 255 10,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Avaluació

Al principi del curs el professorat responsable informarà a l'estudiantat sobre les activitats d'avaluació de l'assignatura (característiques, percentatges, data de realització o lliurament, etc.).

Avaluació única

Aquest mòdul preveu avaluació única en els termes establerts en la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la facultat i enviar-ne una còpia al docent responsable del mòdul perquè en tingui constància.

L’avaluació única es farà presencialment en un sol dia. La Gestió acadèmica publicarà la data i hora a la web de la facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI/NIE o passaport).

Activitats d’avaluació única

L’avaluació única inclourà un mínim de tres activitats d’avaluació d’almenys dues tipologies diferents, segons indica la normativa.

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació del mòdul (segons escaigui) són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Asistencia i participacio a classe 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Control de coneixements adquirits 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Realització/lliurament de treballs 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

La bibliografia s’oferirà a la guia docent de cadascuna de les assignatures que conformen el mòdul.


Programari

A l'inici de cada assignatura, el professorat indicarà si cal programari específic.