Logo UAB
2023/2024

Doblatge i Subtitulació B-A

Codi: 44382 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4315982 Traducció Audiovisual OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Aida Franch Arnau
Correu electrònic:
aida.franch@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Anjana Martinez Tejerina
Aida Franch Arnau

Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

Aproximar l’alumnat a la realitat de la traducció audiovisual per al doblatge, donar-li a conèixer l’adaptació i l’ajust com una tasca complementària a la traducció i ensenyar-li les bases d’aquesta tècnica.

Presentar a l'alumnat la modalitat de la subtitulació, tant des del punt de vista tècnic (programes de subtitulació, limitacions de temps i espai, etc.) com des del punt de vista traductològic (diversos gèneres, tractament de l’oralitat, etc.). 

 


Competències

 • Demostrar una actitud i un comportament ètics actuant d'acord amb els principis deontològics de la professió.
 • Distingir les diferents modalitats i els gèneres textuals de la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans i les seves característiques.
 • Dominar estratègies de correcció, revisió lingüística i postedició dels productes audiovisuals.
 • Gestionar projectes de traducció audiovisual, d'accessibilitat i de localització multimèdia, de webs i de videojocs
 • Identificar i utilitzar els recursos especialitzats per documentar-se sobre aspectes temàtics propis de la traducció audiovisual i promocionar-se com a traductor professional.
 • Reconèixer els problemes de traducció específics de les diferents modalitats de productes audiovisuals i aplicar els coneixements adquirits per resoldre'ls.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera principalment autònoma o autodirigida.
 • Traduir i fer accessibles productes audiovisuals, productes multimèdia, webs, videojocs i aplicacions informàtiques.
 • Utilitzar els programes informàtics específics per traduir i fer accessibles productes audiovisuals, productes multimèdia i videojocs.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar les traduccions per a doblatge i subtitulació a les varietats lingüístiques requerides.
 2. Adquirir pràctica en els processos de doblatge i subtitulació.
 3. Demostrar una actitud i un comportament ètics actuant d'acord amb els principis deontològics de la professió.
 4. Fer traduccions per a doblatge i subtitulació ajustant-se a les restriccions d'espai i sincronia pròpies de cada modalitat.
 5. Fer traduccions per a doblatge i subtitulació que compleixin les normes i els estàndards professionals de la indústria.
 6. Identificar errors de traducció i proposar-hi alternatives justificades.
 7. Identificar les principals característiques, similituds i diferències del doblatge i la subtitulació.
 8. Liderar i treballar en equips de traducció audiovisual per a doblatge i subtitulació.
 9. Reconèixer els aspectes econòmics i professionals del mercat del doblatge i la subtitulació.
 10. Resoldre dificultats de traducció en doblatge i subtitulació i justificar les decisions pròpies.
 11. Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera principalment autònoma o autodirigida.
 12. Utilitzar bases de dades amb guions cinematogràfics i familiaritzar-se amb guies d'estil de diferents mitjans de comunicació.
 13. Utilitzar programes de subtitulació.

Continguts

DOBLATGE

El doblatge i la traducció. Material i dinàmica de treball.

L'adaptació i l'ajust. Nocions bàsiques: símbols i pauses.

Particularitats de la traducció per a doblatge: ambients i adlibs.

Traducció, ajust i adaptació de cançons.

Traducció i ajust de l'animació.

Traducció i ajust de ficció: sèries i pel·lícules.

 

SUBTITULACIÓ

Introducció al concepte de subtitulació, les seves restriccions i les seves particularitats. Segmentació i preparació del text.

Localització de subtítols i convencions tècniques.

Convencions lingüístiques i ortotipogràfiques.

Referències culturals i variants dialectals.

Referències culturals i humor.

Aspectes professionals.


Metodologia

S'utilitza una metodologia activa amb activitats de diversos tipus.

S'utilitzen els instruments del Campus Virtual de la UAB.

Es realitzaran diverses tasques de traducció, ajust i subtitulació per ajudar l'estudiant a entendre tot el procés, a ser crític/a i buscar les seves pròpies solucions i a poder introduir-se al mercat professional.

Les activitats podran ser dirigides pel professorat, supervisades o totalment autònomes. Es buscarà també fomentar l'aprenentatge cooperatiu i la recerca de dades i d'alternatives, a més de l'esperit crític i l'estil propi de cada estudiant.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats de traducció 35 1,4 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Classes de contingut teòric 25 1 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Debat i discussions 14 0,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Comentaris i debats sobre exemples 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Preparació de treballs i exercicis 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Ampliació de coneixements 45 1,8 11
Recerca 11 0,44 3, 6, 10, 11, 12
Tècniques d'aprenentatge cooperatiu 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquest mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercici 1 doblatge 22% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12
Exercici 1 subtitulació 22% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13
Exercici 2 doblatge 22% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12
Exercici 2 subtitulació 22% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13
Participació 12% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

Bibliografia bàsica

Agost, Rosa (1999) Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes, Ariel Practicum, Barcelona: Ariel.

Ávila, Alejandro (1997) El doblaje. Madrid: Cátedra.

Bartoll, Eduard. (2015). Introducción a la traducción audiovisual. Barcelona: UOC.

Chaume, Frederic (2003) Doblatge i subtitulació per a la TV,  Biblioteca de Traducció i d’Interpretació, Vic: Eumo Editorial. En castellano: Chaume, Federic. (2004) Cine y traducción. Madrid: Cátedra.

Chaves, Mª José (2000) La traducción cinematográfica. El doblaje. Huelva: Publicaciones de la Universidad de Huelva.

Duro, Miguel (coord.) (2001) La traducción para el doblaje y la subtitulación. Madrid: Cátedra.

Matamala, Anna. (2019). Accessibilitat i traducció audiovisual. Barcelona: UOC.

Talaván, Noa; Ávila Cabrera, José Javier; Costal, Tomás. (2016). Traducción y accesibilidad audiovisual. Barcelona: UOC.

Whitman-Linsen, Candace (1992) Through the Dubbing Glass. The Synchronisations of American Motion Pictures into German, French and Spanish. Berlín: Peter Lang.

 

Altres lectures recomanades

Ballester Casado, Ana (2001) Traducción y nacionalismo. La recepción del cine americano en España a través del doblaje (1928-1948). Granada: Comares.

Baños, Rocío (2004) La oralidad prefabricada en la traducción para el doblaje. Estudio descriptivo-contrastivo del español de dos comedias de situación. Tesis doctoral. Universidad de Granada.

Brumme, Jenny (2012) Traducir la voz ficticia. Berlín: De Gruyter.

Cerezo Merchán, Beatriz; Chaume, Frederic; Granell, Ximo; Martí Ferriol, José Luis; Martínez Sierra, Juan José; Marzà, Anna; Torralba Miralles, Gloria (2015) La traducción para el doblaje en España. Mapa de convenciones. Castelló de la Plana: Publicacionsde la Universitat Jaume I.

Comes, Lluís (2007)  “El doblatge en català”, en Quaderns del CAC, 28: 45-51.

Comes, Lluís (2010)  “La traducció i l’adaptació dels temes musicals”, a Xoán Montero Domínguez (ed.) Traducción para a dobraxe en Galicia, País Vaso e Cataluña. Experiencias investigadoras profesionais. Vigo: Universidade de Vigo.

Fodor, István (1976) Film Dubbing. Phonetic, Esthetic and Psychological Aspects. Hamburg: Helmut Buske Verlag.

Fuentes, Adrián (2002) “Reír o no reír, esa es la cuestión: la traducción del humor verbal audiovisual. Estudio descriptivo de un fragmento de Duck Soup de los Hermanos Marx”.  http://www.ugr.es/~greti/puentes/puentes3/08%20Adrian%20Fuentes.pdf

Izard, Natàlia (1992) La traducció cinematogràfica. Barcelona: Centre d’Investigació de la Comunicació.

Luyken, Georg-Michael; Herbst, Thomas; Langham-Brown,Jo; Reid, Helen & Spinhof, Hermann (1991) Overcoming Linguistic Barriers in Television. Dubbing and Subtitling for the European Audience. Manchester: The European Institute for the Media.

Zabalbeascoa, Patrick (1996) “Translating Jokes for Dubbed Television Situation Comedies”, a Dirk Delabastita (guest editor), The Translator, 2:2. Special Issue. Wordplay & Translation, St. JeromePublishing: Manchester.

Zabalbeascoa, Patrick (2000) “La traducción del humor de Woody Allen o el arte de dominar la sutileza y la ironía”, a Lorenzo & Pereira (eds.) Traducción subordinada (I). El doblaje. Vigo: Universidade de Vigo.

 

Volums que recullen articles o ponències sobre TAV

Chaume, Frederic; Agost, Rosa. (eds.) (2001) La traducción en los medios audiovisuales. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I.

Díaz-Cintas, Jorge; Orero, Pilar & Aline Remael (2006) Jostrans. Special Issue on AVT. http://www.jostrans.org/issue06/issue06_toc.php

Gambier, Yves (ed.) (1995) Communication audiovisuelle et transferts linguistiques. Translation 14:3-4.

Gambier, Yves (ed.) (1996) Les transferts linguistiques dans les médias.Paris: Presses Universitaires du Septentrion.

Gambier, Yves (ed.) (1998) Translating for the Media. Turku: University of Turku.

Gambier, Yves (2003) The Translator, 9:2 Special issue on Screen Translation. Manchester: St. Jerome.

Gambier, Yves (dir.) (2004) Meta. 49:1. Traduction Audiovisuelle. Les Presses de l’Université de Montréal.

Gambier, Yves & H. Gottlieb (2001) (Multi) Media Translation. Amsterdam: Benjamins.

Lorenzo, Lourdes; Pereira, Ana. (eds.) (2001) Traducción subordinada (I). El doblaje. Vigo:  Publicacións da Universidade de Vigo.

Lorenzo, Lourdes; Pereira, Ana(eds.) (2001) Traducción subordinada (I). El subtitulado. Vigo:  Publicacións da Universidade de Vigo.

Mayoral, Roberto (2005) (ed.) Puentes, 6. Número monográfico dedicado a la traducción audiovisual. Granada: Universidad de Granada. http://www.ugr.es/~greti/revista_puente_pdf.htm

Merino, Raquel; Santamaría, José Miguel & Pajares, Eterio (eds.) (2005) Trasvases culturales: literatura, cine, traducción 4. Vitòria: Universitat del País Basc. També hi ha el volum 3 (2001), el volum 2 (1997) i el volum 1 (1994).

Orero, Pilar (2004) Topics in Audiovisual Translation. Amsterdam:John Benjamins.

Sanderson, John D. (2001) Doble o nada. Actas de las I y II Jornadas de doblaje y subtitulación. Alacant: Universitat d’Alacant.

Sanderson, John D. (2002) Traductores para todo. Actas de las III Jornadas de doblaje y subtitulación. Alacant: Universitat d’Alacant.

Sanderson, John D. (2008) Películas antiguas, subtítulos nuevos. Análisis diacrónico de la traducción audiovisual, Alicante: Universidad de Alicante.

Zabalbeascoa, Patrick, Santamaria, Laura i Chaume, Frederic (2005) La traducción audiovisual. Investigación, enseñanza y profesión, Interlingua, 49, Editorial Comares, Granada.

 

Webs

www.eldoblatge.com (catalán), www.eldoblaje.com (castellano)

https://esadir.cat

https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/trag/info

https://www.imdb.com/

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/catalogodecine/inicio.html

https://www.gencat.cat/llengua/cinema/

BITRA (base de datos bibliográfica, para buscar otras referencias): http://cv1.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp?idioma=es

 

Bibliografia específica de subtitulació

Bartoll, Eduard (2012) La subtitulació. Aspectes teòrics i pràctics. Vic: Eumo.

Bogucki, Łukasz (2004) A Relevance Framework for Constraints onCinema Subtitling, Lodz: Wydawnictwo Universytetu Lodzkiego.

Brutti, Silvia i Elisa Perego (2005) «Translating the expressive function in subtitles: the case of vocatives», en John Sanderson [ed.] Research on Translation for Subtitling in Spain and Italy. Alacant: Universitat d’Alacant, 27-48.

Carroll, Mary i Jan Ivarsson (1998) Subtitling. Simrishamn: TransEdit HB.

De Linde, Zoe i Neil Kay (1999) The Semiotics of Subtitling. Manchester: St. Jerome.

Díaz Cintas, Jorge (2001) La traducción audiovisual. El subtitulado. Salamanca: Almar.

Díaz Cintas, Jorge (2003) Teoría y práctica de la subtitulación (inglés-español). Barcelona: Ariel.

Díaz Cintas, Jorge i Aline Remael (2007) Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester: St. Jerome.

Díaz Cintas, Jorge (2021) Subtitling. Concepts and Practices. Nueva York: Routledge.

Ferrer, María (2005) «Fansubs y scanlations: la influencia del aficionado en los criterios profesionales», Puentes 6: 27-43.

Incalcaterra McLoughlin, Laura, Marie Biscio i Máire Áine Ní Mhainnín [eds] (2011). Audiovisual Translation. Subtitles and Subtitling. Theory and Practice. Oxford: Peter Lang.

Karamitroglou, Fotios. (1997) «A set of proposed subtitling standards in Europe». Translation Journal 2(2). <www.bokorlang.com/journal/04stndrd.htm>

Lorenzo, Lourdes i Ana Pereira [eds] (2001) Traducción subordinada (I). El subtitulado. Vigo: Universidade de Vigo.

Orero, Pilar [ed.] (2004) Topics in Audiovisual Translation. Amsterdam: John Benjamins.

 


Programari

Microsoft Office, especialment Word o programes d'edició de text compatibles.

Subtitle Edit.