Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Màster

Codi: 44261 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4317118 Estudis Globals d'Àsia Oriental OB 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
David Saurí Pujol
Correu electrònic:
david.sauri@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Cap.


Objectius

L’objectiu d’aquesta assignatura és avaluar la integració de les competències adquirides al màster a través de la realització d'un Treball de Fi de Màster (TFM). El TFM és un treball acadèmic individual realitzat autònomament d'acord amb els principis del treball científic, amb el seguiment del professorat tutor, en què l'alumnat ha de demostrar que domina els coneixements teòrics i metodològics apropiats per a fer una anàlisi pròpia i especialitzada del tema que esculli en relació amb els continguts del màster. La temàtica del TFM pot ser tant de caire teòric com metodològic, aplicant en tots dos casos una orientació investigadora que pot complementar-se amb un enfocament institucional, si es desenvolupa en col·laboració amb una entitat de l'àmbit de l'Àsia Oriental amb què la UAB tingui conveni. En tots els casos, el TFM ha d'evidenciar que l’alumnat domina els continguts teoricoconceptuals i les eines metodològiques adequades per a poder realitzar una investigació rigorosa sobre el tema objecte d'anàlisi, i demostrar que ha adquirit els coneixements i les capacitats necessaris per a seguir investigant d'acord amb els criteris de qualitat científica i rigor acadèmic en projectes posteriors.


Resultats d'aprenentatge

  1. CA20 (Competència) Formular de manera original les preguntes de recerca, els objectius per desenvolupar i la hipòtesi per verificar quan es duu a terme el TFM, parant atenció a l'especificitat de l'àmbit d'estudi analitzat, així com a la seva interrelació amb el conjunt de continguts del màster.
  2. CA21 (Competència) Ser capaç de redactar i defensar públicament el TFM, comunicant amb solvència acadèmica els resultats de la recerca en el context d'aprenentatge del màster.
  3. CA22 (Competència) Ser capaç de comunicar de manera clara i sistemàtica la rellevància global d'Àsia Oriental en l'àmbit d'estudi desenvolupat en el TFM, considerant una diversitat d'interlocutors i registres.
  4. CA23 (Competència) Ser capaç de desenvolupar en el TFM les habilitats per consultar fonts acadèmiques especialitzades, aplicar paradigmes teòrics i tècniques d'anàlisi avançats, i produir resultats de recerca originals, que garanteixin la capacitat d'escometre amb garanties projectes formatius nous.
  5. KA15 (Coneixement) Escollir les eines teòriques i metodològiques adequades a l'àmbit de recerca del TFM que en facin possible la realització a partir dels criteris de qualitat científica i rigor acadèmic.
  6. KA16 (Coneixement) Identificar en l'àmbit de recerca del TFM els coneixements i pràctiques que puguin contribuir a la construcció d'una societat sostenible i diversa, respectuosa amb els principis d'igualtat social, cultural i de gènere.
  7. SA25 (Habilitat) Aplicar de manera competent els desenvolupaments teoricoconceptuals adequats per a investigar i produir resultats acadèmics originals en l'àmbit d'estudi del TFM.
  8. SA26 (Habilitat) Utilitzar amb eficàcia la metodologia, les tècniques d'anàlisi i els recursos especialitzats per investigar de manera autònoma quan es duu a terme el TFM.
  9. SA27 (Habilitat) Analitzar en l'àmbit d'estudi del TFM les característiques i transformacions derivades de la redefinició global d'Àsia Oriental, articulant un discurs propi caracteritzat pel rigor i la capacitat d'anàlisi crítica.

Continguts

El TFM és un treball acadèmic individual realitzat autònomament per l'alumnat d'acord amb els principis del treball científic i amb el seguiment del professorat tutor. La temàtica del TFM pot ser tant d'índole teòrica com metodològica, aplicant en tots dos casos una orientació investigadora que pot complementar-se amb un enfocament institucional si es desenvolupa en col·laboració amb una entitat de l'àmbit de l'Àsia Oriental amb què la UAB tingui conveni. L'objectiu del TFM és que l’alumnat incorpori els coneixements i capacitats necessaris per a dur a terme una investigació especialitzada en l'àmbit del màster, segons els principis de qualitat científica i rigor acadèmic. Amb aquest propòsit, l'alumnat haurà de realitzar un treball original que abordi el plantejament i desenvolupament de les preguntes de recerca, hipòtesi i objectius investigadors, estat de la qüestió, marc teòric i enfocament metodològic de la investigació. El seguiment del TFM es realitzarà mitjançant tutories periòdiques de supervisió amb el professorat tutor responsable del mateix, que serà assignat per la coordinació del màster, tenint en compte les temàtiques dels TFM. Al primer semestre, les tutories se centraran en la iniciació a la recerca a través del plantejament metodològic i l'elaboració del projecte investigador, i serviran perquè l'alumnat adquireixi els coneixements i les capacitats necessaris pel plantejament d'un treball de recerca en l'àmbit d'estudis del màster. Les tutories del segon semestre se centraran en el seguiment del desenvolupament teòric, metodològic i analític del treball, per tal de garantir en tot moment el seu progrés investigador d’acord amb els criteris de qualitat i excel·lència acadèmiques.


Metodologia

- Tutories

- Participació en activitats complementàries

- Conferències

- Elaboració de treballs

- Estudi personal

- Lectura d'articles/informes especialitzats

- Seminaris

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Tutories, participació en activitats complementàries, seminaris, conferències 9 0,36 CA20, CA21, CA22, CA23, KA15, KA16, SA25, SA26, SA27, CA20
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs, lectura d'articles/informes especialitzats, estudi personal, 366 14,64 CA20, CA21, CA22, CA23, KA15, KA16, SA25, SA26, SA27, CA20

Avaluació

L'article 54 de la Normativa acadèmica de la UAB estableix que “El màster haurà de concloure amb l'elaboració i la defensa pública d'un treball de final de màster”. En aquest sentit, el resultat final del TFM ha d'evidenciar que l'alumnat domina els continguts teoricoconceptuals i les eines metodològiques adequades per a poder realitzar de manera autònoma una investigació rigorosa en el camp d'estudis del màster, i demostrar així que ha adquirit els coneixements i capacitats necessaris per a continuar investigant en projectes posteriors segons els criteris de qualitat científica i rigor acadèmic. Amb aquest propòsit, l'alumnat haurà de: a) Lliurar la memòria escrita del treball de recerca realitzat; i b) Portar a terme la defensa d'aquesta memòria davant de la comissió d'avaluació.

La comissió d’avaluació estarà composta per tres membres del professorat doctor del màster, un dels quals serà la persona coordinadora de l’assignatura de TFM. En la seva avaluació, la comissió prendrà en consideració la idoneïtat de les aportacions i els resultats (35%), la solidesa acadèmica de les argumentacions i anàlisi crítica (30%), l'estructura i sistematització del treball (15%), la correcció lingüística (10 %) i la pertinència de la bibliografia (10%). A la nota final del TFM, el pes en l'avaluació es distribuirà de la manera següent: defensa oral (20%), treball escrit (80%).

La durada de l’acte de la defensa del TFM no serà superior als 45 minuts. L'alumnat disposarà de 20 minuts per a presentar els principals resultats del TFM. A continuació, el professorat membre de la comissió avaluadora li formularà les preguntes o els comentaris que consideri oportuns, als quals haurà de respondre de manera individual o agrupada i, finalment, atorgarà una qualificació numèrica decidida de mutu acord entre els membres de l'esmentada comissió.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral del treball 20% 0 0 CA20, CA21, CA22, CA23, KA15, KA16, SA25, SA26, SA27
Entrega del treball 80% 0 0 CA20, CA21, CA22, CA23, KA15, KA16, SA25, SA26, SA27

Bibliografia

Atès que cada TFM té una temàtica específica, la bibliografia serà igualment específica per a cada projecte. L'estudiant i el professorat tutor decidiran la bibliografia en les primeres fases de l'elaboració del TFM.


Programari

No es preveu l'ús de programari específic.