Logo UAB
2023/2024

Estudis de Cas

Codi: 44260 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4317118 Estudis Globals d'Àsia Oriental OB 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
Blai Guarné Cabello
Correu electrònic:
blai.guarne@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Irene Masdeu Torruella
Tomás Grau De Pablos
Mario Malo Sanz
Mi Hee Seo
Eduardo Gonzalez De la Fuente

Prerequisits

Cap.


Objectius

"Estudis de cas" és una assignatura obligatòria de 9 ECTS amb una orientació fonamentalment pràctica que desenvolupa els continguts considerats a les assignatures teòriques a partir de casos d'estudi concrets. Amb aquest objectiu, es plantegen diversos casos d'estudi que posen de manifest les dinàmiques culturals, socials, comunicacionals, polítiques, econòmiques i mediambientals que, amb l'Àsia Oriental com a actor principal, es desenvolupen a escala planetària. L’assignatura consta dels continguts formatius següents: 1) Metodologia dels estudis de cas; 2) Productes, identitats i discursos transnacionals; 3) Geopolítica, economia i medi ambient; 4) Política i societat de l'Àsia Oriental.


Resultats d'aprenentatge

  1. CA06 (Competència) Ser capaç d'entendre de manera complexa els aspectes culturals, sociopolítics, econòmics i mediambientals d'Àsia Oriental en l'entorn global des d'una perspectiva dinàmica que pugui ser aplicada a la presa de decisions i la resolució de problemes.
  2. CA07 (Competència) Ser capaç d'integrar els coneixements culturals, geopolítics, econòmics i mediambientals d'Àsia Oriental dins del desenvolupament de projectes multidisciplinaris, respectant els valors personals pel que fa al tracte social i al treball en grup.
  3. CA08 (Competència) Ser capaç de comunicar de manera clara i sistemàtica, a interlocutors diversos, la rellevància cultural, sociopolítica, econòmica i mediambiental d'Àsia Oriental.
  4. KA05 (Coneixement) Escollir les eines teòriques i metodològiques adequades per al desenvolupament de la recerca dels estudis de cas.
  5. KA06 (Coneixement) Identificar en l'anàlisi cultural, sociopolític, econòmic i mediambiental d'Àsia Oriental els elements que puguin contribuir a la construcció d'una societat sostenible i diversa, respectuosa amb els principis d'igualtat social, cultural i de gènere.
  6. SA09 (Habilitat) Analitzar casos d'estudi relatius als àmbits cultural, sociopolític, econòmic i mediambiental d'Àsia Oriental, parant atenció a la seva influència mundial sobre el procés de globalització en curs.
  7. SA10 (Habilitat) Fer servir de manera competent conceptes teòrics i tècniques d'anàlisi especialitzats per a l'estudi de cas de la circulació global de les indústries culturals i creatives, els corrents identitaris i els discursos representacionals relacionats amb Àsia Oriental.
  8. SA11 (Habilitat) Fer servir de manera competent conceptes teòrics i tècniques d'anàlisi especialitzats per a l'estudi de cas de les transformacions geopolítiques, els canvis econòmics i els processos mediambientals derivats de la participació d'Àsia Oriental al procés de globalització.
  9. SA12 (Habilitat) Fer servir de manera competent conceptes teòrics i tècniques d'anàlisi especialitzats per a l'estudi dels sistemes polítics i les estructures socials dels països d'Àsia Oriental en el món contemporani.

Continguts

A través d'estudis de cas específics, l'assignatura desenvolupa els enfocaments epistemològics considerats a les assignatures teòriques. 

1. Metodologia dels estudis de cas

2. Productes, identitats i discursos transnacionals

- Estudis de cas

3. Geopolítica, economia i medi ambient

- Estudis de cas

4. Política i societat de l'Àsia Oriental 

- Estudis de cas


Metodologia

- Classes magistrals

- Realització d'activitats pràctiques

- Aprenentatge cooperatiu

- Aprenentatge basat en casos

- Debats

- Conferències

- Seminaris

- Elaboració de treballs

- Presentació oral de treballs

- Lectura d'articles/informes especialitzats

- Estudi personal

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, conferències, seminaris, aprenentatge basat en casos 50 2 CA06, CA07, CA08, KA05, KA06, SA09, SA10, SA11, SA12, CA06
Tipus: Supervisades      
Presentació oral de treballs, debats, realització d'activitats pràctiques 27 1,08 CA06, CA07, CA08, KA05, KA06, SA09, SA10, SA11, SA12, CA06
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs, estudi personal, lectura d'artícles/informes especialitzats, aprenentatge cooperatiu 148 5,92 CA06, CA07, CA08, KA05, KA06, SA09, SA10, SA11, SA12, CA06

Avaluació

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Aquesta assignatura inclou dos tipus d’avaluació: avaluació continuada i avaluació única.

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió i recuperació

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el professorat comunicarà el procediment per a portar a terme la seva revisió i, un cop feta aquesta, el procediment de la recuperació en cas que sigui aplicable.

Normativa d’avaluació de la UAB: https://www.uab.cat/web/estudis/masters-i-postgraus/masters-universitaris/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345664366581.html

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.  

L’alumnat ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà en un sol dia, un cop acabada l'assignatura. La data, hora i lloc es publicarà al campus virtual. El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).    

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els percentatges següents:

- Entrega de comentaris, informes i treballs (40%)

- Defensa oral treball (20%)

- Prova escrita teòric - pràctica (40%)

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral de treballs i participació activa en sessions presencials i activitats 10% - 40% 0 0 CA06, CA07, CA08, KA05, KA06, SA09, SA10, SA11, SA12
Entrega de comentaris, informes i treballs 20% - 70% 0 0 CA06, CA07, CA08, KA05, KA06, SA09, SA10, SA11, SA12
Proves escrites teòriques - pràctiques 10% - 40% 0 0 CA06, CA07, CA08, KA05, KA06, SA09, SA10, SA11, SA12

Bibliografia

A l'inici de les classes el professorat dels diferents continguts de l'assignatura facilitarà la bibliografia específica corresponent a cada tema.


Programari

No es preveu l'ús de programari específic.