Logo UAB
2023/2024

Geopolítica, Economia i Medi Ambient

Codi: 44259 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4317118 Estudis Globals d'Àsia Oriental OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
David Saurí Pujol
Correu electrònic:
david.sauri@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Minkang Zhou Gu
Joaquin Beltran Antolin
Jacint Soler Matutes
Just Castillo Iglesias

Prerequisits

Cap.


Objectius

"Geopolítica, economia i medi ambient" és una assignatura obligatòria de 10 ECTS que se centra en l'estudi de les dinàmiques geopolítiques, econòmiques i mediambientals de l'Àsia Oriental en la seva interrelació amb la resta del món, fent especial èmfasi en el rol de Xina com a potència global, el renovat paper internacional del Japó i l'emergència de Corea del Sud com a potència mitjana. L'assignatura integra les aportacions teòriques i conceptuals de les ciències polítiques i les relacions internacionals, la geopolítica i l'economia, i la geografia i les ciències ambientals, amb l'objectiu darrer d'entendre els canvis a la política internacional, les transformacions econòmiques i els reptes mediambientals que deriven de la incorporació global de l'Àsia Oriental.


Resultats d'aprenentatge

  1. CA03 (Competència) Ser capaç d'interpretar el paper geopolític, econòmic i mediambiental d'Àsia Oriental en el món contemporani.
  2. CA04 (Competència) Se capaç d'entendre de manera complexa les dinàmiques econòmiques, geopolítiques i mediambientals que caracteritzen Àsia Oriental en l'entorn global.
  3. CA05 (Competència) Ser capaç de comunicar de manera clara i sistemàtica, a interlocutors diversos, la rellevància global d'Àsia Oriental en els plans geopolític, econòmic i mediambiental.
  4. KA03 (Coneixement) Reconèixer els canvis que, a nivell polític, econòmic i mediambiental, afecten Àsia Oriental en l'escenari contemporani.
  5. KA04 (Coneixement) Reconèixer la complexitat i les implicacions econòmiques, geopolítiques o mediambientals que comporten la incorporació global d'Àsia Oriental.
  6. SA05 (Habilitat) Analitzar els aspectes econòmics, geopolítics i mediambientals dels processos globalitzadors que es produeixen de d'Àsia Oriental a escala mundial.
  7. SA06 (Habilitat) Analitzar els canvis a nivell econòmic, geopolític i mediambiental resultants de la participació activa d'Àsia Oriental en el procés de globalització.
  8. SA07 (Habilitat) Fer un ús competent dels conceptes i perspectives teòriques i metodològiques en l'estudi dels canvis geopolítics, els fluxos econòmics i els reptes mediambientals amb relació a Àsia Oriental, amb una atenció especial al canvi climàtic i al paper de la Xina com a potència global.
  9. SA08 (Habilitat) Investigar els desplaçaments humans que es produeixen a l'entorn d'Àsia Oriental parant una atenció especial a l'atracció i emissió de fluxos turístics a escala global.

Continguts

Els continguts de l'assignatura s'orienten a adquirir coneixements sobre l'estudi de les dinàmiques geopolítiques, econòmiques i mediambientals de l'Àsia Oriental (Xina, Taiwan, Japó, Corea del Sud/Corea del Nord) en la seva interrelació amb la resta del món. Els continguts específics de l'assignatura són:

1. Dinàmiques geopolítiques: a) Llegats de la guerra freda: la divisió de Corea, el conflicte Xina/Taiwan, arquitectures de seguretat i el paper dels EUA; b) Xina: la Belt and Road Initiative; Japó: l'estratègia Free and Open Indo-Pacific; Corea del Sud com a middle power, Corea del Nord i la “diplomàcia nuclear”; c) Reptes geopolítics: la conflictivitat al Mar de la Xina Meridional, la qüestió del regionalisme.

2. Fluxos econòmics: a) Xina com a superpoder econòmic, internacionalització de les empreses japoneses, expansió comercial de Corea del Sud, els Asian Tigers; b) Producció i exportació, fluxos comercials globals, mercats i consum; c) Inversions i influència econòmica exterior, presència a Àfrica, Amèrica Llatina i Europa.

3. Reptes mediambientals: a) Industrialització i costos mediambientals: polítiques energètiques, models de gestió de l'aigua i l'energia, les tecnologies “verdes”, el turisme global i l'impacte multidimensional; b) La problemàtica del canvi climàtic: polítiques de mitigació i adaptació a Àsia Oriental; c) Gestió de desastres i salut ambiental.


Metodologia

- Classes magistrals

- Lectura d'articles/informes especialitzats

- Aprenentatge cooperatiu

- Debats

- Conferències

- Elaboració de treballs

- Presentació oral de treballs

- Estudi personal

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, conferències 62 2,48 CA03, CA04, CA05, KA03, KA04, SA05, SA06, SA07, SA08, CA03
Tipus: Supervisades      
Defensa oral de treballs i debats 25 1 CA03, CA04, CA05, KA03, KA04, SA05, SA06, SA07, SA08, CA03
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs, estudi personal, lectura d'articles/informes especialitzats, aprenentatge cooperatiu 163 6,52 CA03, CA04, CA05, KA03, KA04, SA05, SA06, SA07, SA08, CA03

Avaluació

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

L'avaluació en aquesta assignatura és avaluació continuada. Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió i recuperació

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el professorat comunicarà el procediment per a portar a terme la seva revisió i, un cop feta aquesta, el procediment de la recuperació en cas que sigui aplicable.

Normativa d’avaluació de la UAB: https://www.uab.cat/web/estudis/masters-i-postgraus/masters-universitaris/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345664366581.html

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi,còpia, suplantació d’identitat).


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral de treballs i participació activa en sessions presencials i activitats 10% - 40% 0 0 CA03, CA04, CA05, KA03, KA04, SA05, SA06, SA07, SA08
Entrega de comentaris, informes i treballs 20% - 70% 0 0 CA03, CA04, CA05, KA03, KA04, SA05, SA06, SA07, SA08
Proves escrites teòriques - pràctiques 10% - 40% 0 0 CA03, CA04, CA05, KA03, KA04, SA05, SA06, SA07, SA08

Bibliografia

Callicott, J. Baird and James McRae, 2017, Japanese Environmental Philosophy, Oxford University Press. 

Connors, Michael K., Rémy Davison, J‎örn Dosch, 2018, The New Global Politics of the Asia-Pacific, Routledge. 

Delage Carretero, Fernando, 2023, “Europa en la era de Eurasia y del Indo-Pacífico,” Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, 25(53):11-40. [https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria/article/view/23411]

Fernández Martín, C. Gladys y Ricardo Leyva Pérez, 2021, “Asia Oriental a la luz del siglo XXI: Importancia geopolítica de la región,” Observatorio de la Política China, 24.03.2021. [https://politica-china.org/areas/politica-exterior/xi-sei-asia-oriental-a-la-luz-del-siglo-xxi-importancia-geopolitica-de-la-region#_ftn1]

Gaviratti, Pablo, coord., 2022, La Naturaleza del Japonismo, Instituto de Investigaciones Gino Germani – Universidad de Buenos Aires. 

Golden, Sean, 2012, China en perspectiva. Análisis e interpretaciones, Edicions Bellaterra. 

Kim, Eun Mee, ed., 1998, The Four Asian Tigers: Economic Development and the Global Political Economy, Emerald Press.

Li, Yifei and Judith Shapiro, 2020, China Goes Green: Coercive Environmentalism for a Troubled Planet, Polity Press. 

Lovell, Julia, 2019, Maoism: A Global History, Bodley Head. [Maoísmo. Una historia global, Debate, 2021]

Miller, Alice Lyman and Richard Wilch, 2011, Becoming Asia: Change and Continuity in Asian International Relations Since World War II, Stanford University Press. 

Mitter, Rana, 2013, “China and the Cold War," Richard H. Immerman and Petra Goedde, eds., The Oxford Handbook of the Cold War, Oxford University Press. 

Panitchpakdi, Supachai and Mark L. Clifford, 2002, China and the WTO: Changing China, Changing World Trade, Wiley & Sons. 

Pardo Delgado, José Miguel, 2023, Dinámica geopolítica en Asia Central. Cooperación y competencia entre China y Rusia, Documento de Opinión IEEE 13/2023. [https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2023/DIEEEO13_2023_JOSPAR_Asia.pdf]

Rossiter, Ash and Brendon J. Cannon, 2020, Conflict and Cooperation in the Indo-Pacific: New Geopolitical Realities, Taylor & Francis. 

Soler-Matutes, Jacinto, 2003, El Despertar de la nueva China: Implicaciones del ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio, La Catarata. 

Soler-Matutes, Jacinto, 2008, El Milagro económico chino: Mito y realidad, Marcial Pons.

Stiglitz, Joseph and Shahid Yusuf, eds., 2001, Rethinking the East Asia Miracle, Oxford University Press & World Bank. 

Studwell, Joe, 2013, How Asia Works: Success and Failure in the World’s Most Dynamic Region, Profile Books. 

Yahuda, Michael, 2019, The International Politics of the Asia-Pacific, Taylor & Francis.


Programari

No es preveu l'ús de programari específic.