Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Màster

Codi: 44247 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4317141 Direcció de Centres per a la Innovació Educativa OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Carme Armengol Asparo
Correu electrònic:
carme.armengol@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Cristina Mercader Juan
Cecilia Inés Suárez Rivarola
Empar Garcia López
Maria Merce Berengueras Pont
Maria del Mar Duran Bellonch
Diego Castro Ceacero
Jose Luis Muñoz Moreno
Aleix Barrera Corominas
Anna Díaz Vicario

Prerequisits

Per poder presentar el TFM s'han de tenir superats la resta dels moduls de l'estudi


Objectius

Desenvolupar un projecte d'innovació i / o direcció que posi en joc totes les competències i continguts desenvolupats al llarg dels diferents mòduls del màster


Competències

 • Actuar amb ètica i responsabilitat social.
 • Adaptar-se a la diversitat de situacions i interlocutors.
 • Aplicar eines per a la millora de la planificació, la gestió i el canvi institucional.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar plans d'actuació directiva per promoure el canvi i la innovació als centres educatius.
 • Promoure i impulsar la gestió de la diversitat de gènere i de l'equitat.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Resultats d'aprenentatge

 1. Anticipar-se a les demandes d'informació de l'entorn per incorporar-les a l'estratègia comunicativa institucional.
 2. Aplicar instruments i eines de millora educativa.
 3. Comprendre els tipus, formes i manifestacions diferenciades de diversitat en contextos educatius.
 4. Comunicar fent un ús no sexista del llenguatge.
 5. Construir una cultura organitzativa sensible a les qüestions de desigualtat per raó de gènere.
 6. Controlar l'aplicació de les alternatives acordades en la resolució de problemes per garantir-ne la màxima eficàcia i eficiència.
 7. Conèixer el codi deontològic professional.
 8. Dissenyar marcs d'intervenció educativa formalitzats.
 9. Dissenyar noves eines i instruments per a la millora educativa.
 10. Localitzar i aplicar les disposicions reglamentàries i normatives vigents en els diferents contextos i àmbits educatius.
 11. Mantenir una actitud de respecte davant de la diversitat.
 12. Orientar la presa de decisions considerant el patrimoni axiològic institucional.
 13. Ponderar les conseqüències de les decisions generades des de la perspectiva humana, professional, social i axiològica.
 14. Prendre decisions fonamentades en la informació recollida dels instruments, tècniques i recursos propis de la planificació educativa.
 15. Promoure accions i projectes orientats a construir una societat més equitativa en funció del gènere.
 16. Promoure el valor de la diversitat com a recurs educatiu.
 17. Promoure una cultura organitzativa respectuosa i ètica socialment.
 18. Utilitzar adequadament recursos, mètodes, canals i mitjans en la comunicació institucional.

Continguts

 • Diagnòstic d'una realitat socioeducativa
 • Programa d'intervenció
 • Revisió dels precedents teòrics
 • Estratègies de monitorització i millora

Metodologia

Es planteja com un treball d'innovació i millora d'una realitat professional i institucional, relacionat amb la temàtica de la formació realitzada i la seva execució implica processos de diagnòstic, aplicació i avaluació. La seva presentació i defensa permetrà al professorat de el programa formatiu avaluar el grau d'integració dels coneixements adquirits i la maduresa a l'hora d'abordar problemes reals de caràcter professional.

S'haurà de presentar una proposta inicial (aproximadament 1 full), en la qual constarà el títol, autor i una breu descripció de l'activitat d'innovació que es vol desenvolupar. La proposta s'enviarà a la secretària acadèmica de el programa formatiu en la data indicada. Aquesta primera proposta serà analitzada per la direcció i secretaria acadèmica per verificar si s'adequa a el programa formatiu i servirà per assignar un tutor o tutora, que es comunicarà als interessats.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories / Orientacions sobre com abordar l'estudi personal 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades      
Elaboració TFM 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Fòrum de debats 5 0,2 4, 11, 12, 18
Tipus: Autònomes      
Elaboració TFM 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Lectura d'articles i informes 40 1,6 1, 3, 10, 14

Avaluació

La realització de l'TFM ha de permetre demostrar que s'han integrat els aprenentatges i que els sap aplicar a situacions concretes. Aconseguir-ho no ha de ser només una tasca individual, ja que compta amb el suport dels professors tutors i companys de promoció, sense obviar les ajudes que el seu entorn professional o personal li proporcionin.

El Treball de Final de Màster representa el 25% de la nota del màster. El responsable del mòdul ha d'informar del resultat de la correcció en un període no superior a una setmana.

La copia o plagi, en qualsevol tipus de prova avaluativa, constitueixen un delicte. i es penalitzarà̀ amb un 0 com a nota de l'assignatura perdent la possibilitat de recuperar-la. Es considerarà̀ que un treball o activitat està “copiat” quan reprodueix tot o una part significativa del treball d'un/a altre/a company/a. Es considerarà̀ que un treball o activitat està “plagiat” quan es presenta com a propi una part d’un text d'un autor sense citar les fonts, independentment que les fonts originaries siguin en paper o en format digital. http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. Es tindrà̀ en compte, la correcció́ lingüística, la redacció́ i els aspectes formals de presentació́. L’alumnat ha de ser capaç̧ d'expressar-se amb fluïdesa i correcció́ i ha de mostrar un alt grau de comprensió́ dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professor/a considera que no compleix aquests requisits. A més és imprescindible mostrar una actitud compatible amb la professió educativa.

Cal lliurar el TFM a l’aula moodle l’1 de setembre del 2024 i presentar-lo davant de la comissió establerta el 5 de setembre del 2024. No es considera la possibilitat de recuperar el TFM ni l’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
L'exposició presentada i les respostes realitzades a les preguntes formulades pel tribunal 30% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
La qualitat del projecte presentat, el seu procés d'elaboració, la vinculació amb la practica professional, la viabilitat de la proposta i la seva pertinència amb les finalitats i continguts del màster 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

En funció de la temàtica escollida per l'estudiant es recomanarà la lectura i anàlisi de documentació bibliográfica.

 

Sánchez, A.; Olmos, P.; Torrado, M. y Garcia, J. (2015). Trabajos de grado y postgrado.Archidona: Aljibe ediciones.

Sarramona, J. (2006). Debate sobre la educación. Barcelona: Paidós.


Programari

No es requereix programari específic