Logo UAB
2023/2024

Estructures i Dinàmiques Organitzatives

Codi: 44245 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4317141 Direcció de Centres per a la Innovació Educativa OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Carme Armengol Asparo
Correu electrònic:
carme.armengol@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria del Mar Duran Bellonch
Aleix Barrera Corominas

Prerequisits

No s'han establert prerequisits per cursar aquesta assignatura


Objectius

Adquirir els coneixements adequats per gestionar els recursos (espais i temps) de l'organització, així com aplicar les estratègies i dinàmiques més adequades per a la gestió de les persones


Competències

 • Analitzar i resoldre problemes complexos d'organització, lideratge, direcció i gestió institucional des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • Assessorar i intervenir en problemes o processos relacionats amb l'organització i gestió de les institucions educatives.
 • Col·laborar i actuar en equip.
 • Impulsar institucions educatives segures, saludables i sostenibles.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Resultats d'aprenentatge

 1. Acompanyar els processos de desenvolupament organitzacional.
 2. Aplicar eines de mediació en les situacions de conflicte grupal.
 3. Construir una cultura organitzacional basada en valors que manifestin un model d'organització segura, saludable i sostenible.
 4. Demostrar una actitud orientada a la recerca de solucions als problemes educatius.
 5. Facilitar la comunicació entre tots els membres que conformen l'equip de treball.
 6. Identificar els principals problemes d'una unitat organitzativa.
 7. Identificar quines aportacions individuals es duen a terme en el treball grupal.
 8. Proposar actuacions que impliquin la resolució dels problemes i les disfuncions organitzatives en educació formal i no formal.
 9. Revisar sistemàticament les produccions, tasques i activitats que es generen individualment i col·lectivament.
 10. Tenir una actitud constructiva i respectuosa en les situacions de conflicte institucional.

Continguts

 • Fonaments de la gestió eficaç i eficient
 • Models de gestió burocràtics 'versus' centrats en el canvi i la millora permanent
 • Processos de gestió diferenciada d'institucions educatives: organització d'espais, organització de temps, organització de persones
 • Relacions humanes: gestió de la participació i comunicació, gestió dels conflictes, gestió de el coneixement col·lectiu
 • La gestió administrativa d'una organització educativa
 • La gestió econòmica d'una organització educativa

Metodologia

Aquest és un estudi semipresencial amb un alt percentatge de treball autònom i supervisat. Cada unitat te una durada de 3 setmanes, en aquest temps l’estudiant ha de participar en els fòrums de debat i resoldre les activitats que es plantegen.

Els informes que lliuren els estudiants, un per unitat, estan compostos per diverses activitats definides pel professor responsable de cada unitat. L'estudiant rep a l'inici de cada unitat una rúbrica amb els criteris d'avaluació i amb el percentatge del seu valor en l'avaluació total de la unitat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Conferències 4 0,16 6, 8
Tipus: Supervisades      
Fòrum de debats 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Resolució de casos, exercicis i problemes de forma virtual 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tutories / Orientacions sobre com abordar l'estudi personal 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Lectura d'articles i informes 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Resolució de casos, exercicis i problemes de forma virtual 46 1,84 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

En l'avaluació del mòdul es tindran en consideració els següents criteris: la qualitat de les activitats realitzades, la participació en els fòrums, els aprenentatges assolits, la vinculació de les respostes amb la pràctica professional i la seva pertinència amb les finalitats i continguts del màster. A més és imprescindible mostrar una actitud compatible amb la professió educativa.

La mitjana de l'avaluació final dels cinc mòduls (15% cada mòdul) suposarà el 75% de la nota final i el Treball de Final de Màster el 25% restant. Per poder passar a la presentació i avaluació del TFM cal obtenir una mitjana dels mòduls superior a 5 i haver aprovat més de l'80% de les unitats. Els treballs s'han de lliurar a l'aula moodle en el temps establert. El responsable de la unitat ha d'informar del resultat de la correcció en un període no superior als quinze dies posteriors al lliurament de la feina. A l'acabar els mòduls, se'ls donarà l'oportunitat de recuperar, si cal, els mòduls no superats.

La copia o plagi, en qualsevol tipus de prova avaluativa, constitueixen un delicte. i es penalitzarà̀ amb un 0 com a nota de l'assignatura perdent la possibilitat de recuperar-la. Es considerarà̀ que un treball o activitat està “copiat” quan reprodueix tot o una part significativa del treball d'un/a altre/a company/a. Es considerarà̀ que un treball o activitat està “plagiat” quan es presenta com a propi una part d’un text d'un autor sense citar les fonts, independentment que les fonts originaries siguin en paper o en format digital. http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. En totes les activitats es tindrà̀ en compte, la correcció́ lingüística, la redacció́ i els aspectes formals de presentació́. L’alumnat ha de ser capaç̧ d'expressar-se amb fluïdesa i correcció́ i ha de mostrar un alt grau de comprensió́ dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professor/a considera que no compleix aquests requisits.

Cal lliurar les activitats d’aquets mòdul en dos moments diferents. Les activitats de la unitat 4A es lliuraran com a màxim el 07/04/2024 a les 23:55 hora espanyola i les activitats de la unitat 4B es lliuraran com a màxim el 28/04/2024 a les 23:55 hora espanyola. En el cas de que la nota de les unitats resulti insuficient el professorat responsable del mòdul deixarà un termini de 15 dies per tal de que l’estudiant pugui refer les activitats que no arribin al nivell exigible.

Els estudiants que vulguin acollir-se a l’avaluació única podran lliurar totes les activitats del mòdul el dia 10 de juny i podran acollir-se al mateix sistema de recuperació que s’ha arbitrat pels estudiants que opten a l’avaluació continuada.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboracio i desenvolupament de les activitats d'aplicacio 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Elaboracio i desenvolupament de les activitats de desenvolupament 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Participacio i Implicacio en els forums plantejats i en les sessions de seguiment de les unitats 10% 1 0,04 6
Reflexio personal en relacio als aprenentatges realitzats en el modul i resolucio d'activitats complementaries 10% 1 0,04 1, 3, 5, 6, 7, 10

Bibliografia

Acosta Vera, J.M. (2019). Dirgir. Liderar, motivar, comunicar, delegar, digiri, reuniones… Pozuelo de Alarcon: ESIC.

Aguado García, D. (2019). HR Analytics. Teoría y práctica para una analítica de recursos humanos con impacto. Pozuelo de Alarcon: ESIC.

Bisquerra, R. (2013). Educación Emocional. Sevilla: Desclée.

Blejmar, B. (2018). Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Buenos Aires: Noveduc.

Ceberio, M.R. (2006). La buena comunicación. Las posibilidades de la interacción humana. Barcelona: Paidós.

Chaparro González, F.V. (2015). Dirección por objetivos. Valencia: Editorial de la Universitat Politècnica de Valencia.

Colorado Ramírez, S. y Gairín Sallán, J. (2016). La ética organizacional en los centros educativos. Análisis de concepciones y prácticas educativas. Perspectiva educational 56, 1-24.

Cuadrado Muñoz, F.J. (2019). Evolución y sentido de la autonomía de los centros educativos. Revista de la asociación de inspectores de Educación en España 30, 1-30.

Day, C. y Gu, Q. (2015). Educadores resilientes, escuelas resilientes. Construir y sostener la calidad educativa en tiempos difíciles. Madrid: Narcea.

de Pablos Heredero, C., López Hermoso, J.J., Martín-Romo Romero, S. y Medina Salgado, S. (2019). Organización y transformación de los sistemas de información en la empresa. Pozuelo de Alarcon: ESIC.

Gadotti, M. y Román, J.E. (Coord.). (2015). Autonomía de la escuela. Principios y propuestas. Barcelona: Octaedro.

Gairín, J. i altres (2003). Les relacions personals en l’organizació. Bellaterra: ICE, Universitat Autònoma de Barcelona.

García Carbonell, N., Martín Alcázar F. y Sánchez Garday, G. (2017). Dirección estratégica de recursos humanos. Fundamentos y perspectivas teóricas. Madrid: Pirámide.

Johnson, C.E. (2019). Meeting the ethical challenges of leadership. Casting light or shadow. Thousand Oaks, California: SAGE Publishing.

Novella, A.M.(2017). Impulsando los equipos docentes. Barcelona: Octaedro.

Olaz Capitán, A.J. (2019). Guía para el análisis de problemas y toma de decisiones. Pozuelo de Alarcon: ESIC.

Palomo Vadillo, M.T. (2008). Liderazgo y motivación de equipo de trabajo. Madrid: Esic.

Robbins, R.P i Judge, T.A. (2017). Comportamiento Organizacional (17 ed.).Madrid: Pearson.

Schein, E.H. (1988). La cultura empresarial y el liderazgo. Barcelona: Plaza y Janés.

Tébar, F. (2018). Autonomía de lso centros educativos. Revista de la asociación de inspectores de Educación en España 29, 1-26.

Timoteo, J. (Ed.), Matías, G., Buxaderas, E. y Ferruz, S. (2015). Los intangibles en el valor de las empresas: El negocio de Fausto. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.

Tomàs, M. (2012). La cultura y el clima organizativos en los centros de Educación Secundaria. Revista de Organización y Gestión Educativa (OGE) 20 (1), 34-35.

Voogt, J. & Pieters, J. (2017). Teacher learning through teacher teams. London: Routledge.

Woods, P.A. & Roberts, A. (2018). Collaborative School Leadership. A critical guide. London: SAGE Publications Ltd.


Programari

No es requereix programari específic