Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 44175 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4316837 Gestió Turística del Patrimoni Cultural OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Abril Sellarés
Correu electrònic:
maria.abril@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Gestió de Les Pràctiques i la Borsa de Treball de Fuab Formació

Prerequisits

No hi ha prerequisits


Objectius

Aquest mòdul ofereix als estudiants la possibilitat de dur a la pràctica real els coneixements adquirits en el màster. Permet, per tant, la integració operativa dels coneixements, habilitats i capacitats adquirides i la seva aplicació en les activitats professionals relacionades amb el Patrimoni Cultural. L’alumne podrà ampliar la seva competència per dissenyar un camí professional adaptat a les seves necessitats i a les necessitats del sector. Les pràctiques consten de 300 en organitzacions i/o empreses del sector amb la supervisió d’un tutor en aquesta organització o empresa, a més a més del seguiment del tutor de la universitat. 


Competències

 • Assumir les responsabilitats i preses de decisió de manera crítica i autònoma.
 • Dissenyar productes turístics adaptats als espais territorials a partir de recursos patrimonials culturals, tant tangibles com intangibles.
 • Fomentar l'ús i la gestió dels recursos patrimonials com a producte turístic.
 • Gestionar i desenvolupar aportacions originals en el marc de la recerca teòrica o de l'aplicació pràctica.
 • Gestionar la informació que es presenta en els diferents espais patrimonials i adaptar-la als diferents col·lectius que els visiten.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Treballar tant de manera individual com en equips de caràcter interdisciplinari.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar les estratègies de comunicació turística dels recursos patrimonials a la diversitat cultural dels destinataris.
 2. Aplicar les eines tècniques i conceptuals adquirides en l'àmbit professional de l'empresa o institució que gestiona el patrimoni cultural.
 3. Assumir les responsabilitats i les preses de decisió de forma crítica i autònoma.
 4. Desenvolupar les habilitats socials del treball en equip per gestionar els recursos patrimonials turístics.
 5. Donar resposta a situacions, problemes i requeriments propis de l'acompliment professional.
 6. Dotar de continguts els espais patrimonials d'acord amb el medi en què es troben.
 7. Elaborar projectes turístics per als espais patrimonials, mantenint els criteris de sostenibilitat i accessibilitat com a valors fonamentals.
 8. Gestionar i dur a terme aportacions originals en el marc de la investigació teòrica i/o de l'aplicació pràctica.
 9. Participar en la creació de productes turístics adaptats a l'espai territorial on es desenvolupin.
 10. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 12. Reconèixer les diferents habilitats comunicatives que afavoreixen la relació entre els gestors del patrimoni i els visitants.
 13. Treballar tant individualment com en equips de caràcter interdisciplinari.

Continguts

El contingut de les pràctiques va referit a:

Observació del participant i desenvolupament d’una tasca de col·laboració amb les entitats culturals, atenent a les necessitats contemplades per les entitats participants i aplicant els continguts específics que requereixi aquesta col·laboració.

Entendre des del propi engranatge de l’empresa o institució els mecanismes de gestió, de disseny, de comercialització, de posada en valor, de las diferents temàtiques empresarials turístiques referides a tems patrimonials. Aquest coneixement permetrà als alumnes enfrontar-se a clients i a altres àmbits competencials totalment diferents a l’acadèmic, deixant per tant de ser un agent passiu per passar a ser un agent actiu.

Activitats desenvolupades per l’estudiant en un context relacionat amb l’exercici d’una professió, durant un període determinat i realitzant les funcions assignades i previstes en la proposta de pràctiques.

Els continguts propis del treball quotidià en empreses i institucions inserides en l’àmbit del sector cultural.


Metodologia

Les metodologies docents d'aquest mòdul són:

 • Pràctiques dins i fora de l'aula
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Tutories

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teòric pràctiques 120 4,8 1, 2, 4, 7, 6, 8, 9, 12, 5, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories 147 5,88 3, 4, 7, 6, 10, 8, 12, 5, 11, 13
Tipus: Autònomes      
Estudi 23 0,92 1, 2, 4, 9, 11, 13

Avaluació

El sistema d'avaluació d'aquest mòdul es basarà en:

 • Informe de progrés que realitzarà el tutor professional de les pràctiques
 • La Memòria de pràctiques que ha de realitzar l'alumne
 • La participació activa en la reunió del Centre i l'Empresa

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de Progrès del tutor 75% 5 0,2 3, 10, 8, 11, 13
Memòria de pràctiques 20% 3 0,12 1, 2, 4, 7, 6, 9, 12, 5
Participació de la Reunió: Centre-Empresa 5% 2 0,08 10, 8, 12, 5

Bibliografia

Álvarez-Santullano Mercedes Mareque, Prada Creo, Elena (2018) Revista de Investigación Educativa. DOI: https://doi.org/10.6018/rie.36.1.275651 (pàgina revisada en Julio de 2022)

Arroyo Fernández, María Jesús; Fernández Sánchez, P.; Hurtado Ocaña, Inmaculada; Ruiz de Palacios Villaverde, Mercedes (2021). Prácticas en Empresas: un modelo de integración de las competencias para el desarrollo professional. DOI:10.4995/INRED2020.2020.12023  (pàgina revisada en Julio de 2022)

Burns, P.M.; Holden, A. () Tourism a new perspective. London. Prentice Hall

Donaire, J.A. (2008) Turisme Cultural. Entre l'experiència i el ritual. Girona. Vitel·la

Priestley, G.K.; Llurdés i Coit, J.C. (2007) Estrategia y gestión del turismo en el municipio. Bellaterra. UAB

Repetto Talavera, Elvira.; Pérez-González, J.C. (2007) Formación en competencias socioemocionales a través de las prácticas en la empresa. Revista Europea de Formación Profesional. Núm.40/2007/1

Sabaté, X.; Basora, X.; Romero-Lengua, J. (2007). Turisme sostenible: experiències europees aplicables a Catalunya. Barcelona. Generalitat de Catalunya


Programari

A la Plataforma de Moodle