Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Màster

Codi: 44116 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4313227 Mitjans, Comunicació i Cultura OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Corominas Piulats
Correu electrònic:
maria.corominas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Lluis Albert Chillon Asensio
Enric Marin Otto
Jaume Soriano Clemente
Mercedes Diez Jimenez
Maria del Carme Ferre Pavia
Maria Isabel Fernandez Alonso
Aida Martori Muntsant
Ana Fernández Viso
Catalina Gaya Morla

Prerequisits

No n'hi ha.


Objectius

Realització d'un treball de recerca individual que sigui una aportació original en l'ambit científic de l'àrea de la comunicació.


Competències

 • Comprendre i conèixer, de manera detallada i fonamentada, els aspectes teòrics i pràctics del camp de la comunicació i la cultura.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.
 • Generar propostes innovadores i competitives
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Saber aplicar tècniques avançades de recerca quantitativa i qualitativa als processos de producció i recepció de la comunicació
 • Ser capaç de planificar i dirigir projectes de recerca bàsica i aplicada en comunicació mediàtica i cultura
 • Ser capaç de planificar, dirigir i avaluar polítiques culturals i de comunicació tant en l'àmbit local com en l?internacional, utilitzant les noves formes de comunicació social.
 • Ser capaç de planificar, dirigir i avaluar projectes de comunicació pública adequats a les necessitats d'institucions, empreses i entitats socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar els coneixements adquirits a les noves tendències de materials i formats mediàtics
 2. Adequar els coneixements adquirits al disseny de campanyes de comunicació
 3. Aplicar eficientment la metodologia adequada en relació als objectius de la investigació
 4. Aplicar les teories de la comunicació adequades al problema plantejat.
 5. Aplicar professionalment els coneixements adquirits per a la resolució de problemes relacionats amb la comunicació social
 6. Aplicar tècniques d'investigació en comunicació qualitatives i quantitatives i la combinació d'ambdues.
 7. Aprendre a fer visibles les aportacions fetes per les dones en tots els àmbits de la societat i a considerar la seva experiència com a font documental de primera importància.
 8. Avaluar els resultats de l'aplicació de projectes comunicatius a empreses i entitats.
 9. Conèixer i utilitzar les aportacions de les dones i dels estudis de gènere a la seva disciplina.
 10. Dissenyar i dirigir projectes comunicatius.
 11. Dissenyar i planificar accions de polítiques culturals i de comunicació per a la resolució de problemes plantejats
 12. Formular les preguntes de recerca i / o hipòtesis a verificar per establir l'estratègia de la investigació
 13. Generar propostes innovadores i competitives
 14. Identificar i problematitzar els biaixos, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en l'exercici de la seva professió.
 15. Identificar i ser capaç d'analitzar les causes estructurals i els efectes de la violència contra les dones i altres violències de gènere.
 16. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 17. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 18. Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 19. Reconèixer el paper dels mitjans, les produccions audiovisuals i la publicitat en la construcció de les relacions de gènere i de la identitat sexual i de gènere.
 20. Saber desenvolupar una recerca amb perspectiva de gènere. Saber distingir tant en les anàlisis teòriques com en les anàlisis empíriques els efectes de les variables sexe i gènere. Identificar les contribucions dels estudis de gènere en la temàtica investigada. Produir, compilar i interpretar les dades empíriques de manera sensible al gènere.
 21. Saber fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
 22. Saber identificar el paper de les tecnologies de la informació i la comunicació en la transmissió dels estereotips de gènere i aplicar mesures per evitar-ne la reproducció.
 23. Saber identificar la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat / expressió de gènere, diversitat funcional, etc.).
 24. Saber integrar les teories de la comunicació i de la cultura a la definició de la realitat.
 25. Saber recopilar, sistematitzar, conservar i difondre la informació sobre les dones, les obres escrites per dones, els documents referents a les polítiques i lleis d'igualtat i els generats per les recerques en estudis de gènere, valorant els biaixos de gènere que puguin incloure els cercadors i descriptors existents.

Continguts

El Treball de Fi de Màster serà una aportació original de l'alumne/a realitzada sota la direcció d'un/a professor/a del màster.

El calendari de tràmits l'estableix la Facultat de Ciències de la Comunicació cada curs i el publica a la pàgina web (https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-oficials/calendari-de-tramits-1345770244469.html)

 

Orientativament:

Final de novembre:              Lliurament de la proposta del Projecte del Treball de Fi de Mâster.

15-22 de desembre:             Publicació de la relació de persones tutores assignades a cada estudiants.

Juny:                                    Publicació de la composició de les comissions avaluadores dels TFM i de la convocatòria (dia, hora i espai)

  Lliurament del TFM

Juliol:                                   Defensa TFM

 

 


Metodologia

1. El novembre es realitzarà una tutoria col·lectiva amb la coordinadora del Màster, Dra. Maria Corominas, per a assessorar sobre les propostes inviduals de projectes de Treballs.

2. Cada estudiant tindrà assignat un professor del màster que tutoritzarà el procés de realització del Treball. La llista de tutors/es dels Treballs es farà pública al web el desembre de 2022.

3. Per a l'elaboració i defensa del seu treball, cada estudiant haurà de realitzar un mínim de quatre tutories obligatòries amb el seu tutor/a i haurà de signar el formulari de seguiment de les tutories.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories col·lectives 3 0,12 1, 4, 6, 12, 24
Tipus: Supervisades      
Tutories amb el/la tutor/a del TFM 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Tipus: Autònomes      
Treball individual de l'alumnat 285 11,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Avaluació

El lliurament del TFM ha d’estat acompanyat del consentiment del tutor. D’acord amb els criteris de la Facultat (pregunta 21), la persona tutora farà un informe d’avaluació (rúbrica) per permetre la defensa del TFM. Aquest informe inclourà la qualificació del tutor, que correspondrà al 30% de la nota final del TFM. En el cas que la qualificació de la persona tutora sigui inferior a 4, s'entendrà que no dona el consentiment.

La defensa pública del Treball de Fi de Màster es realitzarà un dia a determinar entre l'1 i el 15 juliol de 2025. La data concreta s'anunciarà via web.

L'alumnat haurà de defensar públicament el seu Treball de Fi de Màster davant d'una Comissió Avaluadora formada per tres professors del Màster. L'avaluació es durà a terme aplicant la rúbrica següent:

a) Treball de Fi de Màster (85%): avaluació global del treball, ús de les teories, metodologia d'investigació i aspectes formals.

b) Defensa pública del Treball de Final de Màster (15%): explicació oral, qualitat dels arguments i debat, capacitat per a defensar les pròpies idees, capacitat de síntesi i adequació al temps assignat.

D’acord amb els criteris de la Facultat (pregunta 21), la nota que atorga el tribunal o comissió avaluadora correspon al 70% de la qualificació final del TFM

 

PLAGI

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa pública del Treball de Fi de Màster 15% 1 0,04 7, 13, 17, 21
Treball Fi de Màster 85% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Bibliografia

Document de suport: Guía para la elaboración del Trabajo de Fin de Máster. Curs 2023-2024 (disponble al mòdul del TFM del Campus Virtual)


Programari

Ofimàtica