Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Màster

Codi: 44115 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313256 Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Belen Monclus Blanco
Correu electrònic:
belen.monclus@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Matilde Delgado Reina
Maria Rosa Franquet Calvet
Josep Maria Martí Martí
Emilio Prado Pico
Joaquin Puig Gonzalez
José Luis Valero Sancho
Natividad Ramajo Hernandez
Carlos Llorens Maluquer
Emilio Fernandez Peña
Adrian Padilla Molina
Celina Navarro Bosch
Ana Belen Monclus Blanco
Òscar Coromina Rodríguez
Arnau Gifreu Castells
Celia Andreu Sanchez

Prerequisits

Haver cursat els crèdits del màster corresponents a seminaris i/o pràctiques externes


Objectius

L'objectiu del Treball Final de Màster és verificar l'adquisició de competències associades al màster


Competències

 • Analitzar críticament les teories i els models analítics de la comunicació audiovisual i publicitària.
 • Analitzar els resultats de recerca per obtenir nous productes o processos, valorant-ne la viabilitat industrial i comercial per a la seva transferència a la societat.
 • Aplicar models validats d'anàlisi de continguts, d'avaluació de polítiques, d'estudis de recepció i d'anàlisi d?indústries del sector audiovisual i publicitari.
 • Buscar informació en l'entorn cientificotècnic i tenir habilitats operatives en l'ús de les TIC
 • Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
 • Elaborar, planificar, dirigir, coordinar i gestionar projectes de recerca acadèmics i professionals en l?àmbit de la comunicació audiovisual i publicitària seguint criteris de qualitat, igualtat i responsabilitat ètica i social.
 • Identificar i comprendre els principales fenòmens que incideixen en les indústries, les polítiques i els continguts audiovisuals i publicitaris, així com en la seva recepció.
 • Planificar les tasques d'acord amb els recursos humans, instrumentals i temporals disponibles, i ser capaç de millorar el rendiment
 • Prendre decisions i assumir-ne les responsabilitats i conseqüencies
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 • Seleccionar, dissenyar i aplicar estratègies metodològiques de recerca científica en l'estudi de la comunicació audiovisual i el desenvolupament de productes
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els resultats de recerca per obtenir nous productes o processos, valorant-ne la viabilitat industrial i comercial per a la seva transferència a la societat.
 2. Aplicar models d'anàlisi al fenomen estudiat en el TFM.
 3. Aprendre a fer visibles les aportacions fetes per les dones en tots els àmbits de la societat i a considerar la seva experiència com a font documental de primera importància.
 4. Buscar informació en l'entorn cientificotècnic i tenir habilitats operatives en l'ús de les TIC
 5. Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació
 6. Determinar el model teòric i analític des del qual s?abordarà el TFM.
 7. Establir el cronograma i pla de treball del TFM.
 8. Identificar i seleccionar el fenomen en el qual se centrarà el treball de final de màster (TFM).
 9. Planificar les tasques d'acord amb els recursos humans, instrumentals i temporals disponibles, i ser capaç de millorar el rendiment
 10. Prendre decisions i assumir-ne les responsabilitats i conseqüencies
 11. Produir, recopilar i interpretar les dades empíriques de manera sensible al gènere.
 12. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 13. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 14. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 15. Saber recopilar, sistematitzar, conservar i difondre la informació sobre les dones, les obres escrites per dones, els documents referents a les polítiques i lleis d'igualtat i els generats per les recerques en estudis de gènere, valorant els biaixos de gènere que puguin incloure els cercadors i descriptors existents.
 16. Seleccionar la metodologia adequada per complir els objectius marcats pel TFM.
 17. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Continguts

El Treball Final de Màster (TFM) és un treball acadèmic autònom que consisteix en la realització d'un projecte de recerca dins de qualsevol àmbit de les polítiques, la indústria, els mercats o la generació, producció, distribució i consum de continguts audiovisuals i publicitaris. 

Els continguts del TFM es consensuen entre el tutor o tutora i el o la estudiant


Metodologia

L'extensió del TFM (bibliografia inclosa) serà d'entre 12.000 i 18.000 paraules. El treball pot ser redactat en castellà. català o anglès.

Caldrà mantenir un mínim de 3 tutories presencials i signar la fitxa de tutories en cada reunió (tant el o l'alumna com el tutor o tutora). Aquesta fitxa s'ha d'adjuntar obligatòriament amb la còpia impresa del TFM el dia del lliurament definitiu a la Coordinació del Màster. Excepcionalment, i prèvia autorització del coordinador/a, es podria acordar que alguna tutoria obligatòria es fes de manera virtual. A més de les tutories fixades, es poden acordar tutories extraordinàries. 

La situació sanitària podria fer que les sessions, en lloc de presencials, hagin de ser telemàtiques. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Tutories 6 0,24 2, 6, 8, 13, 16
Tipus: Autònomes      
Recerca i Redacció del TFM 142 5,68 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17

Avaluació

Els TFM es presentaran en un acte públic davant d'un tribunal avaluador format per 3 membres del professorat del departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat. Els TFM hauran de ser lliurats a la Coordinació del Màster en format PDF seguint les indicacions. A més, caldrà lliurar una còpia impresa del treball juntament amb la fitxa de tutories.

El treball es valorarà d'acord amb els seguents criteris:

 1. Originalitat i oportunitat de l'objecte proposat
 2. Viabilitat de les preguntes de recerca i hipòtesis
 3. Adequació de la metodologia proposada als objectius plantejats
 4. Comprensió dels principals antecedents del marc teòric plantejat
 5. Descripció de resultats a partir de l'anàlisi proposada
 6. Capacitat de descriure les aportacions de la investigació en les conclusions
 7. Demostració de les capacitats d'expressió oral i escrita
 8. Gestió de les fonts bibliografies i correcció en les citacions

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació i Defensa del TFM 100 % 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

El mòdul de TFM no compta amb una bibliografia comuna


Programari

Edició de text (Word o similar)

Presentacions (Powerpoint o similar)

Full de càlcul (Excel o similar)