Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 43975 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4316481 Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Dolors Masats Viladoms
Correu electrònic:
dolors.masats@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Shu-Ching Liao Pan
Xiaoyan Guo
Yuan Gao
Maria Dolors Masats Viladoms
Helena Casas Tost
Eva Costa Vila

Equip docent extern a la UAB

Fundació Institut Confuci de Barcelona

Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

L'objectiu principal d'aquest mòdul és que l'alumnat pugui posar en pràctica els coneixements adquirits a la resta de mòduls en un aula de xinès com a llengua estrangera. Per superar aquest mòdul, l'alumnat ha de demostrar ser capaç d'analitzar críticament la realitat observada a l'aula i de planificar, desenvolupar i avaluar una intervenció didàctica i reflexionar sobre la pràctica realitzada.


Competències

 • Aplicar estratègies per estimular l'esforç dels futurs estudiants de xinès i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats que facilitin l'autonomia i iniciativa personals.
 • Generar i gestionar propostes i projectes innovadors en l'activitat professional i en la investigació.
 • Gestionar les diferències culturals durant el procés d'ensenyament-aprenentatge a l'aula de llengua xinesa per a hispanoparlants.
 • Identificar i interpretar les principals teories de l'aprenentatge de segones llengües per aplicar-les a l'ensenyament del xinès per a hispanoparlants.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua xinesa basant-se en els models teòrics actuals, adaptant-se al perfil de l'estudiant hispanoparlant i potenciant l'ús de les tecnologies.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Reflexionar de forma crítica sobre l'acompliment propi, identificant punts forts i àrees de millora.
 • Treballar individualment i en equip, i ser capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generades.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament la realitat educativa observada a l'aula per proposar millores des d'una perspectiva innovadora.
 2. Aplicar i avaluar propostes didàctiques per promoure l'autonomia dels alumnes de diferents nivells a l'aula de xinès.
 3. Avaluar estratègies per gestionar les diferències culturals aplicades a l'aula.
 4. Avaluar l'activitat docent a l'aula, integrant processos d'autoavaluació.
 5. Dissenyar i elaborar activitats o seqüències didàctiques que facilitin l'aprenentatge de les diferents habilitats comunicatives en llengua xinesa, tenint en compte sempre l'adequació a les característiques de diferents alumnes.
 6. Documentar-se a partir de fonts bibliogràfiques i propostes i recursos didàctics per interpretar i donar resposta a necessitats específiques dels alumnes.
 7. Establir criteris d'avaluació per a les activitats planificades que sorgeixin del procés d'ensenyament i aprenentatge.
 8. Generar i gestionar propostes i projectes innovadors en l'activitat professional i en la recerca.
 9. Identificar i aplicar estratègies que afavoreixin la interacció i la comunicació a l'aula per mobilitzar els recursos comunicatius dels estudiants i per gestionar el temps, l'espai i la participació.
 10. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 12. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 13. Reflexionar de manera crítica sobre un mateix i identificar punts forts i àrees de millora.
 14. Treballar individualment i en equip i ser capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generades.

Continguts

 Els continguts principals de les pràctiques permetran a l'alumnat dur a terme les següents tasques:
 • Observar i reflexionar sobre pràctiques eficaces i així millorar la pròpia pràctica.
 • Observar i reflexionar sobre com s'aprèn una llengua estrangera en un entorn formal.
 • Dissenyar, implementar i avaluar un projecte d'aula.
 • Desenvolupar pensament crític amb respecte a la realitat de l'aula i la intervenció realitzada.

Metodologia

Aquest mòdul  preveu una dedicació de 225 hores per part de l'alumnat. La major part d'aquestes hores, un total de 175, es desenvoluparan en el centre educatiu on es realitzin les pràctiques. A més de les 175 hores al centre, es realitzaran seminaris de pràctiques i tutories (10 hores) destinats a posar en comú i debatre, amb el grup de pràctiques i la persona encarregada de fer la tutoria acadèmica, totes aquelles qüestions concretes que sorgeixin durant el desenvolupament de les pràctiques a l’aula. Els horaris dependran del centre on es realitzin les pràctiques, per això caldrà que l'alumnat es coordini amb l'equip docent del centre educatiu. L'estada al centres finalitzarà quan ja s'hagi complert tot el període de pràctiques.

La llengua vehicular d'aquesta assignatura és el xinès.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris de pràctiques 6 0,24 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Tutories 4 0,16 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Tipus: Supervisades      
Pràctiques 175 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs o informes 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13
Lectures i documentació 5 0,2 5, 6

Avaluació

Per aprovar el mòdul de pràctiques és imprescindible obtenir una puntuació mínima de 5 (sobre 10) en cadascuna de les tres activitats d'avaluació i complir el 100% de les hores presencials al centre educatiu assignat. També és imprescindible assistir com a mínim al 80% dels seminaris de pràctiques que direigeix la persona responsable de la tutoria acadèmica.

A l'informe corresponent a la tutoria acadèmica s'avalua:

 • la memòria de pràctiques que l'alumnat redactarà en xinès (30%)
 • la participació de l'alumnat en els seminaris de pràctiques a la universitat (30%)

A l'informe corresponent a la tutoria professional s'avalua:

 • l'actuació de l'alumnat durant les pràctiques al centre (40%)

AQUESTA ASSIGNATURA NO ADMET AVALUACIÓ ÚNICA.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta de l'estudiant 30% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13
Informe tutoria acadèmica 30% 0 0 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Informe tutoria professional 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Alexakos, Konstantinos. (2015) Being a teacher / researcher: A primer on doing authentic inquiry research on teaching and learning. Rotterdam: Sense Publishers.

Dooly, Melinda. (2016). Proyectos didácticos para aprender lenguas. En Dolors Masats y Luci Nussbaum (Eds.), Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en educación secundaria obligatoria (pp.169-193). Madrid: Síntesis. 

Escobar Urmeneta, Cristina. (2001). La organización de la enseñanza. En Luci Nussbaum y Mercè Bernaus (Eds.), Didáctica de las lenguas extranjeras en la educación secundaria obligatoria (pp. 207-232). Madrid. Síntesis.

Lineros, Rocío. (2006). Elaboración de unidades didácticas y actividades de aula para la clase de español segunda lengua (E/L2) en contextos escolares. En María Elena García Gutiérrez (Coord.), La educación lingüística y literaria en secundaria. Materiales para la formación del profesorado. Volumen I: la educación lingüística (pp. 241-274). Murcia: Consejería de Educación y Cultural de la Región de Murcia. Disponible en: http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/154/III.3.lineros.pdf

Masats, Dolors; Mont, Maria, & González-Acevedo, Nathaly (Eds). (2019). SECTION THREE: Reflections from the classroom: Teacher internship from different perspectives. In Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century (pp. 117-149). Rothersthorpe: Paragon Publishing. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130

Pellegrinelli, Marco. (2007). Enseñanza del chino en primaria: Un caso práctico.  En María Ángeles Iglesias Madrigal, María Jesús Martínez Galán y Óscar Ramos Alonso (Eds.). La enseñanza de la lengua china como lengua extranjera en España. (pp. 309–327). Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid.


Programari

No cal disposar de cap programari concret per poder realitzar aquest mòdul.