Logo UAB
2023/2024

Recerca en Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Xinesa

Codi: 43974 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316481 Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Vargas Urpi
Correu electrònic:
mireia.vargas@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Sara Rovira Esteva
Julia Llompart Esbert

Prerequisits

No hi ha prerequisits per a cursar aquesta assignatura.


Objectius

Els objectius principals d'aquest mòdul són adquirir les bases de la recerca en la didàctica del xinès, així com familiaritzar-se amb els aspectes formals fonamentals per realitzar un treball acadèmic dins de l'àmbit de l'aprenentatge-ensenyament de llengües i de la lingüística xinesa aplicada en un context d'ensenyament multicultural.

En acabar el mòdul, l'estudiant serà capaç de:

 • plantejar un projecte de recerca per a un TFM en l'àmbit de la Didàctica del Xinès com a Llengua Estrangera (DCLE) d'acord amb els estàndards d'un treball acadèmic;
 • desenvolupar un projecte de recerca sobre aspectes generals o estudis de cas que puguin aplicar-se a la seva pràctica docent (recerca-acció) en l'àmbit de la DCLE utilitzant les eines metodològiques adquirides en el mòdul;
 • avaluar la qualitat i adequació de les obres de referència;
 • escollir l'enfocament metodològic més apropiat per al seu treball de recerca i justificar aquesta selecció;
 • reconèixer les diferents parts que conformen un treball acadèmic (resum, paraules clau, revisió bibliogràfica, etc.) i aplicar-les al disseny del seu propi projecte de recerca;
 • aplicar les qüestions formals bàsiques del treball acadèmic en els treballs de classe;
 • presentar el seu treball oralment d'acord amb els estàndards acadèmics.

Competències

 • Aplicar la metodologia de recerca, tècniques i recursos específics per investigar i produir resultats innovadors en un determinat àmbit d'especialització.
 • Generar i gestionar propostes i projectes innovadors en l'activitat professional i en la investigació.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom o autodirigit.
 • Relacionar la investigació sobre l'ensenyament i aprenentatge de llengües amb la pràctica docent o amb els processos d'aprenentatge que s'observen a l'aula, per poder fer propostes de millora des del punt de vista teòric i pràctic.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament estudis de cas relacionats amb la didàctica del xinès.
 2. Aplicar la metodologia, les tècniques i els recursos específics de recerca per investigar i produir resultats innovadors en un determinat àmbit d'especialització.
 3. Comparar diverses metodologies de recerca aplicables a la didàctica del xinès.
 4. Dissenyar i planificar estudis de cas relacionats amb la didàctica del xinès.
 5. Generar i gestionar propostes i projectes innovadors en l'activitat professional i en la recerca.
 6. Identificar recursos i eines per resoldre preguntes de recerca relacionades amb la didàctica del xinès.
 7. Presentar i defensar oralment i per escrit estudis de cas relacionats amb la didàctica del xinès.
 8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom o autodirigit.
 9. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

1. Fases del treball científic

 1. Elecció de l'objecte d'estudi
 2. Plantejament de la recerca
 3. Formulació dels objectius i preguntes de recerca o hipòtesis
 4. Disseny de l'estructura
 5. Resum (200-300 paraules)
 6. Revisió bibliogràfica i justificació
 7. Redacció i aspectes formals

2.     La documentació (cerca de fonts d'informació i avaluació de la qualitat d'aquestes fonts)

 1. Bases de dades i repositoris (TDX, TESEO, Open Access Theses and Dissertations, China National Knowledge Infrastructure (CNKI – 中国知网 Zhongguo Zhi Wang)
  National Digital Library of Theses and Dissertations in Taiwan (NDLTD), China Academic Journals full-text database, Directory of Open Access Repositories, Wanfang China Online Journals, Google Scholar, etc.)
 2. Revistes i congressos de referència

3.     Tipus de recerca i mètodes de recollida de dades

 1. Observació
 2. Etnografia
 3. Qüestionaris
 4. Entrevistes
 5. Grups de discussió
 6. Recerca-acció
 7. Qüestions ètiques en la recerca

4.     Anàlisi de les dades:

 1. Anàlisi quantitativa
 2. Anàlisi qualitativa de continguts
 3. Anàlisi de la interacció

5.     Redacció

 1. Qüestions lingüístiques per a l'elaboració del discurs acadèmic
 2. Qüestions formals per a la presentació del treball 

6.     Presentació oral

7.    Presentació oral del treball per part de l'alumnat


Metodologia

Les classes es faran en castellà. Les activitats de formació es divideixen en tres tipus: dirigides, supervisades i autònomes.

Activitats dirigides:

 • Classes expositives en què les professores presentaran els continguts principals del mòdul;
 • Debats i altres activitats pràctiques en els quals l'alumnat podrà exposar el seu punt de vista crític a partir dels coneixements adquirits en l'assignatura.

Activitats supervisades:

 • Plantejament del projecte: els/les estudiants realitzaran diferents exercicis de classe que els facilitaran eines per al plantejament del projecte d'investigació per al TFM;
 • Presentació oral: els/les estudiants hauran de presentar el projecte de TFM i contestar les preguntes del professorat i companys/es.

Activitats autònomes:

 • Lectura de bibliografia: s'espera que els/les estudiants llegeixin com a mínim 4 referències bibliogràfiques de la llista de bibliografia recomanada;
 • Redacció del projecte, incloent-hi: estructura, resum, objectius, metodologia i bibliografia bàsica;
 • Preparació de la presentació oral, que inclou la preparació dels mitjans de suport (ppt o altres) i l'assaig d'aquesta presentació.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes expositives 18 0,72 1, 3, 4, 6, 8, 9
Debats 6 0,24 1, 3, 4, 6, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Plantejament del projecte 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Presentació oral 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Lectura de bibliografia 45 1,8 1, 3, 6, 8, 9
Preparació de la presentació oral 19 0,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Redacció del projecte 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Avaluació

Avaluació continuada

Per aprovar aquest mòdul, és necessària l'assistència al 80% de les classes. La nota corresponent a l'assistència i participació activa a classe (que suposarà un 20% de la nota final) no consistirà merament en la presència física a l'aula, sinó que s'avaluarà d'acord amb una sèrie d'ítems (rúbrica) que valorin el nivell d'atenció, qualitat i interès de les intervencions, així com implicació en el desenvolupament de les activitats plantejades (per exemple, plantejant preguntes als companys en les defenses dels seus treballs).

La carpeta docent (que suposarà un 40% de la nota final) i que inclou:

 •   resum del treball final del màster, paraules clau en tres llengües i bibliografia bàsica (castellà, anglès i xinès) (20%)
 •   proves sobre els continguts bàsics de l’assignatura que es faran a través del campus virtual (20%)

Pel que fa a la defensa oral del treball, suposarà un 40% de la nota final. Tant la presentació (contingut i forma) com la resposta a les preguntes plantejades pel professorat i per companys/es s'avaluaran d'acord amb una rúbrica que es compartirà prèviament.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta del mòdul, la professora responsable comunicarà per escrit el procediment de recuperació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total del mòdul.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

 

Avaluació única

Aquest mòdul preveu l’avaluació única.  

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la FUAB, tal com s’indica aquí:

https://www.uab.cat/web/escola-fuab-formacio/masters-oficials/normativa-i-tramits-administratius/avaluacio/avaluacio-unica/normativa-i-preguntes-frequents-1345885286771.html    

L’avaluació única es farà en un sol dia la setmana del 17-21 de juny de 2024. La professora responsable del mòdul avisarà del dia de l’avaluació única en iniciar les classes.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).    

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final del mòdul s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

 • 30%: treball consistent en el resum, paraules clau i bibliografia bàsica del TFM.
 • 30%: examen sobre els continguts bàsics de l’assignatura.
 • 40%: presentació oral del projecte de TFM 

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació del mòdul són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent.

 

 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe 20% 6 0,24 1, 3, 4, 6, 8, 9
Carpeta docent 40% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Defensa oral del treball 40% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

 • Brown, James Dean. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Casas-Tost, Helena and Sara, Rovira-Esteva (eds.). 2015. Guía de estilo para el uso de palabras de origen chino. Madrid: Adeli. URL: https://ddd.uab.cat/record/180644
 • Dillman, Don A. 2000. Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method. New York: John Wiley.
 • Duff, Patricia A. 2010. “Research Approaches in Applied Linguistics.” In Handbook of Applied Linguistics, edited by R. Kaplan, 45–59. Oxford: Oxford University Press.
 • Duff, Patricia. 2008. Case Study Research in Applied Linguistics. New York: Lawrence Erlbaum.
 • Ellis, Rod. 1997. SLA Research and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, USA.
 • Giannossa, Leonardo. 2016. “Corpus-Based Studies.” In Researching Translation and Interpreting, edited by Angelelli, Claudia V.; Baer, Brian James; 195–202. New York; Oxon: Routledge.
 • Hartley, James. 2008. Academic Writing and Publishing: A Practical Handbook. London: Routledge.
 • Hou, Yueyang (侯月阳). 2007. “Duiwai Hanyu Jiaoxue Xueke Xingzhi ji Dingwei Xin Tan” (对外汉语教学学科性质及定位新探) [El nuevo estudio del chino como lengua extranjera como disciplina y su posición]. Yunnan Shifan Daxue Xuebao (云南师范大学学报), 5(4): 8-14.
 • Koval, Martín; Koval, S. 2015. ¿Cómo se hace un trabajo académico? Material de apoyo del Taller de metodología y redacción académica. Ediciones Inccertidumbre.
 • Litosseliti, Lia. 2010. Research Methods in Linguistics. London: Continuum.
 • Mackey, Alison; Gass, Susan M. 2005. Second Language Research. Methodology and Design. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Meyer, Bernd. 2016. “Case Studies.” In Researching Translation and Interpreting, edited by Angelelli, Claudia V.; Baer, Brian James, 177–84. New York; Oxon: Routledge.
 • Moore, Emilee, and Melinda Dooly (eds.). 2017. Enfoques cualitativos para la investigación en educación plurilingüe. Research-publishing.net. URL: https://doi.org/10.14705/rpnet.2017.emmd2016.9781908416476 (W espcially recommend reading the chapter: “Investigar con docentes”, by Luci Nussbaum).  
 • Murray, Rowena, and Sarah Moore. 2006. The Handbook of Academic Writing. Berkshire, England: Open University Press.
 • Nicodemus, Brenda; Swabey, Laurie. 2016. “Action Research.” In Researching Translation and Interpreting, edited by Angelelli, Claudia V.; Baer, Brian James, 157–67. New York; Oxon: Routledge.
 • Nunan, David. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Patton, Michael Quinn, and Michael Quinn. Patton. 2002. Qualitative Research and Evaluation Methods. Thousand Oaks, California: Sage.
 • Perry, Fred L. 2005. Research in Applied Linguistics: Becoming a Discerning Consumer. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Ridley, Diana. 2008. The Literature Review: A Step-by-Step Guide for Students. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE Publications Ltd.
 • Rigo, Antònia; Genescà, Gabriel. 2002. Cómo Presentar una Tesis y Trabajos de Investigación. Vic; Barcelona: Eumo, Octaedro.
 • Slafer, G A. 2009. “¿Cómo Escribir un Artículo Científico?” Revista de investigación en educación 6 (0): 124–32
 • Sun, Sanjun. 2016. “Survey-Based Studies.” In Researching Translation and Interpreting, editedby Angelelli, Claudia V.; Baer, Brian James,269–79. New York; Oxon: Routledge.
 • Sunderland, Jane. 2010. “Research Questions in Linguistics.” In Research Methods in Linguistics, edited by Lia Litosseliti, 9–28. London: Continuum.
 • Van Peer, Will, Jèmeljan Hakemulder, and Sonia Zyngier. 2012. Scientific Methods for the Humanities. Amsterdam: Benjamins.
 • Yin, Binyong, and Mary Felley. 1990. Hanyu Pinyin he Zheng Cifa Binyong Yin, Mary Felley = Chinese Romanization Pronunciation & Orthography. Beijing: Huayu jiaoxue chubanshe.
 • Yin, Robert K. 2009. Case Study Research: Design and Methods. 4th ed. Los Angeles: Sage Publications.
 • Zhou, Xiaobing (周小兵). 2017. “Hanyu Guoji Jiaoxue Zhuanye Shuoshi Biye Lunwen de Yanjiu Shejji yu Siezuo - Shang” (汉语国际教育专业硕士毕业论文的研究设计与写作[上]) [Diseño y elaboración del trabajo de final de màster de la especialidad de la enseñanza del chino como llengua extranjera (I)]. Xueke Jianshe Yanjiu (学科建设研究), 2(1): 25-32.
 • Zhou, Xiaobing (周小兵). 2017. “Hanyu Guoji Jiaoxue Zhuanye Shuoshi Biye Lunwen de Yanjiu Shejji yu Siezuo - Xia” (汉语国际教育专业硕士毕业论文的研究设计与写作[下]) [Diseño y elaboración del trabajo de final de màster de la especialidad dela enseñanza del chino como llengua extranjera (II]]. Xueke Jianshe Yanjiu (学科建设研究), 2(2): 31-40.

Programari

No s'emprarà programari específic.