Logo UAB
2023/2024

Cultura Xinesa i Interculturalitat

Codi: 43973 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316481 Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Xianghong Qu Lu
Correu electrònic:
xianghong.qu@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Xavier Pascual Calvo

Equip docent extern a la UAB

Gao Yuan

Prerequisits

Cap


Objectius

Aquest mòdul té com a objectiu descriure els conceptes bàsics de la cultura xinesa i la seva relació amb la llengua, així com fomentar la presa de consciència per a l'ensenyament d'elements culturals a l'aula de xinès com a llengua estrangera. Al mateix temps, donarà pautes per gestionar a l'aula l’ensenyament dels continguts culturals i es posarà l’èmfasi en el desenvolupament de la competència intercultural.

En aquest mòdul es treballaran des d'una perspectiva pràctica tots els aspectes que intervenen en l'ensenyament de la cultura xinesa, des de la gestió intercultural en l'ensenyament fins al coneixement sobre la cultura xinesa, passant per la relació entre la cultura xinesa i l'ensenyament de la llengua.

En acabar aquest mòdul els alumnes han de ser capaços de:

•     Fomentar la consciència cultural i intercultural i la sensibilitat cultural en els alumnes aprenents de xinès. 

•     Aplicar les teories de la comunicació intercultural en l'ensenyament del xinès com a segona llengua per a castellanoparlants.

•     Integrar els elements culturals i crear materials didàctics sobre la cultura xinesa en l'ensenyament de la llengua adaptada al context lingüístic i cultural on s’ensenya.

•     Integrar materials d'ensenyament cultural, aliens o de pròpia creació, en les activitats didàctiques de la llengua, aplicant diversos mètodes per al seu ensenyament. 

•     Gestionar i solucionar possibles casos de conflictes culturals sorgits a l’aula.

•     Desenvolupar i enfortir la competència comunicativa i intercultural de l’alumnat.


Competències

 • Analitzar contrastivament aspectes lingüístics i culturals del xinès i l'espanyol amb finalitats didàctiques.
 • Gestionar les diferències culturals durant el procés d'ensenyament-aprenentatge a l'aula de llengua xinesa per a hispanoparlants.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom o autodirigit.
 • Reconèixer les característiques de la llengua i la cultura xineses per aplicar-les a l'ensenyament del xinès per a hispanoparlants.
 • Reflexionar de forma crítica sobre l'acompliment propi, identificant punts forts i àrees de millora.
 • Treballar individualment i en equip, i ser capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generades.

Resultats d'aprenentatge

 1. Descriure els valors filosòfics de la cultura xinesa per poder relacionar-los de manera eficaç amb la llengua i el seu ús en l'entorn social.
 2. Dissenyar activitats l'objectiu de les quals sigui reflexionar sobre temes culturals concrets i desenvolupar la competència intercultural dels estudiants.
 3. Identificar i analitzar la càrrega cultural en els elements lingüístics, verbals i no verbals.
 4. Identificar i analitzar les obres de documentació i referència bàsiques sobre la cultura xinesa amb finalitats didàctiques.
 5. Identificar les eines per gestionar les diferències culturals tant a l'aula com en tot el procés d'aprenentatge.
 6. Identificar les formalitats de la cultura xinesa.
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom o autodirigit.
 9. Reflexionar de manera crítica sobre un mateix i identificar punts forts i àrees de millora.
 10. Treballar individualment i en equip i ser capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generades.

Continguts

Els continguts es divideixen en dos blocs diferenciats, un de més teòric i l’altre més pràctic:

 

- Teories de la comunicació intercultural. Principis i estratègies en la comunicació intercultural i relacions entre l'ensenyament de la llengua i la de la cultura 

 

i)  Delimitació conceptual. Àmbits i qüestions a l'aula de llengua estrangera.

ii) El concepte de competència intercultural i plurilingüe segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

iii) Competències comunicativa i intercultural.

iv) Desenvolupament de competències interculturals en el professorat i en l'alumnat.

v) Processos d'ensenyament. Estudi de casos.

vi) La mediació lingüística: Què és i com es pot introduir en l'ensenyament de la llengua estrangera?

 

- L'ensenyament de coneixements culturals a les aules de xinès com a segona llengua: problemes i la seva gestió. Anivellament dels continguts culturals i la seva adaptació a l'ensenyament de la llengua. (Primera part) 

 

i) L'evolució de l'estudi de la comunicació intercultural a la Xina. Competència cultural d'un professor de xinès com a segona llengua estrangera.

ii) Conflictes culturals reflectits en diferents nivells en la comunicació xinès-espanyol.

iii) La comunicació no verbal: anàlisi contrastiva de les normes generals de la comunicació no verbal a la Xina i a Espanya.

iv) Pensament tradicional xinès i la seva influència en la cultura xinesa.

v) Anivellament dels coneixements culturals i la seva integració en l'ensenyament del xinès com a segona llengua.

 

L'ensenyament de coneixements culturals a les aules de xinès com a segona llengua: problemes i la seva gestió. Anivellament dels continguts culturals i la seva adaptació a l'ensenyament de la llengua. (Segona part)

 

i) Xocs culturals entre la Xina i Espanya a nivell lingüístic.
ii) Sentit de l'humor i jocs de paraules.
iii) “Ensenyar la Xina en xinès”: les generalitats de la societat xinesa moderna.
iv) Diferències regionals i canvis generacionals.
v) Relacions interpersonals i cultura social.

 

 

L'ensenyament de coneixements culturals a les aules de xinès com a segona llengua: problemes i la seva gestió. Anivellament dels continguts culturals i la seva adaptació a l'ensenyament de la llengua. (Tercera part)

 

i) Interculturalitat “Orient – Occident”: percepció de la cultura xinesa i la de la resta del món.

ii) Etnocentrisme i relativisme cultural, empatia cultural.

iii) Aula intercultural: interculturalitat professor-alumne, alumnat multicultural.

iv) Organització i dinàmica de classe: motivació i estils d'aprenentatge.

v) Ensenyament de la cultura a l'aula: elaboració d'activitats per a adults i per a nens.

vi) Ensenyament de la mediació i l'element cultural en les activitats ME/MO.


Metodologia

En aquest mòdul s'utilitzaran diverses metodologies docents i totes elles pressuposen un paper actiu per part dels estudiants. Al llarg del mòdul es combinaran les següents metodologies:
• Classes expositives
• Aprenentatge basat en problemes
• Debats
• Presentació/exposició oral de treballs
• Lectura d'articles d'interès
• Tutories

Llengües de treball a classe: castellà i xinès

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Aprenentatge basat en problemes 10 0,4 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Classes expositives 15 0,6 1, 4, 5, 6, 7, 8
Debats 13 0,52 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Presentació de treballs 6 0,24 5, 10
Realització d'activitats pràctiques 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treball 40 1,6 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10
Lectures i documentació 60 2,4 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10

Avaluació

Avaluació continuada

1. Tots prendrem nota de l'assistència i de la participació i posarem una nota conjunta del 20%.

2. La resta de les activitats d'avaluació es repartiran entre els diferents blocs.

Avaluació única

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa en classe 20% 0 0 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Carpeta de l'estudiant 48% (Prof. Pascual: 26%, prof.a Qu: 22%) 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10
Lliurament del treball final 32% (prof.a Gao Yuan) 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Bibliografia

Bennett, M. “Developmental Model of Intercultural Sensitivity”, en The International Encyclopedia of Intercultural Communication, International encyclopedia of intercultural communication. Wiley, 2017. DOI:10.1002/9781118783665.ieicc0182.
https://www.researchgate.net/publication/318430742_Developmental_Model_of_Intercultural_Sensitivity

Byram, M., and P. Grundy (eds). Context and Culture in Language Teaching and Learning. Tonawanda, NY: Multilingual Matters, 2003.

毕继万.  跨文化非语言交际. 北京:外语教学与研究出版社,1999

 

Cestero, A. M. Comunicación no verbal y enseñanza de lenguas extranjeras. Madrid, Arco / Libros. 1999.

 

Cestero, A.M. Repertorio básico de signos no verbales del español, Madrid, Arco / Libros. 1999

 

Damen, L. Culture Learning: The Fifth Dimension in the Language Classroom, Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 1987. ISBN 0-201-11478-X.

 

Díaz Aguado, M. J. Educación Intercultural y Aprendizaje Cooperativo. Ed. Pirámide (Anaya), 2003.

 

Deardorff, D. (ed). The Sage Handbook of Intercultural Competence. Thousand Oaks, CA: Sage, 2009.

Dörnyei, Z. & Ushioda E. “Motivation, Language Identity and the L2 Self”, en Multilingual Matters, Bristol, 2009. DOI:10.1016/j.system.2009.08.002.
https://books.google.es/books/about/Motivation_Language_Identity_and_the_L2.html?id=59fl2aQLSBsC&redir_esc=y

Hall, S. Beyond culture, New York: Anchor Books/Doubleday. 1976. ISBN: 0-385-12474-0

 

胡文仲. 英美文化词典,北京:外语教学与研究出版社,1995.

 

胡文仲.跨文化交际学概论,北京:外语教学与研究出版社,1999.

 

Isisag, K.U. The Acceptance and Recognition of Cultural Diversity in Foreign Language Teaching, in Academik Bakis, Cilt 4. Sayi 7, 2010, págs. 251-260.

 

López García, A. “¿Alianza de lenguas, de culturas o de civilizaciones?”, en J. de D. Luque Durán y A. Pamiés Bertrán (eds.): Interculturalidad y lenguaje I. El significado como corolario cultural. Granada: Granada Lingüística, 2007, págs. 83-97.

 

Poyatos, F. La Comunicación no verbal I: cultura, lenguaje y conversación. Madrid: Ediciones Istmo, S.A. 1994.

  

Poyatos, F. La Comunicación no verbal II: paralenguaje, kinésica e interacción. Madrid: Ediciones Istmo, S.A. 1994.

  

Poyatos, F. La Comunicación no verbal III: nuevas perspectivas en novela y teatro y en su traducción. Madrid: Ediciones Istmo, S.A. 1994.

 

RODRIGO ALSINA, Miquel “¿Por qué interculturalidad?”, en Interacción. Revista de comunicación educativa nº 24-27, 2001, pp.5-8, y en http://interaccion.cedal.org.co/25/interculturalidad.htm

 

Qu, X. Non-Verbal Communication in Greetings in Chinese: a
Pedagogical Proposal”, Sinología Hispánica, Vol. 8, Núm. 1, 2019, págs. 75-102.

 

祖晓梅,跨文化交际,北京:外语教学与研究出版社,2015.


Programari

Teams, microsoft word, PowerPoint, google, aula Moodle