Logo UAB
2023/2024

Llengua Xinesa

Codi: 43971 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316481 Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Sara Rovira Esteva
Correu electrònic:
sara.rovira@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Shu-Ching Liao Pan
Sara Rovira Esteva

Prerequisits

Cap


Objectius

Aquest mòdul té tres objectius principals. En primer lloc, presentar i familiaritzar-se amb les principals fonts autoritzades en relació amb la norma del xinès estàndard. En segon lloc, revisar les principals tendències de la gramàtica descriptiva i pedagògica del xinès i les seves obres de referència. Finalment, analitzar el xinès i l'espanyol de manera contrastiva en els diferents nivells del llenguatge per identificar aquells aspectes que poden presentar més dificultats per als castellanoparlants.


Competències

 • Analitzar contrastivament aspectes lingüístics i culturals del xinès i l'espanyol amb finalitats didàctiques.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom o autodirigit.
 • Reconèixer les característiques de la llengua i la cultura xineses per aplicar-les a l'ensenyament del xinès per a hispanoparlants.
 • Reflexionar de forma crítica sobre l'acompliment propi, identificant punts forts i àrees de millora.
 • Treballar individualment i en equip, i ser capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generades.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i valorar els diferents enfocaments lingüístics sobre qualsevol aspecte gramatical de la llengua xinesa amb finalitats didàctiques.
 2. Analitzar i valorar les obres de documentació i referència bàsiques de la llengua xinesa amb finalitats didàctiques i de documentació.
 3. Descriure la llengua xinesa amb finalitats didàctiques en tots els nivells del llenguatge: fonològic, morfològic, lèxic, sintàctic i pragmàtico-discursiu.
 4. Identificar i analitzar críticament la bibliografia existent sobre les característiques lingüístiques entre el xinès i l'espanyol.
 5. Identificar i resoldre les principals dificultats d'aprenentatge del xinès per als hispanoparlants.
 6. Identificar les principals similituds i diferències en tots els nivells de llengua entre el xinès i l'espanyol amb finalitats pedagògiques.
 7. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom o autodirigit.
 9. Reflexionar de manera crítica sobre un mateix i identificar punts forts i àrees de millora.
 10. Treballar individualment i en equip i ser capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generades.

Continguts

Bloc 1: Aspectes introductoris   

 • Terminologia i conceptes clau 
 • Principis de l'escriptura xinesa 
 • Fonologia i transcripció
 • Gramàtiques i obres de referència I 
 • Sintaxi i pragmàtica 

Bloc 2: La gramàtica del xinès modern   

 • Principals tendències de la gramàtica descriptiva i pedagògica del xinès 
 • Tipus de paraules 
 • Anàlisi dels punts difícils i importants de la gramàtica xinesa  
 • Aspectes didàctics importants dels tipus de paraules 
 • Anàlisi d'errors gramaticals d'ús dels adverbis I 
 • Parts de l'oració 
 • Els complements: resultatiu, potencial, direccional, etc. 
 • Aspectes didàctics importants de subjectes i numerals 
 • Anàlisi d'errors gramaticals de la reduplicació dels verbs 
 • Anàlisi d'errors gramaticals d'ús del complement resultatiu 
 • L'oració I: tema-rema, subjecte-predicat, de predicat adjectival, etc. 
 • Anàlisi d'errors gramaticals del complement potencial
 • Anàlisi d'errors gramaticals del complement de duració 
 • L'oració II: oració amb “shì” (是), oració amb “ba” (把), oració de doble objecte, oració passiva, etc. 
 • Anàlisi d'errors gramaticals dels adverbis II 
 • Anàlisi d'errors gramaticals del complement de mode
 • Aspectes didàctics importants de les oracions (I) 
 • Les oracions de comparatiu de superioritat: característiques, aspectes importants de la seva didàctica i anàlisi d'errors gramaticals 
 • Lesoracions emfàtiques: amb pronom interrogatiu, doble negació, etc. 
 • Les oracions compostes: coordinades, successives, progressives, etc. 
 • Les oracions compostes subordinades: causal-consecutives, adversatives, condicionals, concessives, etc. 
 • Aspectes didàctics importants de les oracions (II), de les oracions emfàtiques i de les oracions compostes
 • Anàlisi i estratègies didàctiques per a la didàctica de la gramàtica xinesa 

Bloc 3: Anàlisi contrastiva entre el xinès i l'espanyol  

 • Introducció a l'anàlisi contrastiva
 • Anàlisi contrastiva d'aspectes fonològics del xinès i l'espanyol
 • Anàlisi contrastiva d'aspectes morfosintàctics del xinès i l'espanyol
 • Anàlisi contrastiva d'aspectes pragmàticodiscursius del xinès i l'espanyol

Metodologia

En aquest mòdul es faran servir tant el xinès com el castellà com a llengües de treball i es faran servir diverses metodologies docents. Totes elles pressuposen un paper actiu per part de l'alumnat. Al llarg del mòdul es combinaran:

• Classes expositives
• Aprenentatge basat en problemes
• Realització d'activitats pràctiques
• Debats
• Elaboració i exposició oral o escrita de treballs
• Tutories

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Aprenentatge basat en problemes 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
Classes expositives 20 0,8 1, 2, 3, 7, 8
Debats 4 0,16 9, 10
Tipus: Supervisades      
Elaboració i exposició oral o escrita de treballs 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Presentació de treballs 1 0,04 7, 9
Tipus: Autònomes      
Elaboració d'un treball 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Lectures i documentació 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

Descripció detallada de l'avaluació per blocs:

 • Activitat de síntesi en grup: 30% 
 • Carpeta de l'estudiant: 15% (B1) + 5% (B2) + 10% (B3) = 30% 
 • Prova escrita (B2): 20% 
 • Assistència i participació activa a classe: 20% (per tal d'aprovar el mòdul és necessària l'assistència al 80% de les classes).

Avaluació única

 • Prova escrita: 35%
 • Carpeta de l'estudiant: 30%
 • Activitat de síntesi individual: 35% 

La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada”.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat de síntesi en grup 30% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Assistència i participació activa a classe 20% 2 0,08 4, 5, 6, 7, 8
Carpeta de l'estudiant 30% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Prova escrita 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

Bibliografia

 • Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara; Suárez, Anne-Hélène. 2020. Lengua china para traductores / 学中文,做翻译. Vol I. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. (Materials, 188). (6ª ed.).  

 • Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara; Suárez, Anne-Hélène. 2021. Lengua china para traductores / 学中文,做翻译. Vol II. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. (Materials, 198). (6ª ed.).  

 • Fang Yuqing (房玉清). 2008. Shiyong Hanyu Yufa (实用汉语语法) / A Practical Chinese Grammar. Beijing Language and Culture University Press. 

 • Halliday, M.A.K. 2007. Studies in Chinese Language / 汉语语言研究. Beijing: Beijing Daxue Chubanshe. (Collected Works of M.A.K. Halliday, 8).  

 • Li Dazhong (李大忠). 1996. Waiguoren Xue Hanyu Yufa Pianwu Fenxi (外国人学汉语语法偏误分析) / Analysis of Errors of Foreign Students in Learning Chinese Grammar. Beijing Language and Culture University Press. 

 • Li Delü (李德津); Jin Dehou (金德厚). 2009. Hanyu Yufa Jiaoxue (汉语语法教学). Beijing:  Beijing Language and Culture University Press.  

 • Li Yuling (李玉玲). 2014. Gramática china: comparación entre el chino y el español y análisis de los errores típicos de hispanohablantes en el aprendizaje del chino / 汉语语法典型错误分析. Libro deEstudiantes: Nivel HSK2 Para Principiantes. Valencia: publicación propia.  

 • Liu Shiyang. 2022. Análisis de errores en el aprendizaje de chino de alumnos españoles (西班牙学生学习汉语的偏误分析).  Beijing: Shijie Zhishi Chubashe.

  Liu Xun (刘珣). 2000. Duiwai Hanyu Jiaoyuxue Yinlun (对外汉语教育学引论). Beijing: Beijing Language and Culture. 

 • Lü Shuxiang (吕叔湘). 1980. Xiandai Hanyu Babai Ci (现代汉语八百词). Beijing: Shangwu Yinshuguan. 

 • Martínez-Robles, David. 2007. La lengua china: Historia, signo y contexto. Barcelona: Editorial UOC. 

 • Norman, Jerry. 2008. Chinese. Beijing: Shijie Tushu Chuban Gongsi. 

 • Qian Nairong (钱乃荣); Deng Shouxing (邓守信). 2002. Xiandai Hanyu Gailun (现代汉语概论) Taipei: Shida Shiyuan. 

 • Qu Chengxi. 1993. Historical syntax theory and application to Chinese. Beijing: Beijing Yuyan Xueyuan Chuban. 

 • Ramírez, Laureano. 1999. Del Carácter al contexto. Teoría y práctica de la traducción del chino moderno. Bellaterra: Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona. 

 • Rovira-Esteva, Sara. 2010. Lengua y escritura chinas: Mitos y realidades. Barcelona: Edicions Bellaterra.  

 • Sánchez Griñán, Alberto. 2009. “Reconciliación metodológica e intercultural: posibilidades de la enseñanza comunicativa de lenguas en china”, MarcoELE. Revista de didáctica ELE, 8: 1-40. 

 • Teng Shou-hsin (ed.) (邓守信). 2006. Modern Chinese Grammar for Teachers of Chinese as a Second Language Advanced Learners of Modern Chinese. Taipei: Shida Shiyuan. 

 • Teng Wen-Hua. 2016. Yufa! A Practical Guide to Mandarin Chinese Grammar. London: Routledge. 

 • Wang Lijia (王理嘉); Lu Jianming (陆俭明); Fu Huaiqing (符淮青); Ma Zhen (马真); Su Peicheng (苏培成). 1993. “Changjian de Yufa Cuowu” (常见的语法错误). En: Xiandai Hanyu (现代汉语). Beijing: Shangwu Yinshuguan. Pp. 421-435. 

 • Wu Bo (武波). 1998. “Wucha Fenxi Xuping (误差分析述评) [On Error Analysis].” Waiyu yu Fanyi (外语与翻译), 2(17): 23–28. 

 •  Wu Fuxiang (吴福祥). 2005. Hanyu Yufahua Yanjiu (汉语语法化研究) Beijing: Shangwu Yinshuguan. 

 • Ye Panyun (叶盼云), Wu Zhongwei (吴中伟). 2011. Waiguoren Xue Hanyu Nandian Shiyi (外国人学汉语难点释疑) / Explanations of Difficult Point in Chinese Learning as a Foreign Language. Beijing Language and Cultures University Press. 

 • Zhang Bin (张斌). 2009. Xinbian Xiandai Hanyu (新编现代汉语). Shanghai Fudan Daxue Chubanshe. 

 • Zhao Shiyu (赵士钰). 1999. Hanyu-Xibanyayu Shuangyu Bijiao (汉语西班牙语双语比较) / Comparación bilingüe entre chino y el español. Beijing: Waiyu Jiaoxue yu Yanjiu Chuban. 


Programari

No fa falta cap programari específic.