Logo UAB
2023/2024

Teories de la Didàctica de la Llengua

Codi: 43970 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4316481 Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Dolors Masats Viladoms
Correu electrònic:
dolors.masats@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Melinda Dooly Owenby
Berta Torras Vila
Emilee Sarah Moore de Luca
Andy Morodo Horrillo

Equip docent extern a la UAB

Lucas Román Romero
Maria Mont Algamasilla

Prerequisits

No n'hi ha.


Objectius

En aquest mòdul l'alumnat, docents en formació, coneixerà les principals teories, enfocaments i mètodes relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües estrangeres. També se li proporcionaran eines per dissenyar, implementar i avaluar tasques comunicatives que permetin a qui aprèn una llengua estrangera desenvolupar, en un entorn formal, la seva competència interactiva i les destreses que hi són vinculades.


Competències

 • Aplicar la metodologia de recerca, tècniques i recursos específics per investigar i produir resultats innovadors en un determinat àmbit d'especialització.
 • Identificar i interpretar les principals teories de l'aprenentatge de segones llengües per aplicar-les a l'ensenyament del xinès per a hispanoparlants.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom o autodirigit.
 • Relacionar la investigació sobre l'ensenyament i aprenentatge de llengües amb la pràctica docent o amb els processos d'aprenentatge que s'observen a l'aula, per poder fer propostes de millora des del punt de vista teòric i pràctic.
 • Treballar individualment i en equip, i ser capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generades.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar amb fonament les propostes curriculars i trobar vies per treballar la llengua amb l'alumnat de diferents nivells.
 2. Analitzar i aplicar pràctiques didàctiques en les quals s'afavoreixi el desenvolupament de la competència plurilingüe i intercultural.
 3. Aplicar la metodologia, les tècniques i els recursos específics de recerca per investigar i produir resultats innovadors en un determinat àmbit d'especialització.
 4. Conèixer les bases en què es fonamenta l'ensenyament i l'aprenentatge d'una llengua estrangera.
 5. Identificar i descriure les principals teories de l'aprenentatge de llengües estrangeres.
 6. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom o autodirigit.
 8. Reflexionar sobre els tipus, les pautes i els criteris d'avaluació de les diferents habilitats comunicatives i competències lingüístiques.
 9. Seleccionar i avaluar textos, eines i recursos orals, escrits i multimodals com a instruments d'aprenentatge.
 10. Treballar individualment i en equip i ser capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generades.

Continguts

Els continguts d'aquest mòdul es distribueixen en els següents blocs temàtics:

Bloc 1: Aprenentatge de llengües i interacció social. Teories sobre l'aprenentatge i adquisició de llengües estrangeres: enfocaments i mètodes actuals. La noció de competència interactiva i la didàctica del plurilingüisme.

Bloc 2: El desenvolupament de les destreses comunicatives. Tasques per aprendre llengües.

Bloc 3: L'aprenentatge competencial. Eines i estratègies per avaluar i fomentar l'autonomia dels estudiants.

Bloc 4: La música com a recurs per ensenyar i aprendre llengua.

Bloc 5: Recursos didàctics per ensenyar i aprendre una llengua estrangera en edats primerenques.

Bloc 6: Recursos tecnològics per recolzar l'aprenentatge de les  llengües estrangeres.


Metodologia

Tots els blocs d'aquest mòdul es basen en sessions molt participatives que combinen les classes magistrals amb debats i activitats realitzades a classe, individualment o en grups.

Per poder participar en els debats, l'alumnat ha d'haver llegit les lectures assignades a cada sessió de classe.

La llengua vehicular d'aquest mòdul és el castellà.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes expositives 23 0,92 4, 5
Debats 15 0,6 6, 8
Tasques individuals, en parelles o en grup 25 1 1, 2, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Realització de treballs 25 1 2, 3, 10
Tipus: Autònomes      
Lectura d'articles 60 2,4 4, 5, 7, 10
Preparació de la simulació d'una tasca didàctica 60 2,4 1, 2, 3, 9, 10
Preparació de les proves escrites 40 1,6 5, 6, 8, 10
Preparació dels treballs de cada bloc de continguts i en el text escrit basat en la simulació 42 1,68 2, 3, 6, 7, 10

Avaluació

S'espera que l'alumnat tingui un paper actiu en les classes i dugui a terme, de manera reflexiva, les tasques que proposi el professorat de cada bloc de contingut.

També caldrà que es prepari per realitzar dues proves de síntesi en les quals, individualment, haurà de demostrar que ha adquirit els continguts teòrics del mòdul (blocs 1, 2 i 3).

Per últim, dissenyarà, en grups, una tasca didàctica i la portarà a terme a l'aula a mode de simulació. Aquesta pràctica es complementarà amb un treball escrit sobre el disseny i la implementació de la tasca.

AQUESTA ASSIGNATURA NO ADMET AVALUACIÓ ÚNICA.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació activa a l'aula i lliurament d'una petita tasca en cada bloc 40% 4 0,16 1, 3, 10
Prova de síntesi sobre els continguts del bloc 1 10% 1 0,04 4, 5, 8
Prova de síntesi sobre els continguts dels blocs 2 i 3 10% 1 0,04 1, 4, 8, 9
Simulació d'una tasca didàctica (treball en grup, oral i escrit) 40% 4 0,16 2, 6, 7, 10

Bibliografia

Lectura obligatòria

Masats, Dolors i Nussbaum, Luci. (Ed.). (2016). Enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras en educación secundaria obligatoria. Madrid: Síntesis.

Lectures recomanades

Álvarez, Ibis Marlene. (2009). Evaluar para contribuir a la autorregulación del aprendizaje. Electronical Journal of Research in Educational Psychology, 7(3), 1007-1030.

Álvarez, Yolanda (2022). Improving skills by playing: Trabajar las habilidades mediante actividades lúdicas. Castelló: Sar Alejadría Ediciones.

Bega González, Michel (2015). Dificultades metodológicas de los estudiantes sinohablantes de español como lengua extranjera. ONOMÁZEIN, 32, 227-238. https://www.redalyc.org/pdf/1345/134544960007.pdf

Chen, Min. (2007). La enseñanza de la lengua china mediante el enfoque por tareas para aprendices de nivel intermedio. In María Ángeles Iglesias Madrigal, María Jesús Martínez Galán & Óscar Ramos Alonso (Eds.), La enseñanza de la lengua china como lengua extranjera en España. I Congreso nacional para la enseñanza de la lengua china (pp. 269–75). Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid.

Chin Ko, Chün Chün (2016). Modelos experimentales de enseñanza y aprendizaje del chino como lengua extranjera a través de tareas y plateamientos competenciales. Tésis inédita. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Disponible en: https://www.tdx.cat/handle/10803/385356#page=1

García, Ofelia, y Kleyn, Tatyana. (Eds.). (2016). Translanguaging with multilingual students: Learning from classroom moments. New York: Routledge. 

Lee Tsang, Sai Kin, & Liu Ya-chi. (2007). Breve estudio lingüístico, pedagógico y didáctico sobre la enseñanza de la lengua china en España, China Continental y Taiwán. Encuentros en Catay, 21, 180-203.

Lin, Yue-Hong (2018). ¿Es el enfoque por tareas una alternativa para ELE? Monográficos SinoELE, 17, 166-176. Disponible en https://www.sinoele.org/images/Revista/17/monograficos/AAH_2005/AAH_2005_13%20Lin%20Yue%20Hong_166-176.pdf

Llompart, Júlia; Masats, Dolors; Moore, Emilee, & Nussbaum, Luci. (2019). Mézclalo un poquito. In Melinda Dooly & Claudia Vallejo (Eds.), The evolution of language teaching: Towards plurilingualism and translanguaging. Special Issue: Journal of Bilingual Education and Bilingualism. DOI: 10.1080/13670050.2019.1598934

Marco Martínez, Consuelo. (2013). La enseñanza de chino en España. Más allá de BoloniaXibanya Zhi Zhongwen Jiaoxue. In M. Zhou (Ed.), El impacto de China en el mundo iberoamericano. Política, economía, sociedad, lengua, cultura y traducción (pp. 85-119). Barcelona: Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Masats, Dolors; Mont, Maria, & González-Acevedo, Nathaly. (Eds). (2019). Joint efforts for innovation: Working together to improve foreign language teaching in the 21st century. Rothersthorpe: Paragon Publishing. https://doi.org/10.5281/zenodo.3064130

Monereo, Carles. (Coord.), Badia, Antoni, Baixeras, Maria Victoria, Boadas, Elena, Castelló, Montserrat, & Guevara, Iolanda. (2001). Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Barcelona: Graó.

Pinter, Anna Maria (2017). Teaching young language learners. Oxford University Press.

Querol Bataller, María. (2010). Estudios sobre la lengua china en España. LynX-A Monographic Series in Linguistics and World Perception-Lenguas de Asia Oriental: Estudios Lingüísticos y Discursivos, 18,43-88.

Richards, Jack C. (2006). Communicative language teaching today. Cambridge: Cambridge University Press. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/242720833_Communicative_Language_Te aching_Today

Sánchez Griñán, Alberto. (2009) Reconciliación metodológica e intercultural: posibilidades de la enseñanza comunicativa de lenguas en china. MarcoELE. Revista de Didáctica ELE, 8: 1-40.

Shin, Joan, i Crandall, Joann (2013). Teaching young learners English. Heinle & Heinle. 

Torras Vila, Berta (2021). Music as a tool for foreign language learning in early childhood education and primary education. Proposing innovative CLIL music teaching approaches. CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, 4(1), 35- 47. https://revistes.uab.cat/clil/article/view/v4-n1-torras-vila/60-pdf-en


Programari

No es necessita cap programari específic per cursar aquest mòdul.