Logo UAB
2023/2024

Computació d'Altes Prestacions i Anàlisi de Big Data

Codi: 43917 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4313473 Bioinformàtica OT 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Miquel Àngel Senar Rosell
Correu electrònic:
miquelangel.senar@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

José Eduardo Cabrera Díaz
Oscar Lao Grueso
Emanuele Raineri

Prerequisits

Per a poder fer aquest mòdul és necessari haver aprovat els dos mòduls obligatoris: Programming in Bioinformatics i Core Bioinformatics.

Es recomana tenir el nivell B2 d'anglès o equivalent.


Objectius

Aquest mòdul pretén proporcionar als estudiants els coneixements i habilitats necessàries (1) per implementar aproximacions d’enginyeria de rendiment a les plataformes d’informàtica modernes i (2) per realitzar anàlisis estadístiques de Big Data.


Competències

 • Comunicar en llengua anglesa de manera clara i efectiva els resultats de les pròpies investigacions.
 • Dissenyar i aplicar la metodologia científica en la resolució de problemes.
 • Proposar solucions bioinformàtiques a problemes derivats de les recerques òmiques.
 • Proposar solucions innovadores i emprenedores en el seu camp d'estudi.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.
 • Utilitzar sistemes operatius, programes i eines d'ús comú en bioinformàtica, i fer servir plataformes de còmput d'altes prestacions, llenguatges de programació i anàlisis bioinformàtiques.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar mètodes estadístics avançats (aprenentatge automàtic, teoria de grafs) per modelar i analitzar problemes bioinformàtics amb dades biològiques massives.
 2. Aprendre a entrenar, avaluar i validar models predictius.
 3. Aprendre a fer servir les noves plataformes de còmput paral·lel, paradigmes, i el disseny d'aplicacions que requereixen un maneig massiu de còmput i dades.
 4. Aprendre noves maneres de modelar, emmagatzemar, recuperar i analitzar tipus de dades abstractes (grafs).
 5. Comunicar en llengua anglesa de manera clara i efectiva els resultats de les pròpies investigacions.
 6. Conèixer els principis de la paral·lelització de processos.
 7. Conèixer els principis de l’emmagatzemament i la gestió de dades massives.
 8. Conèixer i aprendre a utilitzar eines de codi font obert per a l’anàlisi paral·lela, distribuïda i escalable mitjançant aprenentatge automàtic.
 9. Descriure el funcionament, les característiques i les limitacions de les tècniques, les eines i les metodologies que permeten descriure, analitzar i interpretar l'enorme quantitat de dades produïdes per les tecnologies d'alt rendiment.
 10. Descriure i aplicar tècniques de clusterització (clustering) i algoritmes de classificació comuns
 11. Dissenyar i aplicar la metodologia científica en la resolució de problemes.
 12. Generar algoritmes de computació paral·lela eficients i aplicacions per a la CID
 13. Proporcionar solucions paral·leles a problemes bioinformàtics concrets.
 14. Proposar solucions innovadores i emprenedores en el seu camp d'estudi.
 15. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 16. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Continguts

Arquitectura Moderna d'Ordinadors

 • Arquitectura de processadors de finalitat general i especialitzada
 • Jerarquia de memòria
 • Sistemes de clúster
 • Infraestructures del núvol i virtualització de sistemes
 • Sistema Middleware i marcs de programació

Models de Programació Avançats

 • Memòria compartida i programació paral·lela distribuïda
 • Shell scripting avançat
 • Usant eines del sistema per a anàlisis bioinformàtics
 • Principis de l'enginyeria de rendiment (eines i mètodes)
 • Computació d'Altes Prestacions amb Python
 • Enginyeria de rendiment aplicada a algorismes i eines comunes de bioinformàtica (indexació del genoma, alineament de reads, ...).

Anàlisi de Big Data 

 • Teoria i eines d’estadística avançades en anàlisi de Big Data (reducció de dimensionalitat, selecció de variables i Spark)
 • Teoria i algoritmes d’aprenentatge de màquines. Aplicacions en Bioinformàtica
 • Modelat predictiu: mineria de dades, avaluació i validació de models
 • Classificació de dades: aprenentatge de Bayes ingenu i arbres de decisió
 • Aprenentatge de regles d'associació
 • Anàlisi de clusterització: algoritme k-means
 • Teoria de grafs per Big Data  

 

 


Metodologia

Seguint una aproximació basada en problemes, l'alumnat aprendrà sobre algorismes, mètodes i plataformes computacionals eficients i els mètodes estadístics que s'aplicaran als problemes de bioinformàtica que tracten amb Big Data.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 38 1,52 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Resolució de problemes a classe i tasques al laboratori biocomputacional 32 1,28 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi autònom individual 226 9,04 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Avaluació

El sistema d'avaluació està organitzat en dues activitats principals. Hi haurà, a més, un examen de recuperació. Els detalls de les activitats són:

Activitats d'avaluació principals

 •  Portafoli de l'estudiant (70%): treballs fet i presentats per l'alumnat al llarg del curs. Cap de les activitats d’avaluació individuals representarà més del 50% de la nota final.
 •  Prova teòrica o pràctica individual (30%): per a cadascun dels mòduls principals de l'assignatura s'establirà algun mecanisme d'avaluació individual mitjançant una prova oral o escrita. 

Examen de recuperació

Per poder participar en el procés de recuperació, l'alumnat haurà d’haver participat prèviament en com a mínim l'equivalent a dos terços de la nota final del mòdul en activitats d'avaluació. El professorat informarà dels procediments i terminis per al procés de recuperació. 

No avaluable

L'alumnat serà qualificat com a "No avaluable" quan el pes de l'avaluació en què ha participat sigui inferior a l’equivalent al 67% de la nota final del mòdul.

Avaluació única

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova teòrica i pràctica individual 30% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
Treballs fet i presentats per l'alumnat (portafoli de l'estudiant) 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

El professorat recomanarà la bibliografia actualitzada a cada sessió d'aquest mòdul, i els enllaços estaran disponibles a l’Àrea de l'Estudiant del lloc web oficial del MSc Bioinformatics


Programari

Linux + SLURM i altres eines de l'entorn Linux

Python i eines del seu ecosistema

R i eines del seu ecosistema