Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Màster

Codi: 43883 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
4316222 Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Nuria de la Osa Chaparro
Correu electrònic:
nuria.delaosa@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Alvarez Moleiro

Prerequisits

Superar els mòduls metodològics del Màster


Objectius

En finalitzar el curs, l'alumne/a haurà de ser capaç de realitzar i redactar un treball de recerca empírica (12 crèdits )i el defensarà oralment.


Competències

 • Analitzar de forma crítica les teories, models i mètodes més actuals d'investigació psicològica en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut.
 • Analitzar les dades i interpretar els resultats de recerques en psicologia clínica i de la salut.
 • Aplicar els principis ètics rellevants i actuar d'acord al codi deontològic de la professió en la pràctica de la recerca científica.
 • Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 • Discutir els resultats de recerques en psicologia clínica i de la salut, contrastar-los amb la literatura científica existent i extreure'n conclusions i aplicacions pràctiques.
 • Dissenyar, planificar implementar projectes d'investigació psicològica aplicada en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut.
 • Plantejar qüestions de recerca en psicologia clínica i de la salut rellevants i noves en funció de la bibliografia consultada.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Seleccionar i aplicar els instruments d'avaluació psicològica adequats als objectius d'un projecte de recerca en psicologia clínica i de la salut en diferents àmbits tant sanitaris com no sanitaris.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les dades recollides per a l'estudi i redactar els resultats
 2. Aplicar els principis ètics rellevants i actuar d'acord al codi deontològic de la professió en la pràctica de la recerca científica.
 3. Argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica existent i analitzar les implicacions
 4. Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 5. Identificar i aplicar el disseny més apropiat per resoldre la pregunta de recerca plantejada
 6. Identificar i aplicar els instruments d'avaluació apropiats per resoldre la pregunta de recerca plantejada
 7. Plantejar els objectius, la pregunta d'investigació i formular hipòtesis sobre una investigació en psicologia clínica i/o psicologia de la salut.
 8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 9. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 10. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 11. Redactar el marc teòric de la pregunta de recerca
 12. Seleccionar els instruments d'avaluació psicològica atenent a les seves propietats psicomètriques i a l'objecte de l'avaluació.
 13. Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Continguts

Els estudiants triaran un tema entre els que ofereixin els professors implicats en es línies de recerca del programa, per desenvolupar el seu TFM

 


Metodologia

A l'inici del curs a l’estudiant se li adjudicarà un director/a d'entre els professor/es del Màster implicats en equips de recerca relacionats.

Aquest/a director/a es farà càrrec de la tutorització de l’alumne al llarg del curs (al menys 6 sessions).

La metodologia serà fonamentalment tutorització individual de direcció i supervisió del treball autònom de l'estudiant. 

El tutor/a haurà d'informar a la Comissió coordinadora del Màster sobre la conveniència que el treball sigui defensat

La Comissió donarà el vist-i-plau a la defensa tenint en compte l'informe de supervisió del tutor i la seva pròpia avaluació

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Treball de fi de Màster 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

Per la superació del TFM(12 ECTS) es realitzarà un únic treball de recerca empíric original que es presentarà per escrit i es defensarà de forma presencial, sempre que les condicions sanitàries ho permetin, davant d'un tribunal.

Aquest TFM  serà diigit pre un/a professor/a tutor/a del Máster. Serà necessari certificar un mínim de 6 sessions de supervisió consensuades, tant per part del tutor com del estudiant. 

El tutor del TFM informarà per escrit a la Comissió de Máster de la seva conformitat per a què l'estudiant pugui lliurar el treball. Així mateix lliurarà el seu aval de supervisió què és obligatòri per poder defensar el TFM. 

La Comissió de Máster aprobarà la defensa dels treballs considerant l'informe escrit del tutor i la constància que s'han dut a terme les sessions de supervisió requerides.

El tutor del TFM haurà de notificar a la coordinació del mòdul, en el cas que finalment consideri que no ha de donar-se lectura a un treball prèviament previst.

L'estudiant presentarà un manuscrit en format article de investigació seguint els criteris de publicació de la APA (o en el seu casde la revista concreta acordada amb el tutor).

L'avaluació del TFM la realizarà de forma presencial, (sempre en funció de la situació sanitaria) un tribunal compost per tres doctors/es adscrits a alguna institució acadèmica després de la defensa oral del mateix. El tutor/a no podrà formar part d¡aquest tribunal.

La nota requerida per superar el mòdul es de 5.

En cas de no superar la defensa l'alumna haurà de tornar a matricular el TFM al següent curs

 

Aquesta assignatura NO té avaluacióúnica

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Seguiment de les tutories i supervisió del treball 0% 25 1 8
TFM (treball escrit i defensa oral) 100% 200 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

Cada alumne ha de realitzar la cerca en funció del seu tema de recerca.

 


Programari

STATA i Mendeley