Logo UAB
2023/2024

Recerca Aplicada en Trastorns Mentals

Codi: 43878 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4316222 Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
David Sanchez Carracedo
Correu electrònic:
david.sanchez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Soledad Mora Giral
Juan Vicente Luciano Devis

Prerequisits

No hi ha


Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és analitzar la investigació en trastorns mentals des del punt de vista de l'interès de la pregunta d'investigació, del seu impacte clínic i social, de les limitacions del plantejament fet, i de la seva difusió. Cal saber traslladar la informació i els resultats de la recerca als usuaris i beneficiaris potencials amb la finalitat que tinguin una aplicació immediata. La investigació i l'atenció clínica als trastorns mentals de nens i adults han de tenir una relació bidireccional, de manera que els resultats de la investigació siguin aplicables en els serveis d'atenció clínica en salut mental. No obstant això, la investigació també ha de recollir les necessitats d'aquests serveis de manera que pugui donar respostes per resoldre-les.

Es realitzarà una reflexió crítica sobre l'impacte i aplicació de temes clau en la investigació actual en salut mental aplicant directament al treball de l'estudiant, tenint en compte als diferents beneficiaris (usuaris, clínics, cuidadors, famílies, administradors, inversors, etc.) . Es treballarà l'adquisició d'habilitats per a la transferència i difusió dels resultats de la recerca en trastorns mentals. Es posa l'èmfasi, no únicament en "com es fa", sinó també "per a què serveix" la investigació clínica en trastorns mentals, identificant els resultats potencialment transferibles i les formes més adequades per a la seva difusió. S'espera que els continguts d'aquest mòdul ajudin l'estudiant a: a) formular preguntes d'investigació sobre trastorns mentals potencialment interessants; b) generar resultats transferibles i amb impacte en els usuaris i beneficiaris i difondre'ls amb mitjans adequats per a cada context; c) identificar els punts forts i febles de la seva pròpia investigació; d) desenvolupar un esperit crític respecte a les investigacions desenvolupades en aquest camp.


Competències

 • Aplicar els principis ètics rellevants i actuar d'acord al codi deontològic de la professió en la pràctica de la recerca científica.
 • Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 • Discutir els resultats de recerques en psicologia clínica i de la salut, contrastar-los amb la literatura científica existent i extreure'n conclusions i aplicacions pràctiques.
 • Dissenyar, planificar implementar projectes d'investigació psicològica aplicada en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut.
 • Dominar les habilitats i mitjans necessaris per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • Plantejar qüestions de recerca en psicologia clínica i de la salut rellevants i noves en funció de la bibliografia consultada.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Seleccionar i aplicar els instruments d'avaluació psicològica adequats als objectius d'un projecte de recerca en psicologia clínica i de la salut en diferents àmbits tant sanitaris com no sanitaris.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els principis ètics rellevants i actuar d'acord al codi deontològic de la professió en la pràctica de la recerca científica.
 2. Argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica existent en psicologia clínica i analitzar les implicacions
 3. Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 4. Dominar les habilitats i mitjans necessaris per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 5. Escollir els instruments d'avaluació apropiats per respondre a una pregunta de recerca en psicologia clínica i interpretar-los en el context de la psicologia clínica
 6. Escollir els instruments d'avaluació de psicologia clínica apropiats en funció de les característiques de l'informador.
 7. Planificar els procediments de la recerca en psicologia clínica per traslladar i disseminar resultats d'impacte clínic i social
 8. Plantejar preguntes de recerca traslladables al camp de la psicologia clínica aplicada
 9. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 10. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 11. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 12. Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Continguts

◊    Pràctica basada en l'evidència en trastorns mentals.

◊    Investigació aplicada en trastorns mentals.

◊    Impacte dels resultats en recerca sobre trastorns mentals: Difusió, aplicacions i productes.


Metodologia

Els continguts del mòdul es treballaran de manera personalitzada a través de tallers de recerca que permetran un aprenentatge interactiu i creatiu. El fil conductor del taller gira al voltant de la proposta d'investigació clínica que fa l'estudiant, i podria centrar-se en la investigació de fi de màster. Es persegueix aconseguir que la recerca en trastorns mentals dels estudiants sigui útil i aplicable per als destinataris finals, que es difongui adequadament i que tingui un impacte clínic i social. En els tallers es debatrà críticament sobre com sorgeixen les necessitats d'investigació, es posarà en pràctica diferents maneres de difondre els resultats i es dissenyaran els productes resultants de la investigació clínica. El mòdul és eminentment pràctic i referit a la investigació clínica en curs l'estudiant.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Lectura d'articles i informes 30 1,2 2, 5, 6, 7, 8, 9
Tallers de recerca 37,5 1,5 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Realització d'activitats pràctiques 3 0,12 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10
Resolución de ejercicios 3 0,12 2, 4, 7, 8, 12
Tutoria 1,5 0,06 7, 8
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs escrits 40 1,6 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10
Estudi personal 30 1,2 2, 3, 7, 8, 9
Presentació oral de treballs 5 0,2 2, 8, 11, 12

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir de les contribucions de l'estudiant en les sessions, a través dels treballs corresponents a cada taller i a partir de tot el treball realitzat en el mòdul integrat en la carpeta de l'estudiant.

Es considera que l'assignatura està superada quan s’hagi obtingut una qualificació mitjana ponderada ≥ 5.

Cal assistir al 90% de les sessions presencials

Recuperació: Per tal que l’alumnat pugui optar a la recuperació, cal que:

 1. No hagi assolit els criteris establerts per superar el mòdul.
 2. Hagi estat prèviament avaluat en totes les evidències  i hagi obtingut una qualificació d'avaluació continuada (qualificació mitjana ponderada) entre 3.5 i 4.9.

La recuperació estarà focalitzada en les evidències d'aprenentatge no superades.

Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d’aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) no podrà constar en actes com a “no avaluable”.

El document amb les pautes d’avaluació de la Facultat es troba a 

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 

Avaluació única

Aquesta assignatura no preveu l'avaluació única


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
E1. Assistència i participació en les activitats programades 20% 0 0 2, 7, 8, 10
E2. Lliurament de treballs i informes 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
E3. Carpeta de l'estudiant 40% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12

Bibliografia

APA (2002). Criteria for Evaluating treatment Guidelines. American Psychologist, 57 (12), 1052-1059.  

 

American Psychological Association. (2020). Publication manual (6th ed.). Washington, DC: Author.

https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition/

 

APA Council of Representatives (2005). APA Policy Statement on Evidence-Based Practice in Psychology. https://www.apa.org/practice/resources/evidence/evidence-based-statement.pdf

 

Baumbusch, J.L., Kirkham, S.R., Khan, K.B., McDonald, H., Semeniuk, P., Tan, E., & Anderson J.M. (2008). Pursuing common agendas: A collaborative model for knowledge translation between research and practice in clinical settings. Research in Nursing Health, 31,130-140. 

 

Lomas, J. (2005). Using research to inform healthcare managers’ and policy makers’ questions: From summative to interpretive synthesis. Healthcare Policy, 1, 55-71.

 

Proctor, E.K.  &  Brownson, R.C.  (Eds.) (2012). Dissemination and implementation research in health: Translating science to practice. New York, NY: Oxford University Press.

 

Robertson, D. &  Williams, G. H.  (Eds.) (2016). Clinical and translational science: Principles of human research. Boston, MA: Elsevier

 

Sackett, DL, Rosenberg, WMC, Gray, JAM, Haynes, RB, & Richardson, WS (1996). Evidence based medicine: what it is and what it isn't. British Medical Journal, 312, 71-2. https://www.cebma.org/wp-content/uploads/Sackett-Evidence-Based-Medicine.pdf

 

Sturmey, P. & Hersen, M. (2012). Handbook of Evidence-Based Practice in Clinical Psychology, Child and Adolescent Disorders (Vol. 1). Hoboken, NJ: Wiley

 

Wilson, P. M., Petticrew, M., Calnan, M. W., & Nazareth, I. (2010). Disseminating research findings: what should researchers do? A systematic scoping review of conceptual frameworks. Implementation Science : IS5, 91. http://doi.org/10.1186/1748-5908-5-91

 

World Health Organization (2014). Disseminating the research. Geneva, Switzerland: World Health Organization.


Programari

Office Bàsic