Logo UAB
2023/2024

Pràcticum de Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

Codi: 43874 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4316222 Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut OB 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Alvarez Moleiro
Correu electrònic:
maria.alvarez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Nuria de la Osa Chaparro

Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius


L' objtiu d'aquest mòdul és que l'estudiant aprengui les habilitats bàsiques de recerca observant les tasques que duran a terme els membres de l'equip d'investigació al qual s'incorpori i compartint algunes de les tasques de recerca de l'equip.


Competències

 • Analitzar les dades i interpretar els resultats de recerques en psicologia clínica i de la salut.
 • Aplicar els principis ètics rellevants i actuar d'acord al codi deontològic de la professió en la pràctica de la recerca científica.
 • Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 • Discutir els resultats de recerques en psicologia clínica i de la salut, contrastar-los amb la literatura científica existent i extreure'n conclusions i aplicacions pràctiques.
 • Dissenyar, planificar implementar projectes d'investigació psicològica aplicada en l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut.
 • Dominar les habilitats i mitjans necessaris per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Seleccionar i aplicar els instruments d'avaluació psicològica adequats als objectius d'un projecte de recerca en psicologia clínica i de la salut en diferents àmbits tant sanitaris com no sanitaris.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i raonar l'elecció dels dissenys de recerca més adequats per contestar preguntes de recerca en psicologia clínica i de la salut.
 2. Analitzar i raonar l'elecció dels instruments d'avaluació apropiats per respondre a preguntes de recerca en psicologia clínica i de la salut i interpretar-los en el context d'aquest àmbit d'estudi.
 3. Analitzar si els procediments de les investigacions en psicologia clínica i de la salut segueixen els principis ètics.
 4. Aplicar els principis ètics rellevants i actuar d'acord al codi deontològic de la professió en la pràctica de la recerca científica.
 5. Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 6. Conèixer diverses formes de presentar els resultats d'una recerca i valorar l'elecció de la més adequada en el context de la psicologia clínica i de la salut.
 7. Dominar les habilitats i mitjans necessaris per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 8. Fer la lectura crítica d'una publicació científica a partir de la qualitat metodològica del disseny de recerca utilitzat i de la rellevància científica i pràctica dels seus resultats o aportacions, en el context del pràcticum de recerca.
 9. Participar en la planificació dels procediments d'una recerca en psicologia clínica i de la salut.
 10. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 12. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 13. Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.
 14. Valorar els resultats de les recerques en el context de la producció científica existent en psicologia clínica i de la salut i plantejar i analitzar-ne les implicacions.
 15. Valorar l'elecció d'instruments d'avaluació de psicologia clínica i de la salut en funció de les característiques de l'informador.
 16. Valorar l'elecció i adequació de les tècniques d'anàlisi estadística per respondre preguntes de recerca en el context clínic i de la salut.

Continguts

Cerca i síntesi de la literatura.

Participació en la preparació de materials.

Col·laboració en la recollida de dades.

Redacció i presentació d'informes científics. 

Assistència a seminaris d'investigació.

 


Metodologia

L'estudiant s'incorpora a un equip d'investigació i la seva funció serà la de col·laborar amb els personal investigador en parcel·les concretes dels treballs de l'equip. Sota la tutela d'un / a investigador / a anirà adquirint de manera pràctica i crítica els fonaments del treball científic que seran la base del seu TFM. El mòdul es centra en l'aprenentatge pràctic dels aspectes més procedimentals de la investigació.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris de grup d'investigació 25 1 1, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Realització d'actividades pràctiques supervisades 50 2 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Lectura comprensiva de textos i elaboració de treballs escrits. 125 5 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16
Presentació oral de treballs. 25 1 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 16

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura es durà a terme a partir de quatre evidències d'aprenentatge:

EV1- Lliurament del projecte de TFM. Es tracta d'una evidència d'autoria individual que l'estudiant haurà de lliurar en format escrit a través de l'aula moodle de l'assignatura la setmana 15 del primer semestre. El pes de l'evidència serà del 10%. Serà avaluada per la coordinació de l'assignatura.

EV2- Defensa oral del projecte de de TFM. Al igual que en el cas anterior, es tracta d'una evidència d'autoria individual que tindrà un valor del 20%. El seu format de presentació serà oral i es portarà a terme la setmana 15 del primer semestre. Serà avaluada per la coordinació de l'assignatura.

EV3- Lliurament d'una memòria de les activitats realitzades en l'equip d'investigació, que tindrà un valor del 30% en la qualificació final de l'assignatura. Es tracta d'una evidència individual de format escrit que caldrà lliurar per correu electrònic al tutor de l'estudiant la setmana 15 del segon semestre. Serà avaluada pel tutor de TFM i Pràcticum.

EV4- Assistència i / o participació en les activitats programades per l'equip d'investigació, amb un valor del 40% de la qualificació final. Serà avaluada pel tutor de TFM i Pràcticum.

El/la estudiant es considera aprovat/da quan la nota final ponderada sigui igual o superior a 5.

Els/les estudiants que, desprès d'haver realitzat el procés  d'avaluació continuada, i  havent lliurat evidències amb un pes mínim de 2/3 de la nota, obtinguin una qualificació final igual o superior a 3,5 i inferior a 5 punts, podran optar a lliurar novament la EV3. En cap cas es podrà optar a recuperar EV1, EV2 i EV4. La nota final del mòdul, en cas d'haverd'optar a la recuperació, serà sempre un 5.

 En aquesta assignatura no hi ha la possibilitat de sol.licitar avaluació única

 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1-Lliurament del projecte de TFM 10% 0 0 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16
EV2- Defensa Oral del Projecte de TFM 20% 0 0 1, 2, 8, 9, 12, 15
EV3-Lliurament de la memòria d'activitats. 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16
EV4- Assistència i participació en les activitats programades per l'equip d'investigació 40% 0 0 5, 7, 9, 11, 12

Bibliografia

La bibliografia pot variar en funció de la linia de recerca a la que s'incorpora l'estudiant.


Programari

Aquesta assignatura pot requerir  la utilització de  programari específic, que determinará el grup d'investigació al que s'incorpori l'estudiantat.