Logo UAB
2023/2024

Gestió de Projectes

Codi: 43779 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4315970 Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Pilar Cid Leal
Correu electrònic:
pilar.cid@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jordi Ballonga Xaver
Rosa Maria Esqué
Juan Jose Arevalillo Doval
Manuel Mata Pastor
Dolors Marin Lopez
Olga Torres Hostench
Oscar Nogueras Bastardo

Prerequisits

Haver cursat o estar cursant els mòduls anteriors del màster. 


Objectius

 • Aprendre els fonaments de la gestió de projectes.
 • Aprendre com es gestionen els projectes de localització.
 • Aprendre com es gestionen projectes amb traducció automàtica.
 • Aprendre a aplicar tècniques de SEO (Search Engine Optimisation) i SEM (Search Engine Marketing).
 • Aprendre tècniques avançades de fulls de càlcul.
 • Aprendre questions relatives a la fiscalitat per a traductors i a la creació d'empreses.
 • Conèixer estratègies d'inserció laboral.
 • Aprendre estratègies per treballar com a traductor autònom.

Competències

 • Conèixer el mercat professional de la traducció i la post-edició, els seus perfils, requisits i el seu paper socioeconòmic.
 • Definir, avaluar i solucionar problemes relacionats amb les tecnologies de la traducció
 • Gestionar els propis coneixements amb motivació per la qualitat, de manera autònoma, contínua, organitzada i coordinada amb altres persones.
 • Prendre decisions argumentades en informades en el camp de les tecnologies de la traducció.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Usar de manera eficient programes per a la traducció i la correcció assistides

Resultats d'aprenentatge

 1. Complir amb instruccions i terminis, individualment i en equip.
 2. Conèixer el valor dels serveis oferts.
 3. Conèixer estratègies de màrqueting davant clients o clients potencials.
 4. Especificar els requisits, objectius i propòsits del client.
 5. Gestionar els propis coneixements amb motivació per la qualitat, de manera autònoma, contínua, organitzada i coordinada amb altres persones.
 6. Gestionar i dur a terme processos de producció amb recursos compartits en servidor mitjançant eines de Traducció Assistida per Ordinador.
 7. Identificar els problemes associats amb la gestió d'un projecte de traducció i oferir solucions mitjançant programes de Traducció Assistida per Ordinador.
 8. Negociar amb el client (terminis, tarifes, factures, especificacions, etc.).
 9. Prendre decisions argumentades i informades en el camp de les tecnologies de la traducció.
 10. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 12. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Continguts

Aquest mòdul inclou continguts transversals de qualsevol projecte de traducció, com ara eines per a la gestió, fiscalitat o la gestió de projectes de TA. S'inclouen continguts per gestionar projectes complexos en empreses de localització i també per a gestionar projectes individuals com a traductor autònom.  

Concretament:

 • Fonaments de la gestió de projectes.
 • Gestió de projectes.
 • Gestió de projectes amb traducció automàtica.
 • SEO (Search Engine Optimisation), SEM (Search Engine Management) i traducció. Característiques  d'un projecte de traducció centrat en SEO i SEM.
 • Fulls de càlcul. Com podem augmentar la productivitat amb els fulls de càlcul.
 • Fiscalitat per a traductors i Creació d'empreses. Requisits legals i fiscals per ser traductor autònom. Elements que cal prendre en consideració per a la creació d'empreses relacionades amb la traducció.
 • Traductor autònom. Què cal saber per a treballar com a traductor autònom.

Metodologia

-Classes teòriques.

-Seminaris.

-Resolució de problemes/ casos/ exercicis.

-Pràctiques a l'aula.

-Lectura de llibres/ articles/ informes.

-Estudi autònom.

-Elaboració d'informes/treballs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats formatives supervisades pels docents 56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Activitats formatives supervisades pels docents 28 1,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Activitats formatives realitzades per l'alumne de manera autònoma fora de l'aula 111 4,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

-Fonaments de la gestió de projectes: 5%
-Gestió de projectes : 20%
-Gestió de projectes amb TA : 20%
-Creació d’empreses : 10%
-Traductor autònom : 10%
-Fiscalitat : 10%
-Fulls de càlcul: 5%
-Traducció i Màrqueting digital (SEO i SEM): 20%

AVALUACIÓ CONTINUADA

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant diverses activitats d’avaluació. El calendari d’aquestes activitats, així com els detalls sobre cada una d’elles,  es proporcionarà a l’inici de les classes. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.  

Recuperació 

Podran accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.  

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). 

AVALUACIÓ ÚNICA

En aquest mòdul no s’aplica el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Controls de coneixements pràctics 60% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Lliurament de treball 30% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Pràctiques d'aula 10% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

El/la docent de cada contingut proporcionarà la bibliografia específica corresponent. 

 

 Diaz Fouces, O., García González, M. (eds.) (2008). Traducir (con) software libre. Granada: Comares.

Esselink, B. (2000). A practical guide to localization. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Jiménez-Crespo, M. A. (2013). Translation and Web Localization. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.

Kenny, D. (2009). Corpora. En: Mona Baker y Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 59-62). Londres: Routledge.

Martín-Mor, A.; Piqué, R.; Sánchez-Gijón, P. (2016). Tradumàtica: Tecnologies de la traducció. Vic: Eumo Editorial.

O’Hagan, M. (2009). "Computer-aided translation (CAT)". En: Mona Baker y Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 48-51). Londres: Routledge.

Oliver, A. (2016). Herramientas tecnológicas para traductores. Barcelona: UOC.

Oliver, A.; Moré, Q. (2007). Les tecnologies de la traducció. Barcelona: UOC.

Ping, K. (2009). "Machine translation". En: Mona Baker y Gabriela Saldanha (eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (p. 162-168). Londres: Routledge.

Somers, H. (ed.) (2003). Computers and translation: A translator’s guide. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.


Programari

-Eines de gestió de projectes.

-Eines de traducció automàtica.

-Eines de disseny web.

-Programari lliure i privatiu.