Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Màster

Codi: 43772 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4315982 Traducció Audiovisual OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Mangiron
Correu electrònic:
Carme.Mangiron@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

En cas de fer el màster en via lenta, cal haver cursat tots els mòduls abans de fer el TFM. 


Objectius

Elaborar i defensar un treball de final de màster (TFM) que integri els coneixements adquirits en els mòduls previs sobre la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans. En termes generals, es tracta de desenvolupar de manera individual, i amb el suport del professorat tutor assignat, un treball que podrà ser de caràcter professionalitzador o investigador i que haurà d'abordar un tema relacionat amb la traducció audiovisual o a l'accessibilitat als mitjans de comunicació.

En el treball de finalització de màster l'alumnat ha de demostrar que:

a) Han adquirit els coneixements en els quals han rebut formació en el màster.
b) Tenen capacitat reflexiva i crítica.
c) Tenen coneixement sistemàtic dels camps d'estudi bàsics i un domini de les aptituds i els mètodes de treball associats.
d) Són capaços i capaces d'utilitzar adequadament en els contextos professionals i acadèmics els recursos específics de suport a l'estudi, al treball i a la recerca.
i) Són capaços i capaces de resoldre problemes, en entorns nous o no familiars i en contextos amplis o multidisciplinaris, relacionats amb la traducció audiovisual o l'accessibilitat als mitjans.
f) Són capaços i capaces d'exposar i defensar els resultats obtinguts.

Elaborar i defensar un treball de final de màster (TFM) que integri els coneixements adquirits en els mòduls previs sobre la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans. En termes generals, es tracta de desenvolupar de manera individual, i amb el suport del professorat tutor assignat, un treball que podrà ser de caràcter professionalitzador o investigador i que haurà d'abordar un tema relacionat amb la traducció audiovisual o a l'accessibilitat als mitjans de comunicació.

En el treball de finalització de màster l'alumnat ha de demostrar que:

a) Han adquirit els coneixements en els quals han rebut formació en el màster.
b) Tenen capacitat reflexiva i crítica.
c) Tenen coneixement sistemàtic dels camps d'estudi bàsics i un domini de les aptituds i els mètodes de treball associats.
d) Són capaços i capaces d'utilitzar adequadament en els contextos professionals i acadèmics els recursos específics de suport a l'estudi, al treball i a la recerca.
i) Són capaços i capaces de resoldre problemes, en entorns nous o no familiars i en contextos amplis o multidisciplinaris, relacionats amb la traducció audiovisual o l'accessibilitat als mitjans.
f) Són capaços i capaces d'exposar i defensar els resultats obtinguts.


Competències

 • Aplicar metodologia, tècniques, normes i estàndards específics per generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional i en la recerca en l'àmbit de la traducció audiovisual i l'accessibilitat.
 • Argumentar les idees pròpies des d'una perspectiva lògica.
 • Demostrar una actitud i un comportament ètics actuant d'acord amb els principis deontològics de la professió.
 • Dissenyar, organitzar, planificar, gestionar i dur a terme projectes, treballant individualment o en un equip unidisciplinari o multidisciplinari, amb esperit crític i creativitat, sent capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generades.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi pròpia.
 • Saber comunicar les conclusions pròpies, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera principalment autònoma o autodirigida.

Resultats d'aprenentatge

 1. Argumentar les idees pròpies des d'una perspectiva científica.
 2. Demostrar una actitud i un comportament ètics actuant d'acord amb els principis deontològics de la professió.
 3. Dissenyar, organitzar, planificar, gestionar i dur a terme projectes, treballant individualment o en un equip unidisciplinari o multidisciplinari, amb esperit crític i creativitat, sent capaç d'analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generades.
 4. Formular judicis sobre problemes teòrics o pràctics relatius a algun dels àmbits de la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans.
 5. Identificar els recursos disponibles per dur a terme la recerca sobre el tema escollit.
 6. Identificar un tema de recerca teòric o pràctic rellevant i nou en el camp de la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans.
 7. Interpretar dades relatives a algun dels àmbits de la traducció audiovisual i l'accessibilitat als mitjans.
 8. Preparar calendaris específics/detallats de les activitats per fer
 9. Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi pròpia.
 10. Saber comunicar les conclusions pròpies, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 11. Seleccionar els mètodes de recerca adequats a l'objecte de recerca.
 12. Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 13. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 14. Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera principalment autònoma o autodirigida.

Continguts

Es valorarà l'elaboració crítica, argumentativa i original d'una pregunta de recerca rellevant en relació amb la traducció audiovisual o l'accessibilitat als mitjans, que demostri bon coneixement del camp i tingui en compte les propostes teòriques més significatives sobre aquest tema. Es donarà prioritat a la discussió relativa als reptes actuals en aquestes àrees de coneixement. 

L'alumnat ha de dissenyar el seu treball de fi de màster tenint en compte els aspectes següents:

a) Antecedents, estat actual del tema i bibliografia més rellevant 
b) Pregunta de recerca o objecte d'estudi, hipòtesi inicial si n'hi hagués
c) Objectius
d) Tècniques i mètodes de treball 
i) Estratègia i pla de treball a seguir

A partir d'aquest disseny i amb l'assessorament del professorat que dirigeix el TFM es desenvolupa el treball que haurà de dur a terme cada estudiant. En aquest procés de tutorizació es va modificant el disseny original si escau i s'estableixen els ritmes i fases del treball fins a la conclusió del mateix. L'alumnat haurà de redactar un treball escrit i defensar-lo presencialment davant d'una comissió d'avaluació composta per tres membres. 

La recerca i els resultats del TFM han de ser individuals i originals. Cada vegada que es pren una idea o una informació que no ha produït un mateix, ha de citar-se la seva procedència. Aquesta pràctica és imprescindible i fonamental per dues raons: 

a) l'estudiant o investigador/a honest/a reconeix les idees que no són seves; d'una altra forma estaria cometent plagi. 
b) s'ofereix a qui llegeix el traball la possibilitat d'acudir a les fonts originals per contrastar la informació o bé per completar-la.

 

Existeix la possibilitat de realitzar el treball de final de màster en el si d'una empresa o entitat similar (associació sense ànim de lucre, etc.), però les competències i els resultats d'aprenentatge són els mateixos en tots dos casos.

 

Estructura
El TFM ha de tenir els següents capítols:
- Resum en català, castellà i anglès (aproximadament unes 200 paraules)
- Paraules clau
- Introducció
- Objectius
- Metodologia
- Cos del treball
- Conclusions
- Bibliografia

Aspectes formals
-Extensió: entre 50 i 70 pàgines de treball aproximadament (sense anexos)
-Interlineat d'1,5 espais
-Cos de lletra 12
-Tipus de lletra Arial o Times New Roman

-Notes a peu de pàgina Times New Roman 10

 

Defensa del TFM

1. La defensa consistirà a exposar, davant la comissió d'avaluació, el treball presentat de manera resumida. Els membres de la comissió d'avaluació, podran preguntar i debatre amb l'alumnat els aspectes que considerin oportuns tant de la defensa oral, com del treball escrit. Aquesta defensa oral deltreball serà pública i, si a la sala hi ha professorat del quadre docent del Màster que vulgui pregunta ralgun aspecte del treball a l'alumnat, ho podrà fer. En el cas de la modalitat virtual, l'alumnat que no pugui desplaçar-se fins a la UAB, podrà realitzar la defensa mitjançant videoconferència, prèvia sol·licitud a la coordinació.

 

2. Idioma: Es pot presentar en català, castellà o anglès.


Metodologia

Tutories

Lectura de llibres i articles d'interès

Elaboració del projecte del treball de fi de màster i el treball de final de màster

Preparació de la defensa

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Elaboració del treball de fi de màster 100 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Elaboració del treball de fi de màster 271 10,84 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

Informació sobre l'avaluació

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un/a autor/a com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dues persones, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a totes dues persones.

Aquest mòdul no preveu el sistema d’avaluació única. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa del treball de fi de màster 20 0 0 1, 10
Elaboració del treball de fi de màster 80 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

La bibliografia dependrà del tema escollit per al TFM, tot i que a continuació s'inclouen obres de referència bàsica sobre metodologia de la recerca.

 

Bryman,  Alan. (2012) Social research methods. Oxford: OUP.

Pérez-González, Luis. (2014). Audiovisual translation: Theories, methods and issues. New York: Routledge.

Saldanha, Gabriela & O'Brien, Sharon. (2013). Research methodologies in translation studies. Manchester: St Jerome.

Van Peer, Willie; Hakemulder, Frank; Zyngier, Sonia. (2012) Scientific Methods for the Humanities. Amsterdam: Benjamins.

Williams, Jenny ; Chesterman, Andrew. (2002). The Map – A Beginner’s Guide to Doing Research. Manchester: St. Jerome.

 


Programari

No es requereix programari especial.