Logo UAB
2023/2024

Entrenament en Habilitats Bàsiques de Psicòleg General Sanitari

Codi: 43418 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4314949 Psicologia General Sanitària OB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Nuria de la Osa Chaparro
Correu electrònic:
nuria.delaosa@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Silvia Edo Izquierdo
Tatiana Rovira Faixa
Montserrat Lacalle Sistere
Martín Mora Martínez
Gloria Adam Torres

Prerequisits

No n'hi ha.


Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és l'entrenament en les habilitats professionales bàsiques que ha de dominar qualsevol psicòleg general sanitari. Aquestes són fonamentalment habilitats de interacció directa amb els usuaris, tant en situacions diádiques com de grup (comunicació, resolució de conflictes, facilitació de la confiança i la cooperación, etc.), així com amb d'altres professionals (treball en equip i en grups multidisciplinars).  Aixímateix s'aportaran els coneixements i s'entrenaran les habilitats necessàries per al maneig d'entrevistes en l'àmbit sanitari i les habilitats relatives a la redacció d'informes psicològics. Tambén es desenvoluparan les habilitats relacionades amb l'ús de les tecnologies de la informació y la documentació en la tasca professional.


Competències

 • Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de gestió de les emocions adequades per interaccionar de manera efectiva amb els pacients, els familiars i els cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 • Redactar informes psicològics de manera adequada als destinataris.
 • Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per treballar en equip i en grups multidisciplinaris.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar el llenguatge al context i a les persones a qui va dirigit.
 2. Conèixer el llenguatge propi de l'àmbit d'actuació.
 3. Conèixer les tècniques d'avaluació i intervenció basades en la realitat virtual.
 4. Conèixer les tècniques, els procediments i els programes de teleassistència.
 5. Demostrar les habilitats bàsiques per treballar en equip relatives a la planificació i la coordinació de l'activitat professional.
 6. Familiaritzar-se amb les principals fonts de guies científiques i professionals per al PGS.
 7. Fer servir habilitats verbals i no verbals en la comunicació: gestió de situacions difícils i comunicació de males notícies.
 8. Portar una entrevista en el context sanitari.
 9. Redactar informes psicològics per a usuaris i altres professionals
 10. Transmetre oralment el que hi ha escrit en un informe psicològic.

Continguts

 HABILITATS GENERALS

 1. Habilitats personals del PGS 

 • (coneixements, actituds, actituds, habilitats cognitives, personalitat, autocontrol, empatía, autocura)

  2.  Habilitats de comunicació amb d’altres professionals i en equip

 • Els equips de treball
 • La formació d'equips
 • Els rols
 • Com es treballa en equip
 • Cura dels equips de treball en situacions conflictives


HABILITATS ESPECÍFIQUES

 3. Habilitats d’entrevista

 • Tipus de entrevistas
 • Habilitats de contingut
 • Habilitats diagnòstiques (formulació d'hipótesis, selecció de preguntes)
 • Habilitats de procés  i competències d'acció (escoltar, sintetitzar, exposar, preguntar, parafrasejar, resumir, informar...)
  • Maneig de situacions conflictives
  • Comunicación de resultados
  • Entrevistas con poblaciones especials

4. Redacció d’informes

 • Tipos de informes (contexto, usuario)
 • Integració de dades
 • Devolució oral

5.  Entrenament en comunicació de males notícies i en l'autocura.

6. Identificació i maneig de fonts d’informació clínica

 • Documentació y fons específics (guíes NICE, ISNN, TRIP)

 7. Us de tecnologies de la informació i la comunicació en la pràctica professional


Metodologia

Les activitats dirigides consisteixen en classes magistrals, i majoritàriament tallers i seminaris

Les activitats auònomes seran bàsicament: Elaboració d’informes escrits i protocols d'entrevista i cerca i maneig de recursos on-line

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes tutorials 4 0,16
Seminaris 20 0,8
Tallers 12 0,48
Tipus: Autònomes      
Treball personal i en grup 90 3,6

Avaluació

La nota final d'aquest mòdul consta de la mitjana ponderada de 4 evidències d'aprenentatge:


EV1: Les activitats programades a l'aula sobre habilitats d'entrevista suposaran el 35% de la nota. Es fan durant les mateixes sessions de classe
EV2: Les activitats programades de dinàmiques de grup, conformen el 15% de la nota final i consisteixen en activitats videogravades a l'aula durant les sessions de classe.
EV3: Les activitats programades sobre habilitats de comunicació i autocura, suposen el 15% de l'avaluació final, avaluades mitjançant treball individual i de grup que es realitza a la mateixa
aula o entre sessions.
EV4: El 35% de la nota prové del lliurament individual d'un informe escrit sobre un cas presentat al llarg del curs. Aquest informe ha de ser lliurat la setmana 15

Aquell estudiant que hagi lliurat/fet evidencies equivalents o superiors al 40% del total es considerarà AVALUABLE

Caldrà un mínim de 5 en la mitjana ponderada de les 4 evidències per superar l’assignatura.

Degut al tipus d'evidències d'aprenentatge, un format d'avaluació continuada i la ponderació de cada evidència, la possibilitat de recuperació tan sols és viable en el cas de la Ev4. En el cas que l'estudiant obtingui en aquesta evidència una nota entre 3,5 i 4,9, podrà tornar a lliurar l'informe. Aquest lliurament haurà de ser a la setmana 18

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ev1. Activitats programades d'habilitats d'entrevistes 35% 4 0,16 1, 6, 7, 8, 10
Ev2. Activitats programades de dinàmiques de grup 15% 10 0,4 5
Ev3. Activitats programades de dinàmiques de comunicació 15% 10 0,4 2
Ev4. Redacció d'un informe psicològic 35% 0 0 3, 4, 6, 9, 10

Bibliografia

Barez, N. (2021). Habilidades del Psicólogo General Sanitario. 2ª Ed. Ediciones CEF

Brems, C. (2001). Basic Skills in Psychotherapy and counseling. Thompson Learning

Buckman, R. & Kason, I. (1970). How to Break Bad News: A Guide for Health Care Professionals. Editorial: The Johns Hopkins University Press

Ezpeleta, Lourdes. (2001). La entrevista diagnóstica con niños y adolescentes. Ed. Síntesis

Fernandez, A. Y Rodriguez, B. (2002). Habilidades de entrevista para psicoterapeutas. Desclee de Brouwer, 2002

 Gabino, Aurora. (2007). Ayuda al terapeuta cognitivo-conductual. Madrid:Pirámide

 Hollenbeck, J.R., Ilgen, D.R., Sego, D.J., Hedlund,J., Major, D.A., Phillips, J. (1995). Multilevel theory of team decision making: Decision performance in teams incorporating distributed expertise. Journal of Applied Psychology 80, 292–316.

Lalonde, C., & Roux-Dufort, C. (2010). Crisis management in institutional healthcare settings: From punitive to emancipatory solutions. Organizational Development Journal, 28(1), 19-36.

Murphy, B.C. & Dillo, C. (2003). Interviewing in action: Relationship, process and change. 2nd Edition. Thompson Learning.

Perpiñá. C. (Coord.) 2014). Manual de la entrevista psicológica. Madrid. Pirámide.

 Rothschild, B. (2009). Ayuda para el profesional de la ayuda. Psicofisiología de la fatiga por compasión y del trauma vicario.Bilbao: Desclée De Brouwer.

Rico,R.; Alcover, C.M. y Tabernero, C. (2010) Efectividad de los Equipos de Trabajo, una revisión de la última década de Investigación (1999.2009). Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 26,1, 47-71.

Ownby, R. L. (1997). Psychological Reports: A Guide to Report Writing inProfessional Psychology, 3rd Edition: Wiley

 

 Enllaços d’interés

Guías de pràctica clínica del National Institute for Health and Care Excellence http://www.nice.org.uk/

Guías de pràctica clínica del Sistema Nacional de Salud http://portal.guiasalud.es

http://www.tripdatabase.com/


Programari

Cap especific