Logo UAB
2023/2024

Fonaments Científics i Professionals de la Psicologia Sanitària

Codi: 43417 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4314949 Psicologia General Sanitària OB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Silvia Edo Izquierdo
Correu electrònic:
silvia.edo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jose Maria Losilla Vidal
Margarita Pujal Llombart
Cynthia Binelli Capurro
Guillermo Parra Lorenzo
Anna Quero Martínez

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

 


Objectius

L’objectiu general d’aquest mòdul és que l’estudiant construeixi un concepte de salut integral, que d’acord amb les directrius de l’OMS comprèn el factors psicològics, biològics, educatius i socials que ajuden les persones i les comunitats a millorar el seu benestar, tot incrementant el seu coneixement i influint en les seves actituds.

Els objectius específics inclouen, en primer lloc, ajudar l’alumne a reflexionar sobre el concepte de salut, adquirint coneixements sobre la perspectiva biopsicosocial, la perpectiva de gènere i intercultural i la perspectiva evolutiva familiar, i en segon lloc, familiaritzar-se amb el marc d’actuació del psicòleg general sanitari a partir de conèixer la normativa vigent en l’àmbit sanitari i els seus sistemes i normes de gestió de la qualitat, els fonaments de la bioètica aplicada a la psicologia sanitària, els criteris de derivació de l’usuari cap a un especialista adequat i les opcions per endegar activitats d’emprenedoria en l’àmbit de la psicologia sanitària. Igualment, el mòdul impulsarà el desenvolupament de competències relacionades amb la recerca, la selecció i la lectura crítica d’informació rellevant per a l’actuació professional en l'àmbit de la psicologia sanitària.


Competències

 • Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, en el qual tinguin cabuda els components biopsicosocials d'aquesta, d'acord amb les directrius establertes per l'OMS.
 • Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació a la pràctica professional, ajustant el propi exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • Coneixement de les obligacions i les responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.
 • Coneixements de la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.
 • Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.
 • Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 • Desenvolupar el treball propi des de la perspectiva de la qualitat i la millora continuada, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable.
 • Formular hipòtesis de treball en recerca i recollir i valorar de manera crítica la informació per resoldre problemes aplicant el mètode científic.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer el model biopsicosocial: principals determinants de les causes més rellevants de morbiditat i mortalitat.
 2. Conèixer els sistemes i les normes de gestió de qualitat de l'activitat sanitària.
 3. Conèixer i descriure l'organització del sistema de salut i els diferents dispositius que el formen, així com les connexions i els fluxos de derivació entre els sistemes sanitari, educatiu, jurídic, de protecció i de serveis socials.
 4. Conèixer i integrar els diferents nivells d'anàlisi del comportament humà (biològic, psicològic i sociohistoricocultural).
 5. Conèixer la legislació vigent sobre protecció de dades.
 6. Conèixer la perspectiva de gènere en salut.
 7. Conèixer les diferents fonts normatives vigents relacionades amb la pràctica ètica de la professió.
 8. Conèixer les directrius de l'OMS.
 9. Conèixer les legislacions vigents en l'àmbit sanitari.
 10. Conèixer les xarxes i les organitzacions professionals i comunitàries relacionades amb l'àmbit d'actuació.
 11. Discriminar quins mètodes i dissenys de recerca són més apropiats per donar resposta a una hipòtesi.
 12. Dur a terme la lectura crítica d'una publicació científica sobre la base de la qualitat metodològica del disseny de recerca utilitzat.
 13. Formular adequadament preguntes, objectius i hipòtesis de recerca per a la resolució de problemes.
 14. Identificar els àmbits d'aplicació de la psicologia general sanitària.
 15. Identificar i analitzar críticament les implicacions ètiques de la pràctica professional.
 16. Interpretar adequadament els resultats d'una revisió sistemàtica amb metanàlisi o sense.
 17. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 18. Recollir i analitzar la informació de manera coherent amb els objectius i les hipòtesis de la recerca, i interpretar adequadament els resultats obtinguts, reconeixent-ne l'impacte en les persones i les comunitats.

Continguts

1.- Fonaments conceptuals de la Psicologia Sanitaria.

a.- Salut des d’un punt de vista bio-psico-social.

b.- La salut des d’una perspectiva de gènere interseccional.

c.- La salut des de una perspectiva familiar.

2.- Fonaments professionals de la Psicologia sanitàri

a.- Perfil professional del Psicòleg Sanitari. Marc.

b.- Marc general d’actuació de la Psicologia Sanitària. Circuits assistencials.

c.- Ètica  professional de la Psicologia. Confidencialitat i protecció de dades.

3.- Fonaments organitzacionals de la Psicologia sanitari. 

a.- Normativa legal de la Psicologia General Sanitària.

b.- Gestió i organització del sistema sanitari.

 

4.- Fonaments metodològics de la Psicologia sanitària.

a.- Habilitats metodològiques per la lectura crítica de publicacions científiques sanitàries.

b.- Recerca en psicologia sanitària: Eficàcia, efectivitat i eficiència de les intervencions psicològiques sanitàries.

c.-Revisions sistemàtiques i meta-anàlisis.


Metodologia

Es desenvoluparan diferents activitats i metodologies  per tal d’aproximar els estudiants als coneixement i aplicacions contemplats en aquest mòdul. Hi hauran sessions expositives sobre els marcs general: científic, metodològic, professional i organitzacional.  D’altra banda, es duran a terme activitats tant al si de l'aula com de manera autònoma que consistiran en: lectura crítica i discussió de textos, minitallers, debats, cerques bibliogràfiques, presentació i discussió de treballs.  

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposicions i activitats a l'aula 40 1,6
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals o en grup 3 0,12
Tipus: Autònomes      
Estudi i lectura de textos 60 2,4
Realització d'exercicis 20 0,8
Treball 25 1

Avaluació

La qualificació final consistirà en:

• Ev 1. Treball. Pes: 45%. Treball en grup que requerirà recollida i anàlisi crítica d'informació sobre un aspecte particular de l'atenció general sanitària, integrant la perspectiva bio-psico-social. Lliurament obligatori a través de Moodle. Setmana 12.

• Ev 2. Prova de síntesi. Pes: 25%. Prova per escrit que consisteix a resoldre un cas pràctic en el qual intervinguin diversos aspectes tractats en el tema 3. Prova presencial. Setmana 11.

• Ev 3. Prova no presencial de lliurament obligatori a través de Moodle. Pes: 30%.  Continguts: Avaluació del risc de biaix, cerca documental, revisions sistemàtiques i meta-anàlisi . Lliurament obligatori a través de Moodle. Setmana 15.

Es considera aprovat a partir de la qualificació de 5. Un cop superada l'assignatura (nota ≥ 5), no es poden establir sistemes per millorar la qualificació final. Qui hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) constarà com avaluable. Els qui hagin estat avaluats d'un mínim de 2/3 parts de la qualificació total i no hagin superat l'assignatura poden optar a la recuperació, que consistirà en activitats complementàries o en un examen de síntesi que assignarà a cada estudiant el coordinador del mòdul. La nota màxima que es pot obtenir a la prova de recuperació és un 5.

En qualsevol cas s'aplicaran les Pautes d'avaluació de les titulacions de la Facultat de Psicologia 2020-21:  l’enllaç https://www.uab.cat/web/estudiar/calendaris-1345721956986.html

AVALUACIÓ ÚNICA

Condicions per l’estudiantat que hagi fet constar a Gestió Acadèmica la seva adscripció a l’avaluació única:

 • Es realitzarà la setmana avaluativa del 15 de gener del 2024.
 • Consistirà en tres proves; a) prova de reflexió i/o anàlisis referit als Fonaments conceptuals de la psicologia sanitària b) prova d’anàlisi referida als Fonaments professionals de la psicologia sanitària c) prova pràctica sobre els fonaments metodològics de la psicologia sanitària
 • El pes de cada prova serà el mateix que el fixat per l’avaluació continuada.
 • La durada estimada de l’avaluació única és de 3’30h.

 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ev 2. Prova escrita de síntesi 25% 2 0,08 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 15
Ev 3. Prova no presencial de lliurament mitjançant Moodle 30% 0 0 4, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18
Ev1. Treball 45% 0 0 1, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 18

Bibliografia

APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice. (2006). Evidence-based practice in psychology. American Psychologist, 61, 271-285.

Braveman, P. (2014). What is health equity: And How does a life-course approach take us further toward it? Maternal and Child Health Journal, 18, 366-372. doi: 10.1007/s10995-013-1226-9

Higgins, J. P. T., Green, S., & Cochrane Collaboration. (2008). Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. Chichester, England; Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.

Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gotzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., … Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. BMJ, 339(jul21 1), b2700–b2700. doi:10.1136/bmj.b2700

Miqueo, C. et al. (eds.) (2001) Perspectivas de género en salud. Madrid: Minerva Edicione

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med, 6(7), e1000097. doi:10.1371/journal.pmed.1000097

Myrick, A. C., Green, E. J., i Crenshaw, D. (2014). The influence of divergent parental attachment styles on adolescent maturation: Implications for family counseling practitioners. The Family Journal, 22(1), 35-42. doi: 10.1177/1066480713491217

OMS (2014). Organització Mundial de la Salut (World Health Organisation, WHO). Consultada l’abril de 2014 en http://www.who.int/en/

Padyab, M., Malmberg, G., Norberg, M, i Blomstedt, Y. (2013). Life course socieconomic position and mortality: A population register-based study form Sweden. Scandinavian Journal of Public Health, 41(8), Dec 2013, 785-791. Ddoi: 10.1177/1403494813493366

Portell, M. i Vives, J. (2014). Introducció als dissenys experimentals, quasiexperimentals i ex post facto. Barcelona: Servei de publicacions de la UAB.

Remschmidt, H., Belfer, M., Goodyer, I. (2004). Facilitating Pathways: care, treatment and prevention in child and adolescent mental health. Berlin: Springer.

Remschmidt, H., van Engeland, H. (1999). Child and adolescent psychiatry in Europe. Historical development, current situation, future perspectives. New YorK: Springer.

Reverte Cejudo, D. y Sánchez Bayle, M. (2009) Globalización y salud. Madrid: Ediciones GPS http://www.fadsp.org/pdf/globalizacion%20y%20salud%20(1).pdf.

Sánchez Bayle, M.  (coord.) (2010).  La situación de la salud y el sistema sanitario en España. Madrid: Fundación Primero de Mayo. http://www.fadsp.org/html/situacion%20salud.htm

Sánchez-Meca, J., & Botella, J. (2010). Revisiones sistemáticas y meta-análisis: herramientas para la práctica profesional. Papeles del Psicólogo, 31(1), 7–17.

Varios autores (2002). Salud y Equidad. Documentación Social: Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, 127.

Velasco, A. (2009) Sexos, género y salud. Madrid: Minerva Ediciones.


Programari

En aquest mòdul no es fa ús de cap programari específic.