Logo UAB
2023/2024

Treball de Fi de Màster

Codi: 43416 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4314928 Gestió d'Empreses Hoteleres OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Victor Manuel Gimenez Garcia
Correu electrònic:
victor.gimenez@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Daniel Blabia Girau
Carlos Martinez Lizama
Sebastian Aparicio Rincon

Equip docent extern a la UAB

Pau Morata

Prerequisits

No hi han prerequisitis per cursar aquesta mòdul


Objectius

El Treball Final de Màster té una dedicació de 6 ECTS i consistirà en un projecte individual de desenvolupament d'un pla d'empresa hotelera o bé un projecte de recerca o aplicació empresarial on es desenvolupi en profunditat el marc teòric del tema escollit i culmini amb una aplicació pràctica / empírica.

Els objectius són:

 • Permetre als alumnes investigar un tema relatiu al sector hoteler, on a partir de l'aplicació de la metodologia científica pugui resoldre alguna qüestió de caràcter pràctic i d'interès professional
 • Avaluar la viabilitat d'un pla d'empresa en el sector hoteler
 • Utilitzar la càrrega de treball del TFM així com els coneixements d'un determinat establiment hoteler per fer algun projecte de consultoria.

Competències

 • Aplicar les TIC en la gestió i en l'anàlisi de l'activitat per a la millora i identificació de noves oportunitats de negoci.
 • Demostrar una visió global i integradora de l'entorn socioeconòmic mundial i avançar les seves implicacions en la gestió hotelera.
 • Dissenyar i interpretar sistemes de control a diferents a diferents nivells organitzatius específics de les companyies hoteleres.
 • Dominar els coneixements i les eines de la gestió hotelera avançada.
 • Establir en la gestió una orientació a la qualitat i la responsabilitat social corporativa.
 • Establir una estratègia comercial (preus i contingents) específica per a cada un dels canals de comercialització hotelera.
 • Fer una estratègia i la seva implementació en gestió dels recursos humans.
 • Formular plans estratègics corporatius a partir de la identificació i anàlisi de les variables rellevants de l'entorn i de les capacitats i recursos corporatius.
 • Gestionar cadenes hoteleres amb una visió integradora de les diferents àrees de negoci.
 • Identificar i relacionar indicadors amb els quals elaborar informes per a la presa de decisions.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Realitzar plans de màrqueting hotelers acompanyats dels seus conseqüents plans econòmics i financers.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar en equips de caràcter interdisciplinari.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar a un cas real les eines i les tècniques desenvolupades en les diferents matèries.
 2. Aplicar eines avançades de gestió tot identificant els factors clau d'èxit corporatius i alineant-les per aconseguir la màxima eficàcia de l'organització.
 3. Aplicar les tècniques d'anàlisi d'entorn a un cas real.
 4. Confeccionar un pla de RRHH real coherent amb el pla estratègic general, quantificar-lo a efectes econòmics i fer que inclogui la gestió del talent i el coneixement.
 5. Confeccionar un pla de comercialització aplicat a un cas real al costat dels costos esperats d'aquest i el seu retorn per cada canal de venda comprès al pla de màrqueting de la companyia.
 6. Confeccionar un pla de màrqueting real coherent amb el pla estratègic general, així com el compte de resultats que hi està associat.
 7. Confeccionar un pla de qualitat conforme amb els objectius estratègics definits per a un cas real.
 8. Confeccionar un pla estratègic real a partir de l'anàlisi externa i interna a partir de la identificació de les capacitats i dels recursos per marcar, posteriorment, els objectius estratègics que cal aconseguir, les accions necessàries i les mesures d'acompliment associades.
 9. Definir els requeriments de les TIC, així com la seva anàlisi cost-benefici, aplicades al cas real estudiat al TFM.
 10. Dissenyar un pla de sistemes d'informació i TIC real que serveixi de suport a la gestió i a l'anàlisi posterior per a la presa de decisions.
 11. Establir un sistema real d'indicadors de gestió en els diferents nivells i departaments.
 12. Identificar i relacionar indicadors amb els quals elaborar informes per a la presa de decisions.
 13. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 14. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 15. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 16. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 17. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 18. Treballar en equips de caràcter interdisciplinari.

Continguts

L'estructura, així com el contingut del TFM, estarà supervisat pel tutor assignat a cada estudiant de manera que s'adapti a la temàtica escollida i la disponibilitat de dades.

 


Metodologia

Idioma impartició docència: castellà

El procés d'aprenentatge es desenvolupa a través de: 

 • Realització del TFM individualment seguint l'estructura acordada amb el tutor.
 • Tutorització continuada de seguiment del TFM, mitjançant reunions presencials o virtuals tutor-estudiant
 • El TFM ha de defensar públicament davant tribunal

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Tutories amb el supervisor 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Autònomes      
Realització TFM 140 5,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluació

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única

L'estudiant ha de realitzar-almenys quatre tutories durant el procés de desenvolupament del TFM amb el/la tutor/a.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe tutor 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Valoració del tribunal 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

Inicialment la recomanarà cada tutor per facilitar l'inici de la feina però majoritàriament haurà de ser aportada i identificada per l'estudiant. 


Programari

Word, Excel