Logo UAB
2023/2024

Direcció de Recursos Humans

Codi: 43409 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4314928 Gestió d'Empreses Hoteleres OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Victor Manuel Gimenez Garcia
Correu electrònic:
victor.gimenez@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Daniel Blabia Girau
Carlos Martinez Lizama

Equip docent extern a la UAB

Olga Milián

Prerequisits

No existeixen prerequisitis per cursar aquesta assigntura.


Objectius

En aquest mòdul es destaca la rellevància dels processos humans en el sector hoteler i de la importància de la seva correcta gestió per a l'assegurament de l'avantatge competitiu de les organitzacions hoteleres. Proporciona els enfocaments avantguardistes per incrementar l'acompliment individual i grupal dels membres de les organitzacions hoteleres, així com les tècniques que promouen la satisfacció de les persones mitjançant la motivació, el desenvolupament de les seves habilitats i la gestió per competències.

Els objectius són: 

 • Destacar la rellevància dels processos humans en el sector hoteler i de la importància de la seva correcta gestió per a l'assegurament de l'avantatge competitiu de les organitzacions hoteleres.
 • Proporcionar els enfocaments avantguardistes per incrementar l'acompliment individual i grupal dels membres de les organitzacions hoteleres.
 • Conèixer les tècniques que promouen la satisfacció de les persones mitjançant la motivació, el desenvolupament de les seves habilitats i la gestió per competències.
 • Avaluar el nivell de competència / acompliment de les persones que treballen en l'organització individual i globalment i practicar, si s'escau, les correccions necessàries.

 


Competències

 • Aplicar les TIC en la gestió i en l'anàlisi de l'activitat per a la millora i identificació de noves oportunitats de negoci.
 • Desenvolupar habilitats directives i de lideratge.
 • Fer una estratègia i la seva implementació en gestió dels recursos humans.
 • Generar idees i solucions innovadores i competitives.
 • Identificar i relacionar indicadors amb els quals elaborar informes per a la presa de decisions.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar en equips de caràcter interdisciplinari.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les possibilitats de les TIC per consolidar la cultura corporativa i la gestió integrada en organitzacions hoteleres multinacionals i multiculturals.
 2. Definir polítiques de RRHH conformes a l'estratègia hotelera.
 3. Demostrar habilitats negociadores i de comunicació en situacions conflictives i tenses.
 4. Desenvolupar destreses com a agent de canvi en una organització que aprèn.
 5. Desenvolupar habilitats directives i de lideratge.
 6. Generar idees i solucions innovadores i competitives.
 7. Identificar i relacionar indicadors amb els quals elaborar informes per a la presa de decisions.
 8. Interpretar els outputs bàsics informatius del mòdul de RRHH en els sistemes d'informació.
 9. Prendre decisions de RRHH a partir de la informació que s'obté del mòdul de RRHH en els sistemes d'informació.
 10. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 11. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 12. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 13. Treballar en equips de caràcter interdisciplinari.
 14. Utilitzar la gestió dels RRHH per al compliment dels objectius organitzacionals.
 15. Valorar l'aportació dels recursos que aporten els recursos humans al sector hoteler.

Continguts

 1. Estructura organitzativa i llocs de treball.
 2. Estudi, definició i valoració de llocs de treball.
 3. Gestió per competències i el desenvolupament dels recursos humans.
 4. La selecció de RRHH i els sistemes retributius al sector hoteler.
 5. Disseny de plans de carrera.
 6. Polítiques de desenvolupament de RRHH. La internacionalització de la gestió dels RRHH.
 7. Eines de desenvolupament i gestió de l'assoliment.
 8. Habilitats directives.
 9. La gestió de RRHH en cadenes de luxe.
 10. Presentació d'experiències pràctiques en RRHH a les principals cadenes hoteleres.
Metodologia

Idioma impartició docència: castellà

La metodologia docent està basada en diferents activitats:

 • Classes magistrals on els professors exposaran els temes generals, es resoldran / discutiran casos / exercicis i es realitzaran debats entre estudiants sobre temes exposats i prèviament llegits o explicats
 • Proves escrites (examen)
 • Proves orals de presentació de casos i treballs sol·licitats
 • Tutories personalitzades amb el professor, tant individuals com grupals

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Casos d'estudi y tutories 50 2 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi, preparació casos d'estudi i proves 53,5 2,14 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15

Avaluació

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única

Per poder superar l'assignatura s'ha d'assitir a un mínim d'un 80% de les classes presencials. Hi ha haurà un examen de recuperació pels estudiants que no superin l'assignatura en primera instància, sempre i quan la nota que hagin obtingut sigui de com a mínim un 3.5.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació treball 1 45% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Presentació treball 2 35% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Prova síntesi casos d'estudi 20% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

 • BARON, J.; KREPS, D. (1999). Strategic Human Resources. John Wiley & Sons.
 • CASANUEVA, C., GARCÍA, J., CARO, F.J. (2000). Organización y gestión de empresas turísticas, Ed. Pirámide, Madrid.
 • CLAVER, E., GASCÓ, J.L., LLOPIS, J. (2015). Los recursos humanos en la empresa: Un enfoque directivo. Ed. Civitas, Madrid.
 • CORNELL HOSPITALITY REPORTS (2018). https://scholarship.sha.cornell.edu/chrreports/ 2018
 • DOLAN, S., SCHULER, R., VALLE, R. (2016). La gestión de los Recursos Humanos. McGraw-Hill, Madrid.
 • ESADE. Informe Cranfield-ESADE Gestión Estratégica de Recursos Humanos. Instituto de Estudios Laborales de ESADE.
 • GÓMEZ-MEJÍA, L, BALKIN, D.B.CARDY, ROBERT L. (2014). Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Prentice Hall / Pearson, Madrid.
 • MARTIN, I. (2014). Dirección y gestión de empresas del sector turístico. Pirámide.
 • MILKOVICH, G. T. (2010). Newman, J. M. Compensation. McGraw-Hill.
 • ROBBINS, S.P. (2016). Comportamiento organizacional. Ed. Prentice Hall Inc, México.
 • SERRAT JULIÁ, J. (2006). La gestión del personal en la empresa turística”, Ed. Centro de Estudios Aceres, Madrid.
 • WAKER, J.R, & MILLER, J.E. (2012).  Supervision in the Hospitality Industry . John Wiley & Sons, Inc.

Programari

Cap