Logo UAB
2023/2024

Biologia Sintètica i Enginyeria Metabòlica

Codi: 43330 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4314579 Enginyeria Biològica i Ambiental OT 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Pau Ferrer Alegre
Correu electrònic:
pau.ferrer@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Joan Albiol Sala
Pau Ferrer Alegre

Prerequisits

Es imprescindible que l'estudiant tingui coneixements a nivell mitjà de Matemàtiques, Química, Microbiologia i a nivell bàsic de Biologia Molecular.


Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és que l'alumne/a explori, assoleixi un elevat grau de comprensió i pugui avaluar les diferents metodologies emergents en els camps de la Biologia Sintètica, la Biologia de sistemes i l'Enginyeria Metabòlica. Incloent les plataformes '-òmiques' per a l'anàlisi quantitatiu integral i global de la fisiologia cel·lular com a base de coneixement per a l'enginyeria enzimàtica i l'enginyeria metabòlica. És a dir per al disseny i la millora racional de biocatalitzadors (enzims, microorganismes i línies cel·lulars) amb l'objectiu de la seva aplicació industrial i terapèutica.


Resultats d'aprenentatge

  • CA17 (Competència) Avaluar les diferents metodologies emergents als camps de la biologia sintètica, la biologia de sistemes i l'enginyeria metabòlica.
  • CA18 (Competència) Combinar metodologies i eines analítiques i computacionals per a l'anàlisi quantitativa, el tractament massiu de dades i la modelització (plataformes òmiques i biologia de sistemes) d'organismes o d'alguna part seva.
  • KA16 (Coneixement) Identificar les tecnologies emergents en els camps de la biologia sintètica i la biologia de sistemes.
  • SA20 (Habilitat) Desenvolupar criteris per a l'ús combinat de tècniques de millora no dirigides i dirigides (enginyeria metabòlica, biologia sintètica).
  • SA21 (Habilitat) Investigar l'aplicabilitat de plataformes òmiques per a l'adquisició de dades fisiològiques dirigida al disseny experimental d'estratègies de millora de factories cel·lulars.
  • SA22 (Habilitat) Utilitzar les metodologies pròpies per al disseny i la millora racional (biologia sintètica i enginyeria metabòlica) d'enzims, organismes i línies cel·lulars d'aplicació industrial.

Continguts

1.- Plataformes òmiques: Aplicació d'eines analítiques de la Biologia de Sistemes de tipus 'òmic' - de la genòmica, la transcriptòmica, la metabolòmica i la fluxòmica- a l'enginyeria d'organismes industrials.

2.- Enginyeria Metabòlica i Biologia de Sistemes: Anàlisi 'bottom-up' i modelització de la funció cel·lular/metabolisme. Teoria del control metabòlic. Disseny in-silico de modificacions (millores) genètiques dirigides. Anàlisi 'top-down', a partir de les dades obtingudes de plataformes analítiques 'òmiques, incloent el tractament massiu de dades i l'anàlisi multinivell dels mateixos. Anàlisi global del metabolisme per mitjà de models in-silico a escala genoma. Casos d'estudi: Aplicacions de l'enginyeria metabòlica i la biotecnologia de sistemes per a la millora de soques productores de molècules petites (aminoàcids, antibiòtics, etc.) y/o obtenció de soques robustes adaptades a les condicions de processos industrials (tolerància a compostos tòxics, etc.).

3.- Biologia sintètica Aplicada: Disseny i construcció de nous organismes industrials o parts dels mateixos - per exemple reconstrucció de noves rutes metabòliques- per crear factories cel·lulars i biocatalitzadors per a la producció eficient de components biològics, biocombustibles de nova generació (butanol, etc.), APIs, enzims industrials y proteïnes terapèutiques.

4.- Tècniques de gran rendiment ('high throughput'): Aplicació de tècniques de millora no dirigida (i la combinació amb estratègies d'enginyeria metabòlica) per a la optimització d'enzims, organismes i línies cel·lulars industrials: evolució dirigida, mutagènesi,'screening' de llibreries, etc. Casos d'estudi: Obtenció d'enzims tolerants a solvents, pH, temperatures extremes etc. Obtenció de soques robustes i línies cel·lulars per a processos industrials. Casos d'estudi: Tolerancia a l'etanol, compostos fenòlics, elevada osmolaritat, etc.


Metodologia

La metodologia docent que s'emprarà durant tot el procés d'aprenentatge es basa fonamentalment en el treball de l'estudiant i seràn els/les professors/res els/les encarregats/des d'ajudar-lo/la, tant pel que fa a l'adquisició i interpretació de la informació relacionada amb l'assignatura com en la direcció del seu treball. De manera general, les activitats formatives es distribuiran en les següents tipologies:

Classes magistrals de teoria: Serviran per a proporcionar a l'alumne/a els elements conceptuals bàsics i la informació mínima necessària per a que pugui després desenvolupar un aprenentatge autònom. S'utilitzaran recursos informàtics (presentacions ppt o pdf) que estaran a disposició de l'alumne/a a la plataforma virtual.

Practiques d'ordinador: Part de les competències de l'assignatura s'adquiriran mitjançant pràctiques a l'ordinador. En aquest cas es farà servir el software més convenient per tal de d'entendre millor el comportament dels sistemes biològics, fer-ne diverses anàlisis, així com poder dissenyar i assajar in silico diverses metodologies de millora de soques com a pas previ a la seva aplicació al laboratori. Els exercics fets a classe s'entregaran a través del  campus virtual. La no entrega d'exercicis penalitzarà la nota d'exercicis avaluables.

Treball en grup: També s'assignarà a grups reduits d'alumnes un treball en grup basat en una publicació científica que es presentarà als/les companys/es de classe.

Tutories: Es podran realitzar tutories individuals a petició dels/de les alumnes. L'objectiu d'aquestes serà, per exemple, el de resoldre dubtes i/o orientarsobre les fonts d'informació consultades.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals/expositives 22 0,88 CA17, CA18, KA16, SA20, SA21, SA22
Pràctiques d'aula (ordinador) 16 0,64 CA18, SA22
Tipus: Supervisades      
Elaboració de treballs, resolució d'exercicis o casos pràctics 7 0,28 CA17, KA16, SA20, SA21
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs, resolució d'exercicis o casos pràctics 58 2,32 CA17, CA18, KA16, SA20, SA21, SA22
Estudi personal 39 1,56 CA17, KA16, SA20, SA21, SA22

Avaluació

Procés i activitats d'avaluació programades:

- Activitat A: Lliurament d'exercicis pràctics amb ordinador avaluables: 30% sobre la qualificació final
- Activitat B: Defensa oral del treball: 30% sobre la qualificació final
- Activitat C: Proves teòric-pràctiques: 30% sobre la qualificació final 
- Activitat D: Assistència i participació activa a les classes: 10% sobre la qualificació final

Cal tenir en compte que l’activitat D és no recuperable. Per tant qualsevol activitat de recuperació no permetrà assolir la màxima nota.

Programació d'activitats d'avaluació:

Les dates de les proves escrites i de lliurament i presentació de treballs es publicaran al calendari acadèmic o al campus virtual i poden estar subjectes a possibles canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències. Sempre s'informarà a la plataforma virtual sobre aquests canvis ja que s'entén que aquesta és la plataforma habitual d'intercanvi d'informació entre professors i estudiants

Per a cada activitat d’avaluació del tipus A o C, s’indicarà un lloc, data i hora de revisió en la que l'estudiant podrà revisar l’activitat amb el professor. Si l'alumne/a no es presenta a aquesta revisió, no es revisarà posteriorment aquesta activitat.

Recuperació: En cas de no superar l’assignatura pel procediment anterior es preveu una prova de síntesi per a poder recuperar l’assignatura. Cal tenir en compte que la nota màxima assolible en aquesta prova és de Notable. Per poder accedir a la prova de recuperació és necessari haver assistit al menys a les dues terceres parts de les activitats avaluables.

No Avaluable: Tot alumne/a que no presenti com a mínim a les dues terceres parts de les activitats avaluables descrites prèviament serà qualificat com a No Avaluable.

Matricules d’honor: Atorgar una qualificació de matrícula d’honor (MH) és decisió del professorat responsable de l’assignatura. La normativa de la UAB indica que les MH només es podran concedir a estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.00 però el professor pot considerar un límit superior si el nombre de candidats es superior al nombre de matricules a atorgar aixi com demanar activitats complementaries. Es pot atorgar fins a un 5% de MH del total d'estudiants matriculats.

Plagi: Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'alumne/a que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, la còpia, el plagi, l’engany, deixar copiar, etc. en qualsevol de les activitats d’avaluació implicarà suspendre-la amb un zero. Les activitats d’avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs. En aquest cas la nota de l’assignatura serà un 3.5.

Avaluació dels estudiants repetidors: A partir de la segona matrícula, l’avaluació de l’assignatura consistirà en una prova de síntesi. Alternativament la nota final de l’assignaturapodrà calcular-se com la mitjana de les activitats A, B i C. Per poder optar a aquesta avaluació diferenciada, l’alumne/a repetidor ho ha de demanar al professor mitjançant correu electrònic (pau.ferrer@uab.cat) com a molt tard 8 dies després de l’inici de les classes.

AVALUACIÓ ÚNICA

Aquesta assignatura no ofereix avaluació única


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Asistència i participació activa a les classes (activitat D) 10 0 0 CA17, CA18, KA16, SA20, SA21, SA22
Exercicis avaluables recollits durant les practiques d'ordinador (activity A) 30 0 0 CA17, CA18
Presentació del treball en grup (activitat B) 30 5 0,2 CA17, CA18, KA16, SA20, SA21, SA22
Proves o examens escrits (activitat C) 30 3 0,12 CA17, KA16, SA20, SA21, SA22

Bibliografia

Alon, U. An Introduction to Systems Biology. Design principles of biological circuits. Second edition. Chapman & Hall/CRC. 2019. (https://web-s-ebscohost-com.are.uab.cat/ehost/ebookviewer/ebook?sid=af22999a-df3d-4af7-8dd4-c4f7a02ee229%40redis&vid=0&format=EB#)
 
Glieder, A., Kubicek, C.P., Mattanovich, D., Wiltschi, B., Sauer, M. (Eds). Synthetic Biollogy.  Springer e-book, 2016. (https://link-springer-com.are.uab.cat/book/10.1007/978-3-319-22708-5 )
 
Klipp, E., R. Herwig, A. Kowald, C. Wierling, i H. Lehrach. Systems Biology in Practice. Concepts implementation and application. Weinheim: Wiley-VCH, 2005. (https://onlinelibrary-wiley-com.are.uab.cat/doi/book/10.1002/3527603603)
 
Klipp, E., W. Liebermeister, C. Wierling, A. Kowald; Systems Biology. A textbook 2nd. Weinheim: Wiley-VCH, 2016.
 
Klipp, E., W. Liebermeister, C. Wierling, A. Kowald, H. Lehrach, Herwig R. Systems Biology. A textbook. Weinheim: Wiley-VCH, 2009.
 
Nielsen, J.; Hohmann, S. Systems Biology.  Wiley-Blackwell. 2017  (https://onlinelibrary-wiley-com.are.uab.cat/doi/book/10.1002/9783527696130)
 
Palsson, B.O. Systems Biology. Properties of reconstructed networks. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
  
Palsson, B.O. Systems Biology. Simulation of dynamic network states. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
 
Stephanopoulos G.N. Aristidou A.A. Nielsen J. Metabolic Engineering. Principles and Methodologies. Academic Press. San Diego. USA,  1998 (https://www-sciencedirect-com.are.uab.cat/book/9780126662603/metabolic-engineering)
 
Szallasi, Z., V. Periwal, i J. Stelling, . System Modeling in Cellular Biology: From Concepts to Nuts and Bolts. The MIT Press, 2006.
 
 

Programari

- COPASI (http://copasi.org/)

- Optflux (http://www.optflux.org/)

- Microsoft Excel

- Matlab (https://es.mathworks.com/academia/tah-portal/universitat-autonoma-de-barcelona-40811157.html)