Logo UAB
2023/2024

Sostenibilitat Ambiental en Processos i Productes

Codi: 43328 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
4314579 Enginyeria Biol˛gica i Ambiental OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Cristina Madrid Lˇpez
Correu electr˛nic:
cristina.madrid@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Els estudiants han de tenir una base sòlida dels següents temes:

- Balanços d'energia i materials

- Coneixements de termodinàmica.

 


Objectius

L'objectiu principal del mòdul és que l'alumnat tingui el coneixement i les eines per saber avaluar processos i productes per optimitzar recursos (materials i energia) i també minimitzar impactes ambientals. S'estudian els mètodes, les eines, i les estratègies per quantificar els impactes ambientals basat en el cicle de vida. S'inclou l'aplicació de principis de termodinàmica com a eina per quantificar l'ús de recursos, així com la eficiència en la transformació de matèries primes a productes. Els conceptes són explicats i aplicats en un projecte que l'alumnat desenvolupa en grups.

 


Resultats d'aprenentatge

 • CA15 (CompetŔncia) Sintetitzar, organitzar i planificar projectes relacionats amb la millora de la sostenibilitat ambiental de productes, processos i serveis.
 • KA10 (Coneixement) Identificar els elements principals de l'ecologia industrial: teoria de sistemes, termodinÓmica, anÓlisi de flux de materials i consum de recursos i energia.
 • KA11 (Coneixement) Descriure les metodologies existents per a quantificar el risc industrial i ambiental com a conseqŘŔncia d'accidents.
 • KA12 (Coneixement) Diferenciar els esquemes de cÓlcul i les bases de dades necessÓries per a aplicar les metodologies de quantificaciˇ de risc.
 • SA03 (Habilitat) Planificar les diferents activitats relacionades amb la resoluciˇ d'una tasca encomanada al si d'un grup de treball, fent una gestiˇ adequada del temps i dels recursos.
 • SA03 (Habilitat) Planificar les diferents activitats relacionades amb la resoluciˇ d'una tasca encomanada al si d'un grup de treball, fent una gestiˇ adequada del temps i dels recursos.
 • SA09 (Habilitat) Utilitzar les eines informÓtiques pertinents per a complementar els coneixements en l'Ómbit de l'enginyeria biol˛gica i l'enginyeria ambiental.
 • SA09 (Habilitat) Utilitzar les eines informÓtiques pertinents per a complementar els coneixements en l'Ómbit de l'enginyeria biol˛gica i l'enginyeria ambiental.
 • SA16 (Habilitat) Interpretar i desenvolupar anÓlisis de cicle de vida per a productes i processos.

Continguts

Bloc I. Conceptes i mètodes

 1. Principis d´Ecologia Industrial
 2. Anàlisi de fluxos de materials
  1. Programari I: El programa STAN
  2. Anàlisi de fluxos d’energia i exergia

Bloc II. Visió Integrada: Anàlisi de Cicle de Vida

 1. Introducció al LCA
  1. Programari II: Open LCA and Brigthway2 Activity browser
  2. Fonts de dades, Inventaris i arbre de contribucions
  3. Anàlisi d’impactes ambientals del cicle de vida
  4. Anàlisi d’impactes socials del cicle de vida
  5. Interpretació de resultats

Bloc III. Ampliant l'anàlisi

 1. Indicadors de risc ambiental.
  1. Programari III: El programa EPISUITE.

       2.Anàlisi de risc ambiental


Metodologia


Aquest curs és principalment pràctic i gira entorn d'un sistema de producció que s'analitza en grups i de manera individual usant diferents metodologies al llarg del curs. Ens centrem en aprendre diferents mètodes d'anàlisis de la sostenibilitat i les eines informàtiques necessàries per a implementar-los.

Combinem:

 • Presentació de continguts
 • Exercicis en classe
 • Pràctiques d'informàtica
 • Debats i presentacions d'estudiants
 • Un projecte en grup que inclou un informe final

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes expositives 22 0,88 KA10, KA11, SA09, SA16
Exercicis 16 0,64 KA11, KA12, SA09, SA16
Tipus: Supervisades      
PrÓctiques a l'aula 15 0,6 KA10, KA11, KA12, SA09, SA16
Tipus: Aut˛nomes      
Treball de grup 64 2,56 CA15, SA03, SA09, SA16
Treball individual 20 0,8 CA15, KA10, KA12, SA09, SA16

Avaluaciˇ

Aquesta assignatura segueix avaluació contínua. la taula següent mostra un exemple de com es calculen les notes finals. Si us plau mira el programa per a actualitzar aquesta taula.

 • Treball de grup 40%
 • Entregas individuals 60%


Treball de grup. El cas d'estudi per al treball de grup es tria d'una llista de casos disponibles relacionats amb l'economia circular i la fabricació de polímers.

La data de lliurament dels treballs s'anunciarà el primer dia de classe.

RecuperacióLa recuperació de l'assignatura es farà amb un treball individual d'aprofundiment. La nota màxima que es pot obtenir amb aquest treball és de 5.

Revisió. Per a cada activitat d'avaluació, s'indicarà unlloc, data i hora de revisió en la qual l'estudiant podrà revisar l'activitat amb el professorat. En aquest context, es podranfer consultes sobre la nota de l'activitat, que seran avaluades pel professorat responsable de l'assignatura. Si l'estudiant no es presenta a aquesta revisió, no es revisarà posteriorment aquesta activitat.

Matrícules d'honor (MH). Atorgar una qualificació de matrícula d'honor és decisió del professorat responsable de l'assignatura. La normativa de la UAB indica que les MH només es podran concedir a estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.00. Es pot atorgar fins a un 5% de MH del total d'estudiants matriculats. Per a pujar la qualificació des d'excel·lent a MH és necessari acordar amb la professora un treball complementari en el casque la nota sigui inferior a 9.8.

Un estudiant es considerarà no avaluable (NA) si no ha presentat el projecte (oral o escrit) i no ha lliurat cap lliurable.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, la còpia, el plagi, l'engany, deixar copiar, etc. en qualsevol de les activitats d'avaluació implicarà suspendre-la amb un zero.

AVALUACIÓ ÚNICA
 
Aquesta assignatura no ofereix avaluació única
 

 


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliuraments individuals 60% 7 0,28 KA10, KA11, KA12, SA16
Projecte de grup 40% 6 0,24 CA15, KA11, KA12, SA03, SA09, SA16

Bibliografia

Textbooks

 1. Klöpffer, W., & Grahl, B. (Birgit). (2018). Life cycle assessment (LCA): a guide to best practice. 
 2. Matthews, H.S., Hendrickson, C.T., Matthews, D.H., 2014. Life Cycle Assessment: Quantitative Approaches for Decisions that Matter.
 3. SRI (Stanford Research Institute). Chemical economics handbook. Menlo Park CA: SRI International, 1989.  https://ihsmarkit.com/products/chemical-economics-handbooks.html  
 4. Riegel’s Handbook of Industrial Chemistry, 2003. , Riegel’s Handbook of Industrial Chemistry. Springer US. https://doi.org/10.1007/0-387-23816-6
 5. John Wiley & Sons, Inc (Ed.), 2000. Kirk‐Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, Kirk‐Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. https://doi.org/10.1002/0471238961
 6. Dincer, I., Rosen, M.A., 2007. Exergy: : energy, environment, and sustainable development. Elsevier Ltd.  https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044529-8.X5001-0 
 7.  Brunner, P.H., Rechberger, H., 2016. Handbook of material flow analysis : for environmental, resource, and waste engineers. https://doi.org/10.1201/9781315313450-4
 8. Miller, R.E., Blair, P.D., 2009. Input-Output Analysis: Foundations and Extensions, 2nd ed. Cambridge University Press.
 9. Allen & Shonnard. 2018. Green Engineering: Environmentally Conscious Design of Chemical Processes. 2nd Edition.

 

Articles

A list of articles will be provided with the syllabus