Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 43010 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313768 Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic OB 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
Ricard Bru Turull
Correu electrònic:
ricard.bru@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

 

*Important: Quan es matricula el mòdul de pràctiques, s’ha d’abonar una assegurança complementària a la Gestió Acadèmica de la Facultat. Per normativa, sense l’assegurança no es poden començar les pràctiques. (Preu de l’assegurança complementària: aprox. 7,55 €)

*Cal que l'alumnat disposi de signatura digital per tal de poder signar els convenis de pràctiques.


Objectius

El mòdul consta de 150 hores de pràctiques externes, distribuïbles durant el 1er i/o el 2on semestre del curs (juliol inclòs). L’estada de pràctiques es realitza a una de les institucions amb les que la UAB té conveni de col·laboració. Si l’estudiant té interès a fer les pràctiques a una entitat que no apareix a la nostra llista, la coordinació estudiarà el cas i, si és viable, es tramitarà expressament un conveni amb aquella entitat. Convençuts de l’important complement que l’experiència de les pràctiques suposa en la formació de l’estudiant, una de les prioritats del nostre Màster consisteix a adequar –en la mida del possible– les pràctiques al perfil i interessos dels nostres estudiants. A començament de curs el coordinador del Mòdul de pràctiques s’entrevista amb els estudiants matriculats per parlar d’aquesta qüestió i informar-los. A partir d’aquí, s’inicia el procés d’organització de les pràctiques. Les tasques que l’estudiant du a terme al llarg del període de pràctiques acostumen a estar vinculades a un projecte desenvolupat per la seva institució de destinació, i poden ser molt diverses –col·laboració en la documentació, catalogació i registre de col·leccions; tasques de suport a la preparació i muntatge d’una exposició; col·laboració amb els serveis de comunicació o amb els serveis educatius; participació en un projecte d’edició; suport a les tasques de gestió relacionades amb el dia a dia del departament d’un museu, un centre d’art o una galeria, etc– . Com és lògic, els projectes varien en funció dels centres. Abans d’iniciar l’estada de pràctiques, l’estudiant s’entrevista amb el professional del centre de destinació que l’ha de supervisar amb l’objectiu d’establir un primer contacte, acordar les tasques a realitzar i també parlar del calendari i els horaris. Un cop acabat el període de pràctiques, l’estudiant ha de presentar una memòria de l’activitat realitzada.

La UAB, el Departament d’Art i de Musicologia té conveni amb les següents institucions:

Barcelona:

Museu Nacional d’Art de Catalunya www.mnac.cat

Museu d’Arqueologia de Catalunya, MAC http://www.mac.cat/

Museu del Disseny de Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/cat

Museu d’Història de Barcelona, MUHBA  http://museuhistoria.bcn.cat/

Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi http://www.racba.org/

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes http://www.bcn.cat/monestirpedralbes/ca/index.html

Agència Catalana de Patrimoni Cultural http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/accio/agencia_patrimoni (Es tracta de fer l’estada de pràctiques a un dels centres pertanyents a l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, vegeu pàgina web).

Arxiu Fotogràfic de Barcelona http://arxiufotografic.bcn.cat/

Associació Catalana de Crítics d’Art, ACCA http://acca.cat/

A-FAD, Associació d’Artistes i Artesans del Foment de les Arts i del Disseny http://www.fad.cat/

Casa Àsia http://www.casaasia.es/

Cercle Artístic de Sant Lluc http://www.santlluc.cat

El Born Centre de Cultura http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/

Escola Massana. Centre d’Art i Disseny http://www.escolamassana.es/

Filmoteca de Catalunya http://www.filmoteca.cat/web/

Fundació Rocamora http://www.rocamora.es/inicio/

Fundació Vila Casas http://www.fundaciovilacasas.com/

Galeria Malborough, Barcelona  http://www.galeriamarlborough.com/

Adngaleria http://www.adngaleria.com/web/pag/home.asp?la=ca

Galeria Mayoral http://www.galeriamayoral.com/ca/

Galeria RocioSantaCruz http://rociosantacruz.com/ca/

Hangar.org, Centre de Producció i Recerca d’Arts Visuals, https://hangar.org/ca/

Institut Amatller d’Art Hispànic http://fundacionamatller.org/

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) http://barcelonacultura.bcn.cat/webs-de-linstitut-de-cultura-0 (Es tracta de fer l’estada de pràctiques a un dels centres pertanyents a l’ Institut de Cultura de Barcelona, vegeu pàgina web)

Província de Barcelona:

Diputació de Barcelona http://www.diba.cat/museuslocals/nouwebmuseus/index.html (Es tracta de fer l’estada de pràctiques a un dels centres de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona, vegeu pàgina web)

Museu d’Art de Cerdanyola http://museudart.blogspot.com.es/

Museu de Badalona https://www.museudebadalona.cat

Museu Tomàs Balvey, Cardedeu http://www.museudecardedeu.cat/

Museu de Granollers http://www.museugranollers.org/index.php

Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia http://www.igualadaturisme.cat/institucio.php

Museu Comarcal de Manresa http://www.museudemanresa.cat/

Museus de Martorell http://museus.martorell.cat/

Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Col·lecció Bassat http://www.bassatgaudimataro.cat/es/

Museu de Montserrat http://www.museudemontserrat.com/

Museu de Sant Cugat http://www.museu.santcugat.cat/

Consorci de Patrimoni de Sitges http://www.museusdesitges.com/?lang=ca

Museu de Terrassa http://www.terrassa.cat/Front/dist_tercer_n/_y0iURm1ta1COVMRQ7Ji5cFbu5HvPQUnIQBHpClAHx2xx1YQlp0mZEQ

Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Terrassa http://www.cdmt.es/#

Centre Cultural Terrassa http://www.fundacioct.cat/

Museu Episcopal de Vic http://www.museuepiscopalvic.com/

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú http://www.victorbalaguer.cat/?q=ca/node/23

Museu Monjo, Vilassar de Mar http://www.vilassardemar.cat/directori/equipaments/museu-monjo

Girona:

Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, ICRPC  http://www.icrpc.cat/

Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallolhttp://www.museudelcinema.cat/cat/index.php

Tarragona:

Museu de les Terres de l’Ebre http://www.museuterresebre.cat/

Andorra:

Departament de Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra http://www.cultura.ad/patrimoni

 


Competències

 • Conèixer i comprendre els recursos i les habilitats indispensables per exercir en els diversos àmbits professionals de l'historiador de l'art o de l'especialista en el patrimoni artístic, i desenvolupar capacitats de resolució dels reptes que es puguin presentar en l'àmbit de la custòdia, l'estudi i la gestió del patrimoni artístic.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser, en gran manera, autodirigida o autònoma.
 • Sintetitzar i integrar de manera sistemàtica els principals elements d'informació significativa per a l'activitat investigadora i professional.
 • Transferir la recerca historicoartística a la societat.
 • Treballar en equip i en grups interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els resultats d'un treball de documentació i anàlisi a l'àmbit professional de l'historiador de l'art en què s'emmarca la pràctica desenvolupada.
 2. Practicar les diferents tasques que duu a terme l'expert en patrimoni artístic.
 3. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 4. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser, en gran manera, autodirigida o autònoma.
 5. Reconèixer la importància de la tasca de l'anàlisi en nombrosos àmbits professionals de l'historiador de l'art.
 6. Sintetitzar i integrar de manera sistemàtica els principals elements d'informació significativa per a l'activitat investigadora i professional.
 7. Treballar en equip i en grups interdisciplinaris.

Continguts

Les tasques que l’estudiant du a terme al llarg del període de pràctiques acostumen a estar vinculades a un projecte desenvolupat per la seva institució de destinació, i poden ser molt diverses –col·laboració en la documentació, catalogació i registre de col·leccions; tasques de suport a la preparació i muntatge d’una exposició; col·laboració amb els serveis de comunicació o amb els serveis educatius; participació en un projecte d’edició; suport a les tasques de gestió relacionades amb el dia a dia del departament d’un museu, un centre d’art o una galeria, etc– . Com és lògic, els projectes varien en funció dels centres.


Metodologia

Pràctiques externes supervisades.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Pràctiques supervisades 150 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

Informe del tutor del pràctiques: 50 %

Memòria fi de pràctiques: 50 %

 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB.

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d'avaluació única.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del tutor de pràctiques 50% 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Memòria de fi de pràctiques 50% 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

Si s'escau, els tutors faran recomanacions bibliogràfiques als estudiants.


Programari

Cap en particular