Logo UAB
2023/2024

Psicopedagogia de l'Aprenentatge al llarg de la Vida

Codi: 42980 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313754 Psicopedagogia OT 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
Isabel Alvarez Canovas
Correu electrònic:
isabel.alvarez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Sònia Fajardo Martínez

Prerequisits

Sense prerequisits. 


Objectius

Aquest mòdul busca oferir un context el suficientment ampli com per poder disposar d’eines i mecanismes per traslladar les funcions de la psicopedagogia al llarg i ample de la vida i això implica dues vessants principals:

 1. Treball en xarxa amb tots els agents implicats del territori
 2. Fer un ús integrat de les xarxes digitals per poder establir sinergies pràctiques i reals en el món globalitzat en el qual ens trobem per tal d’optimitzar els recursos disponibles entre les diferents institucions.

Més enllà de les aplicacions pràctiques, també caldrà aplicar concepcions teòriques de base per tal de poder elaborar projectes amb marcs teòrics sòlids.


Resultats d'aprenentatge

 • CA13 (Competència) Planificar, elaborar, implementar i avaluar programes d'orientació i assessorament que permetin una optimització dels processos de desenvolupament personal, acadèmic, professional i laboral.
 • CA14 (Competència) Desenvolupar l'aprenentatge al llarg de tota la vida en el marc de la societat del coneixement i els processos d'inclusió sociodigital fent un ús eficaç i integrat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • KA11 (Coneixement) Descriure els plantejaments de la inclusió socioeducativa, identificant-ne les limitacions, però optimitzant-ne les possibilitats d'actuació per a l'aprenentatge al llarg de tota la vida.
 • KA12 (Coneixement) Suggerir projectes, plans i accions psicopedagògiques viables que potenciïn beneficis socials i comunitaris.
 • SA18 (Habilitat) Dissenyar estratègies de gestió de projectes de vida en contextos dinàmics, a través de la col·laboració.
 • SA19 (Habilitat) Desenvolupar actituds de participació i col·laboració com a membre actiu de la comunitat a partir del treball en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinaris) per a afavorir l'aprenentatge de llarg a llarg de la vida.
 • SA20 (Habilitat) Dissenyar accions que permetin dinamitzar els equips socioeducatius en institucions formatives a fi de promoure el treball en xarxa entre equips multidisciplinaris.

Continguts

Els continguts a desenvolupar són els següents:

 1. Psicopedagogia de l'aprenentatge acadèmic i laboral al llarg i ample de la vida
 2. Teories i models d'ensenyament i aprenentatge de les persones
 3. Gestió de projectes de vida: Coordinació i estratègies de gestió de projectes de vida en contextos dinàmics
 4. Gestió de projectes de vida: Autoformació i Formació Permanent
 5. Psicopedagogia de l'aprenentatge en la Societat del Coneixement
 6. Necessitats formatives de la població a la societat de la informació. Nous col·lectius, nous perfils, joves, dones, minories
 7. Oferta formativa: plans i programes de formació deles persones
 8. Aprenentatge i treball en xarxa entre equips multidisciplinaris. Psicopedagogia de l'aprenentatge i inclusió socio-digital
 9. Obertura en l’exploració de noves xarxes i formes de coordinar l’acció psicopedagògica amb una visió dinàmica de manera que propiciï noves xarxes i sinèrgies amb l’entorn de manera que es pugui afavorir la innovaciótant formativa com de la pràctica

Metodologia

La metodologia que s’hi desenvoluparà en aquest mòdul tindrà en compte les següents activitats formatives:

 • Exposicions magistrals i multimèdia.
 • Anàlisi de documents i video-documents
 • Pràctiques d'aula a través d'estudis de cas i simulacions de situacions professionals.
 • Treball en grups cooperatius.
 • Tutories especialitzades presencials, col·lectives o individuals
 • Revisió de treballs i exercicis d'aula.
 • Consulta i lectura de la bibliografia recomanada.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial en gran grup 60 2,4 KA11, SA19, SA20
Tipus: Supervisades      
Anàlisi de document 35 1,4 KA12, SA18, SA19
Treball en grups cooperatius 20 0,8 KA12
Tutoria especialitzada de seguiment 10 0,4 SA20
Tipus: Autònomes      
Anàlisi individual de documents 40 1,6 CA13
Consulta i lectura de la bibliografia recomenada 40 1,6 CA13
Organització de la documentació 25 1 CA13
Preparació de proves teòrico-pràctiques 20 0,8 CA14

Avaluació

Per tal de procedir a l’avaluació continua es tindran en compte els següents elements que atorgarà la qualificació final del mòdul.

 • Assistència i participació activa a les sessions (lectures, debats) (10%) Individual Entrega durant el mòdul
 • Auto-avaluacio (5%) Individual. Entrega al final del mòdul
 • Entrega d’informes/treballs (45%)Individual. Entrega durant del mòdul
 • Proves teòrico-practiques (entregues aula/visites) (40%) Grupal. Entrega final del modul

La realització de totes les proves pràctiques a l’aula i les teòrico-pràctiques són indispensables per a superar l’assignatura. La definició de “no presentat” esdevindrà quan la participació en les activitats anteriors siguin insuficients dels requeriments que es poden veure al programa de l’assignatura.

Els resultats de l’avaluació de cadascuna de les evidències s’hauran de publicar en el campus virtual en el termini màxim d’un mes després de la seva realització 

Per superar el mòdul, cal haver aprovat totes les evidències. En cas que el mòdul estigui suspès, l’estudiant tindrà que matricular-se novament del mòdul en la propera edició del màster. En aquest cas, no es guardarà cap nota de les evidències.

Al llarg del procés avaluatiu, s’orientarà al’estudiant sobre les evidències a presentar, si es cau.

D’acord a la normativa UAB, elplagi o còpia d’algun treball o prova escrita es penalitzarà amb un 0 com a nota de l’evidència perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0).

L'assistència a les sessions presencials és obligatòria, l'estudiant ha d'assistir a un mínim del 80%. En cas contrari l'avaluació correspondrà a un NP.

El dia de l'examen està previst pel dia 16 de Maig .

Avaluació única: L'entrega de tots els treballs es realitzarà el 16 de Maig. Això és: Les proves teòrico-pràctiques (40%), autoavaluació (5), Participació en els debats (10%), entrega d'informes (45%)


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a les sessions ( lectures, debats) 10% 0 0 CA13, CA14, KA11
Auto-avaluació 5% 0 0 KA12, SA18, SA19
Entrega d'informes/treballs 45% 0 0 CA14, KA11, SA20
Proves teòrico-pràctiques (entregues aula/visites) 40% 0 0 CA14, KA11, KA12, SA18

Bibliografia

Álvarez, A., i Rodriguez, V. (2012). Las competencias de los profesionales de la Educación hoy: la transformación de la práctica educative. En, García, L., Sociedad del Conocimiento (pp. 193-214). UNED.

Álvarez, V., i Romero, S. (2007). Formación basada en competencias para los profesionales de la orientación (competence-based education and training for guidance professionals). Educación XX1, 10, 15-37.

Berrocal, F., i Pereda, S. (2001). Formación y gestión del conocimiento. Revista Complutense de Educación, 12(2), 639-656.

Bosch, C., i López, M. (2007). Guia metodològica de l’Aprenentatge Servei. Diputació de Barcelona. Documents de Treball. Educació, 4

Broquett, G., i Hiemstra, R. (1993). El aprendizaje autodirigido en la educación de adultos. Paidós.

Cobo C., i Moravec, J. (2011). Aprendizaje invisible hacia una nueva ecología de la educación.  Publicacions UB.

Coll, C. i Monereo, C. (Eds.) (2008). Psicología de la educación virtual. Aprender y enseñar con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Morata.

Comisión de las Comunidades Europeas (2006). Aprendizaje de adultos: Nunca es demasiado tarde para aprender. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:ES:PDF

EFORA Revista Electrónica de Educación y Formación Continua de Adultos: http://campus.usal.es/~efora/indice.htm

Flecha, R., González, F., Guiu, J., López Palma, F., i Recasens, J. (1993). Estudi sobre l'analfabetisme funcional a Catalunya. Departament de Benestar Social

Freire, P. (2004).Pedagogía de l’autonomía. Siblo XXI.

García, J. A., Carretero, M. (1985).  La inteligencia en la vida adulta. En Carretero, M., Palacios, J., Marchesi, A. Psicología evolutiva-3. Adolescencia, madurez y senectud (pp. 143-175).  Alianza psicología. 

Gee, J. P. (2005). La ideología en los discursos. Morata.

Hautecoeur, J. P. (1992).  Alpha-92. Estrategias de alfabetización.  MEC7UNESCO.

Holec, H. (1979).  Autonomie et aprendissaje des langues etrangeres.  Hatier.

Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (UIL) (2021).  Adoptar una cultura de aprendizaje a lo largo de la vida. Contribución a la iniciativa Futuros de la Educación. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377810

Kozol, J. (1990). Analfabetos USA. El Roure.

Levis, D. (2011). Redes educativas 2.1. Medios sociales, entornos colaborativos y procesos de en­señanza y aprendizaje. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 8(1), 7-24.

Longworth, N. (2005). El aprendizaje a lo largo de la vida en la práctica. Transformar la educación en el siglo XXI. Paidós.

Ministerio de Educación (2010). Programas de cooperación territorial 2010-2011.  http://www.fedadi.org/wp-content/uploads/2010/09/Programas_cooperacion_territorial_2010_11.pdf

Pérez, G. (Coord.) (Ed.) (2009). Calidad de vida en personas mayores. Dykinson.

Pérez, G.; García, J., i Juanas, A. de (2009). Crecimiento activo y participativo.

Requejo, A. (2003). Educación permanente y educación de adultos. Ariel.

Sarrate, M. L. (2005). Educación de PersonasAdultas. Situación actual y propuestas de futuro. Revista Educación, 336, 41-57. https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:45801dfe-5f5c-4ec1-bda8-ccbe137fee3a/re33603-pdf.pdf

Tennant, M. (1991). Adultez y aprendizaje. Enfoques psicológicos. El Roure.

UNESCO (2009). CONFITEA. VI Conferencia Internacional de Educación de Adultos: "Vivir y aprender para un futuro viable: El poder del aprendizaje de adultos". http://www.unesco.org/es/confinteavi/  

Valsecchi, A. M. i Alberti, G. (2007). Bibliografía sobre la educación para jóvenes y adultos 2004-2007. UNESCO OREALC/2007/PI/H/2. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158571


Programari

No s'utilitza