Logo UAB
2023/2024

Intervenciˇ i Assessorament Psicopedag˛gics a l'Educaciˇ Infantil i PrimÓria

Codi: 42976 CrŔdits: 10
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
4313754 Psicopedagogia OT 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Ant˛nia Castell Escuer
Correu electr˛nic:
tona.castell@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Ant˛nia Castell Escuer
Maria Merce Berengueras Pont

Prerequisits

Un cop accedit al màster no es necessiten prerequisits per realitzar aquest mòdul.


Objectius

La intervenció psicopedagògica en educació infantil i educació primària parteix de la concepció que els principis reguladors del procés ensenyament-aprenentatge s’han d’adaptar específicament a les característiques i necessitats que presenten els infants, entesa tota l’actuació educativa en aquests nivells com preventiva. Per aquest motiu, s'han d'incorporar els mecanismes que permetin enfortir les competències bàsiques i la incorporació al món social per part dels infants. També és, en aquest nivells educatius, on s'hauran d'emfatitzar els processos de detecció precoç dels problemes associats a l’aprenentatge i el desenvolupament de l’alumnat, de manera que la prevenció secundària sigui eficaç.

Els objectius que es plantegen són els següents:

 • Valorar l’actuació educativa des d’un procés sistèmic.
 • Conèixer els recursos i les mesures per a una escola inclusiva.
 • Entendre i analitzar els processos d’intervenció psicopedagògica.
 • Valorar els principis i models per a la intervenció psicopedagògica amb els infants, les famílies i el currículum.
 • Conèixer el Disseny Universal per a l'aprenentatge i la seva aplicació per donar una atenció més personalitzada.
 • Elaborar plans i programes d’intervenció psicopedagògica orientats a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge.
 • Prendre consciència del paper que cal assumir vers la intervenció psicopedagògica en educació infantil i educació primària.
 • Adquirir noves competències professionals per a l’atenció a la diversitat i des d’una perspectiva comunitària de l’educació.
 • Conèixer i valorar estratègies, programes i protocols per fomentar la diversitat cultural, sexual, ètnica, religiosa, lingüística o de qualsevol altre tipus.

Resultats d'aprenentatge

 • CA05 (CompetŔncia) Dissenyar propostes de planificaciˇ didacticoorganitzativa per a millorar la prevenciˇ i l'atenciˇ educativa als centres d'educaciˇ infantil i primÓria.
 • CA06 (CompetŔncia) Promoure l'elaboraciˇ i els processos de desenvolupament curricular, aixÝ com de plans institucionals, als centres d'educaciˇ infantil i primÓria, especialment el pla d'acciˇ tutorial.
 • CA07 (CompetŔncia) Proposar projectes, plans i accions d'intervenciˇ i assessorament psicopedag˛gic a partir de l'anÓlisi institucional del centre que assegurin la coeducaciˇ, la inclusiˇ i el benestar de l'alumnat i les famÝlies amb diversitat sexual i de gŔnere per a evitar qualsevol tipus de discriminaciˇ.
 • KA07 (Coneixement) Identificar les necessitats educatives de l'alumnat en l'etapa educativa d'infantil i primÓria, especialment d'aquell que requereixi de suport especÝfic, aixÝ com programes d'estimulaciˇ precoš.
 • SA07 (Habilitat) Recopilar i analitzar el conjunt de dades i resultats propis de l'avaluaciˇ psicopedag˛gica, tant d'alumnes individuals com de grups, en educaciˇ infantil i primÓria.
 • SA08 (Habilitat) Generar accions i programes que fomentin la participaciˇ i la colĚlaboraciˇ efectiva de les famÝlies en els processos educatius dels seus fills als centres, aixÝ com el treball colĚlaboratiu entre docents per a aplicar l'orientaciˇ educativa en educaciˇ infantil i primÓria.
 • SA09 (Habilitat) Elaborar informes diagn˛stics i dictÓmens d'escolaritzaciˇ per a tot l'alumnat d'educaciˇ infantil i primÓria amb necessitats especÝfiques de suport educatiu.

Continguts

1) La intervenció psicopedagògica en educació infantil i primària con a procés sistèmic: centre educatiu, aula, currículum, alumnat, famílies, context sociocomunitari.

 • Importància d'atendre tot l'alumnat en condicions d'equitat.

2) Orientació i intervenció psicopedagògica centrada en el currículum.

 • Accessibilitat del currículum en educació infantil i primària. El disseny universal d'aprenentatge (DUA)
 • La globalització curricular i l'aprenentatge competencial.
 • L'ús de les tecnologies digitals com a instrument de comunicació i aprenentatge de forma ètica i segura.
 • Diagnòstic de les situacions d'ensenyament aprenentatge.
 • Propostes curriculars innovadores i inclusives per atendre les necessitats educatives en educació infantil i primària.
 • Adaptacions curriculars per a la intervenció psicopedagògica en educació infantil i primària.
 • L'avaluació curricular com a part del procés d'ensenyament aprenentatge.

3) Orientació i intervenció psicopedagògica centrada en l’alumnat.

 • Els processos de prevenció en educació infantil. La detecció precoç.
 • Característiques evolutives, criteris diagnòstics i necessitats psicopedagògiques de l'infant.
 • L'avaluació psicopedagògica de l'alumne.
 • Els informes psicopedagògics a l'educació infantil i primària.
 • Estratègies i recursos de la intervenció psicopedagògica en educació infantil i primària.
 • Els plans de treball individualitzats a l'educació primària.
 • Actuació i paper de l'professorat en les seves funcions de docent i tutor. El treball multidisciplinari en xarxa.
 • El clima a les aules i al centre per a una bona convivència. Importància dels espais i de l'organització de el temps. Resolució de conflictes. Protocols d'actuació.
 • Acompanyar l'alumnat per a la transició entre etapes: infantil-primària i especialment primària-secundària.

4) Orientació i intervenció psicopedagògica centrada en les famílies.

 • Modalitats de suport i acompanyament a la diversitat de famílies i a la comunitat.
 • Oportunitats perquè les famílies s'involucrin i es comprometin en la vida de l'escola.
 • Models de participació de les famílies en els processos educatius dels seus fills i filles i la col·laboració amb els mestres d'educació infantil i primària.
 • Assessorament a les famílies en els canvis d'etapa dels seus fills i filles.

5) Orientació i intervenció psicopedagògica des d’una dimensió intercultural i des d’una perspectiva comunitària

 • Fonaments pedagògics i estratègies per al foment de la dimensió intercultural.
 • Accions i plans específics de centre que incloguin la prevenció de l'absentisme i l'abandonament escolar i el foment d'expectatives per garantir el progrés dels alumnes que pertanyen a diferents grups ètnics i/o culturals.
 • Pla d'acollida i pla lingüístic plenament integrat en el centre que contemplen, tant per als alumnes com per les seves respectives famílies, objectius clars, activitats específiques i un sistema d'avaluació que fomentin la millora continuada dels alumnes amb un perfil lingüístic diferent.
 • Plantejament de centre que pugui assegurar la coeducació i garantir la inclusió i el benestar dels alumnes i de les famílies amb diversitat i orientació sexual, el gènere i l'expressió de la identitat sexual per evitar qualsevol tipus de discriminació

Metodologia

L'assignatura es basa en les activitats següents:

 • Consulta i lectura de bibliografia i webgrafia recomanada.
 • Exposicions magistrals i multimèdia.
 • Anàlisi de documents.
 • Pràctiques d’aula mitjançant estudis de cas i simulacions de situacions professionals.
 • Treball en grups cooperatius.
 • Tutories.
 • Revisió de treballs i exercicis d’aula.
 • Debat amb experts de diferents àmbits.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposicions per part del professorat dels continguts i qŘestions bÓsiques del temari 60 2,4 CA06, SA08
Tipus: Supervisades      
Treball individual i/o en grups supervisat pel professorat on mitjanšant anÓlisi de documents, resoluciˇ de casos o activitats diverses s'aprofundeix en els continguts i temÓtiques treballades 65 2,6 CA05, CA07, KA07, SA07, SA08, SA09
Tipus: Aut˛nomes      
Treball en grup que s'orientarÓ vers la consecuciˇ de les competŔncies assolides a cada bloc del temari 125 5 SA07, SA08, SA09

Avaluaciˇ

Els resultats de l’avaluació de cadascuna de les evidències s’hauran de publicar en el campus virtual en el termini màxim d’un mes després de la seva realització. La realització de les evidències (anàlisis de casos) seran individuals i grup reduït i les dates d'entrega correspondran al periode de classes del mòdul i es farà pel Campus Virtual.

El treball del modul consistirà en l'elaboració individual d'un porfoli a partir de les sessions de treball.

L'auto-avaluació es realitzarà individualment i s'entregarà el darrer dia de classe.

Per superar el mòdul, cal haver aprovat els treballs de diferents anàlisis de casos i el treball del mòdul. En cas que el mòdul estigui suspès, l’estudiant haurà de matricular-se novament del mòdul en la propera edició del màster. En aquest cas, no es guardarà cap nota de les evidències.

Al llarg del procés avaluatiu, s’orientarà a l’estudiant sobre les evidències a presentar, si escau.

Avaluació única: L'avaluació única consisteix a elaborar un portafoli d'aprenentatges (50%), una prova pràctica de la resolució d'un cas (35%) i una defensa oral d'aquest cas davant del professorat (15%). Aquestes tres activitats s'han de lliurar i realizar la darrera setmana d'abril. S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada: es lliuraran i/o reavaluaran les activitats durant el mes de maig.

D’acord a la normativa UAB, el plagi o còpia d’algun treball o prova escrita es penalitzarà amb un 0 com a nota de l’evidència perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0).

L'assistència a les sessions presencials és obligatòria, l'estudiant ha d'assistir a un mínim del 80%. En cas contrari l'avaluació correspondrà a un NP.

 

 

Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
AnÓlisi de casos a desenvolupar 40% 0 0 CA05, KA07, SA07, SA09
AssistŔncia a classe 10% 0 0 CA05, CA06, SA08
Auto-avaluaciˇ 10% 0 0 SA07, SA09
Treball individual del m˛dul. Portfoli 40% 0 0 CA05, CA06, CA07, SA07, SA08

Bibliografia

Albaigés, B., Selva, M., i Baya, M. (2009). Infants, família, escola i entorn: Claus per a un temps educatiu compartit. Fundació Jaume Bofill i Ajuntament de Barcelona.

Barros, V., i Bossa, N. A. (coord.) (2009). Evaluación psicopedagógica de 0 a 6 años. Observar, analizar e interpretar el comportamiento infantil. Narcea.

Barros, V., i Bossa, N. A. (Coord.) (2001). Evaluación psicopedagógica de 7 a 11 años. Evolución. Autonomía. Comportamiento. Relaciones. Narcea.

Carbonell, E. (2017). Escoles inclusives, escoles de futur. Col·lecció Referents, 12.

Departament d'Ensenyament (2015). De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú. http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/inclusio/escola-inclusiva.pdf

González, M. J. (2012). Prevención de las dificultades de aprendizaje. Pirámide.

Includ-ED (2011). Actuaciones de éxito en las escuelas europeas. Colección Estudios CREADE n.9.

Mérida, R., Ramírez, A., Corpas, C., i González, M.E. (2012). La orientación en educación infantil. Pirámide.

Mir, V., Gómez, M. T., Carreras, L., Valentí, M. i Nadal, A. (2011). Evaluación y postevaluación en eduicación infantil. Cómo evaluar y qué hacer después. Narcea.

Santiuste, V., i González, J. (2011). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. CCS.


Programari

No s'utilitza.