Logo UAB
2023/2024

Informació i Procés Documental

Codi: 42962 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313816 Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Pilar Cid Leal
Correu electrònic:
pilar.cid@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Angeles Jimenez Lopez

Prerequisits

Cap.


Objectius

Els objectius principals d’aquesta assignatura són oferir els fonaments teòrics i pràctics necessaris que permetin: 

 • Conèixer la funció i l'objectiu de l’anàlisi documental.
 • Familiaritzar l’estudiantat amb la terminologia de l’anàlisi documental i la recuperació de la informació.
 • Conèixer els fonaments teòrics i pràctis a partir dels quals s’elaboren els instruments de recuperació de la informació, amb especial èmfasi en els catàlegs i les bases de dades documentals. 
 • Aprendre a analitzar formalment els documents, tenint en compte els principis generals de les AACR.
 • Introduir els conceptes bàsics de l’anàlisi i representació de contingut dels documents i presentar les característiques de la Llista d’encapçalaments de matèria en català i la Classificació Decimal Universal (CDU).
 • Conèixer i utilitzar l'ePèrgam.

Competències

 • Desenvolupar habilitats de comunicació i de relació interpersonal per gestionar els projectes entre els diversos integrants de la comunitat educativa.
 • Dominar els processos de tractament de la informació i organització dels recursos impresos i electrònics de la biblioteca.
 • Dominar i aplicar les TIC en els processos de gestió i difusió en un context de biblioteca 2.0.
 • Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en contextos educatius.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer i identificar els processos de la cadena documental.
 2. Conèixer i saber usar les aplicacions de gestió automatitzada de biblioteques de més difusió en l'entorn.
 3. Desenvolupar habilitats de comunicació i de relació interpersonal per gestionar els projectes entre els diversos integrants de la comunitat educativa.
 4. Fer l'anàlisi formal i de contingut de diferents tipus de documents.
 5. Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en contextos educatius.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 7. Usar les normatives internacionals i els llenguatges documentals que possibiliten la catalogació dels documents.
 8. Utilitzar sistemes informatitzats de gestió documental i saber optimitzar-ne les prestacions.

Continguts

 1. Introducció al procés documental

 • La Cadena documental.
 • Objectius de l’anàlisi documental.
 • Eines per a la recuperació de la informació: el catàleg.
 • El registre documental: funció i estructura.
 • Tipus d’entrades i punts d’accés.
 • L’estandardització de l’anàlisi documental. 

 2. Anàlisi formal

 • Estructura i elements de la descripció documental.
 • Nivells de descripció.
 • Els punts d’accés bibliogràfics: tria i forma dels punts d’accés d’autor i títol.
 • El control d’autoritats.

3. Anàlisi del contingut

 • Anàlisi del contingut i recuperació de la informació.
 • Els llenguatges documentals: funcions, tipologies, estructura.
 • Indexar amb la Llista d'encapçalaments de matèria en català (LEMAC).
 • Classificar amb la Classificació Decimal Universal (CDU).
 • El resum documental.

4. La catalogació amb ePèrgam


Metodologia

La metodologia combina:

- Continguts teòrics amb l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits, tant a classe com a través de les activitats supervisades.
- Lectura i estudi dels materials bàsics de l'assignatura (elaborats ad hoc i disponibles en el Campus Virtual) i dels solucionaris comentats de cada exercici.
- Lectura i estudi de bibliografia complementària.

A cada sessió s'encarregaran els exercicis i pràctiques a realitzar fins a la següent classe. El seguiment i supervisió d'aquests treballs es farà a través del Campus Virtual.  

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions presencials 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Exercicis avaluatius 62 2,48 1, 2, 4, 5, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi i treball autònom complementari 70 2,8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent. El calendari de les activitats es proporcionarà el primer dia de classe. 

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat
suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.
En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats
en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

AVALUACIÓ ÚNICA

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà en un sol dia, un cop acabada l'assignatura. L'anunci del dia/lloc/hora de l'avaluació única es farà a través del campus virtual.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).    

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

-Examen sobre els continguts teòrics de l'assignatura (30%).
-Examen pràctic(35%).
-Catalogació i indexació de cinc documents amb ePèrgam (35%).

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen teòric-pràctic 40% 0 0 1, 2, 4, 7, 8
Seguiment del mòdul. Inclou: assistència i participació; contribucions en els fòrums: lliurament de pràctiques. 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tests a l'aula, sobre els continguts de cada sessió 30% 0 0 1, 4, 7, 8

Bibliografia

General

La Búsqueda de información científica. CID competencias en información digital (s.a.). San Vicente de Raspeig: Biblioteca de la Universitat d'Alacant. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/121964/1/Busqueda_informacion_cientifica_doctorado_2021_2022.pdf 

Cid Leal, P.; et al. (2007). Fonaments de llenguatges documentals. Barcelona: UOC.  http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/52342

Durbán Roca, G.; Cid Prolongo, A.; García Guerrero, J. (2012). Programas para el desarrollo de la competencia informacional articulados desde la biblioteca escolar. 1.ª ed. Sevilla: Junta de Andalucía, Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.  https://labibliotecaescolar.files.wordpress.com/2010/02/dr4becrea.pdf

Gascón García, J.; Sulé Duesa, A. (2000). Fonaments d’anàlisi documental. Barcelona: UOC. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/52361

González, L. (2021). Indización documental. Bibliopos. https://www.bibliopos.es/indizacion-documental/ 

IFLA. (2018). Directrius IFLA per a la biblioteca escolar. 2a. ed. revisada. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament: Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. https://cobdc.org/wp-content/uploads/directrius_ifla_biblio_escolar_web.pdf

Martín, C. (2009). Lenguajes documentales, principales tipos de clasificación, encabezamientos de materia, descriptores y tesauros. Barcelona: UOC. (Temas de Biblioteconomía). http://eprints.rclis.org/14817/1/lendoc.pdf

Ranconi, R. (2020). Proceso de búsqueda, recuperación y evaluación de la información: Guía, tutorial. Acta académica. https://www.aacademica.org/roberto.ronconi/2

Rodríguez, B. (2011). Apuntes sobre representación y organización de la información. Gijón: Trea.

Slype, G. van. (1991). Los lenguajes de indización: concepción, construcción y utilización en los sistemas documentales. Madrid: Fundación Germán Sánchez Rupérez: Pirámide.

Suárez, A. (2017). “Sistemas para la organización del conocimiento: definición y evolución histórica”. e-Ciencias de la Información, v. 7, n. 2 (julio-diciembre), p.1-17. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6055254

Normes i eines

Clasificación Decimal Universal (CDU): edición abreviada de la NormaUNE 5001:2000: incluye las modificaciones de la Norma UNE 5001:2004/1M. (2004). Traducción del Master Reference File realizada por el Centro de Información y Documentación científica (CINDOC); adaptada por Rosa San Segundo Manuel. 2.ª ed. Madrid: AENOR.

Estivill i Rius, A.; et al. (2004). MEC. Manual d’exemples de catalogació: recull d’exemples comentats en els formats ISBD i MARC. Barcelona: Universitat de Barcelona. 

Estivill i Rius, A. (2009). Dels FRBR als Principis internacionals de catalogació i a les RDA : Resource Description and Access : els fonaments de la renovació catalogràfica. Barcelona: Biblioteca de Catalunya: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. http://www.bnc.cat/Professionals/Catalogacio/Publicacions-tecniques.

IFLA. (2009). Declaració de principis internacionals de catalogació. Barcelona: Biblioteca de Catalunya. https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/cataloguing/icp/icp_2009-ca.pdf

Lazarinis, F. (2015). Caloguing and classification: an introduction to AACR2, RDA, DDC, LCC, LCSH and MARC 21 standards. Oxford: Chandos. (Chandos Information professional series).

Manual de la Llista d’encapçalaments de matèria en català, MLEMAC. (2021). Barcelona: Biblioteca de Catalunya. https://www.bnc.cat/Professionals/Catalogacio/Publicacions-tecniques/Manual-de-la-Llista-d-encapcalaments-de-materia-en-catala-MLEMAC.

Membres de la Subcomissió Tècnica d’RDA (STRADA). (2016). “RDA i la seva implementació a Catalunya”. Item: revista de biblioteconomia i documentació, n. 60, p. 97-113 https://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/312448/402964.

Publicacions tècniques [de la Biblioteca de Catalunya]. (2022). Barcelona: Biblioteca de Catalunya. http://www.bnc.cat/Professionals/Catalogacio/Publicacions-tecniques.

Regles angloamericanes de catalogació: traducció de les Anglo-American cataloging rules, second edition, 2002  revision, 2005 update. (2008). Preparades sota la direcció de The Joint Steering Committee for Revision of AACR; versió catalana d’Assumpció Estivill i Rius. 2a ed., rev. 2002, actualització 2005. Barcelona: Biblioteca de Catalunya.

 Regles angloamericanes de catalogació: traducció de lesAnglo-American cataloging rules, second edition, 1988 revision (AACR2). (1996). Preparades sota la direcció de the Joint Steering Commitee for Revision of AACR; editades per Michael Gormani Paul W. Winkler;versió catalana a cura d’Assumpció Estivill i Rius. Barcelona: Biblioteca de Catalunya; Vic: Eumo.


Programari

ePèrgam