Logo UAB
2023/2024

Mitjans Digitals i Biblioteca Escolar

Codi: 42957 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313816 Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura OT 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Júlia Baena Argudo
Correu electrònic:
julia.baena@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

Júlia Baena Argudo

Prerequisits

Cap.


Objectius

Referits a coneixements:

 • Organitzar els  recursos digitals per facilitar-ne l’ús
 • Implementar serveis a la comunitat basats en les tecnologies
 • Aplicar criteris de selecció específics per als recursos electrònics en suports digitals o en línia
 • Crear productes per a la difusió de les activitats de la biblioteca i les generades per la comunitat
 • Desenvolupar valors professionals que incloguin l’ètica en la pràctica professional

Referits a procediments:

 • Utilitzar les aplicacions TIC adequades per facilitar la difusió de la biblioteca i la comunicació amb els seus usuaris
 • Utilitzar sistemes informatitzats de gestió documental i saber optimitzar les seves prestacions
 • Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en diferents contextos educatius  

Competències

 • Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica, en particular, el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
 • Detectar, valorar i seleccionar els recursos de ficció i no-ficció adequats als diferents tipus de destinataris de la intervenció educativa o de promoció.
 • Dominar els processos de tractament de la informació i organització dels recursos impresos i electrònics de la biblioteca.
 • Dominar i aplicar les TIC en els processos de gestió i difusió en un context de biblioteca 2.0.
 • Gestionar la colecció, els recursos i els serveis de la biblioteca.
 • Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en contextos educatius.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 • Relacionar i difondre les activitats culturals i de lectura, tant dels projectes propis com del context social, a través dels instruments adequats.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar criteris de selecció específics per als recursos digitals de la biblioteca.
 2. Crear productes per a la difusió de les activitats de la biblioteca i les generades per la comunitat.
 3. Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica, en particular, el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
 4. Implementar serveis a la comunitat basats en les tecnologies.
 5. Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en contextos educatius.
 6. Organitzar els recursos digitals per facilitar-ne l'ús.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 8. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 9. Utilitzar les aplicacions TIC adequades per facilitar la difusió de la biblioteca i la comunicació amb els seus usuaris.
 10. Utilitzar sistemes informatitzats de gestió documental i saber optimitzar-ne les prestacions.

Continguts


1.      Recursos digitals d’informació: la biblioteca digital

2.      Eines per a la desenvolupament de la biblioteca digital

3.      L’organització i curació dels recursos en línia

4.      La tria i la selecció de recursos

5.      La difusió i la comunicació

6.      Serveis i activitats

7.      Promoció de la lectura

8.      Competència informacional en context digital

 


Metodologia

La actividad formativa se desarrollará a partir de las dinámicas siguientes:

• Clases magistrales / expositivas por parte del profesor

• Lectura y visualización de tutoriales textuales y audiovisuales 

• Análisis y discusión en foros virtuales de artículos y fuentes documentales

• Prácticas de aula: resolución de problemas / casos / ejercicios

• Elaboración de trabajos de aplicación de TIC y selección de recursos

• Tutorías y seguimiento de las actividades en línea


Se reservarán 15 minutos de una sesión para facilitar la evaluación del curso por parte del alumnado.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Creació de productes i eines digitals 50 2 1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9
Pràctiques de selecció i organització de recursos digitals per a la col.lecció 25 1 1, 2, 9

Avaluació

L'avaluació del mòdul es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen:

 • Ex. 1: Disseny i elaboració d’un web de biblioteca escolar amb el programari Wordpress, amb entrega d’una breu Memòria explicativa de l’exercici. (Individual, 30%).
 • Ex. 2: Disseny i elaboració d’un producte digital audiovisual relacionat amb la literatura infantil o juvenil amb el programari Thinglink (Individual, 15%)
 • Ex. 3: Disseny i elaboració d’una exposició virtual relacionada amb la literatura infantil o juvenil amb el programari People Art Factory (Individual, 20%)
 • Ex. 4: Selecció de recursos digitals i elaboració d’un repositori digital amb el programari Pearltrees (Individual, 20%)
 • Disseny i elaboració d’un llibre digital col·laboratiu amb el programari Bookcreator (Grupal, 15%)

La nota final serà el promig ponderat de les activitats previstes. Per poder aplicar aquest criteri serà necessari obtenir com a mínim un 4 a totes les activitats realitzades durant el desenvolupament del mòdul. L'assistència a classe és obligatòria. Per poder obtenir una avaluació final positiva l'estudiant haurà d'haver assistit a un mínim d'un 80% de les sessions.

El procediment de revisió de les proves es realitzarà de forma individual. 

Per poder-se acollir a l'avaluació continuada l'alumne ha de presentar i complir totes les condicions esmentades. En cas contrari, es considerarà No presentat. No es preveuen condicions específiques d'avaluació per a casos particulars. En tot cas, si ni n'ha algun, es considerarà en la comissió de coordinació.

Avaluació única

En el cas d'optar per a l'avaluació única, s’aplicarà el mateix sistema d'avaluació i recuperació que per l’avaluació continuada però els lliuraments escrits es faran en un únic dia (22 de desembre). Cap d'aquestes entregues rebrà avaluació formativa. En aquestes activitats s'afegeix una entrevista avaluadora. Per tant, en el cas d'optar a l'avaluació única les evidències que s'avaluaran seran les mateixes que a l’avaluació continuada, afegint l’entrevista avaluadora, amb els següents percentatges:

 • Ex. 1: Disseny i elaboració d’un web de biblioteca escolar amb el programari Wordpress, amb entrega d’una breu Memòria explicativa de l’exercici. (Individual, 20%).
 • Ex. 2: Disseny i elaboració d’un producte digital audiovisual relacionat amb la literatura infantil o juvenil amb el programari Thinglink (Individual, 15%)
 • Ex. 3: Disseny i elaboració d’una exposició virtual relacionada amb la literatura infantil o juvenil amb el programari People Art Factory (Individual, 20%)
 • Ex. 4: Selecció de recursos digitals i elaboració d’un repositori digital amb el programari Pearltrees (Individual, 20%)
 • Disseny i elaboració d’un llibre digital col·laboratiu amb el programari Bookcreator (Individual, 15%)
 • Entrevista avaluadora (Individual, 10%)

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ex. 1: Disseny i elaboració d'un web de biblioteca escolar amb el programari Wordpress, amb una breu Memòria explicativa de l'exercici. 30% 17 0,68 3, 5, 8
Ex. 2: Disseny i elaboració d'un producte digital audiovisual relacionat amb la literatura infantil o juvenil amb el programari Thinglink (Individual, 15%) 15 % 31 1,24 1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9
Ex. 3: Disseny i elaboració d'una exposició virtual relacionada amb la literatura infantil o juvenil amb el programari People Art Factory (Individual, 20% 20% 27 1,08 1, 5, 9
Ex. 4: Selecció de recursos digitals i elaboració d'un repositori digital amb el programari Pearltrees (Individual, 20%) 20% 0 0 1, 5, 9
• Disseny i elaboració d'un llibre digital col·laboratiu amb el programari Bookcreator (Grupal, 20%) 15% 0 0 6, 9

Bibliografia

Baró, Mònica (2011). Biblioteca escolar y nuevas alfabetizaciones. A: Ministerio de Educación. Leer.es. https://leer.es/documents/235507/242734/art_prof_biblioescolar_monicabaro.pdf/2abe33ca-89c2-48c6-880e-3231333a42f8 [10-III-2018] 

Blasco, Anna, Durban, Glòria. (2011). "La biblioteca escolar i les TIC, entorns articulars de la c-info". Competència informacional a l'aula. https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/ [10-III-2018]

Generalitat de Catalunya. Biblioteca escolar 2.0 https://sites.google.com/a/xtec.cat/biblioteca-escolar-2-0/ [10-III-2018].

IFLA/UNESCO (2013). Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre las Bibliotecas Digitales. https://www.ifla.org/ES/publications/manifiesto-de-las-ifla-unesco-sobre-las-bibliotecas-digitales

IFLA/UNESCO (2018). Directrius IFLA per a la biblioteca escolar. 2a edició revisada. https://drive.google.com/file/d/146_i1nBwVt9FMmGDT_2D_tNpkN50NPwF/view

Margaix, Dídac. (2007). "Conceptos de web 2.0 y biblioteca 2.0: origen, definiciones y retos para las bibliotecas actuales". El profesional de la información, v. 16, n. 2.  http://www.oei.es/tic/kx5j65q110j51203.pdf [10-III-2018] 

Merlo, José Antonio. (2010)."La Biblioteca en la web social". A: Educación y bibliotecas, nº 177, 61-65. http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/75726/1/DBD_MerloVega_La_Biblioteca_en_la_web_social.pdf [10-III-2018]

Pons, Amadeu. (2012). Directrius de l'IFLA sobre el servei d'informació digital. Barcelona: COBDC. http://www.cobdc.org/publica/directrius/sumaris.html [10-III-2018].

 


Programari

Wordpress

Thinglink

Bookcreator

Pearltrees

People Art Factory

Diverses aplicacions