Logo UAB
2023/2024

Disseny i Metodologia de Projectes en Gestiķ de Fauna i Flora

Codi: 42922 Crčdits: 9
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
4313774 Ecologia Terrestre i Gestiķ de la Biodiversitat OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Lorenzo Saez Goņalons
Correu electrōnic:
llorens.saez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaį. Per consultar l'idioma us caldrā introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciķ és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Realització dels mòduls inicials del màster.


Objectius

Aquest mòdul ofereix un nexe d'unió entre la formació més teòrica i generalista que s'ofereix en els mòduls inicials del màster, per un costat, i la pràctica que suposa la realització del treball de fi de màster.

Es tracta d'una formació supervisada per preparar a l'estudiant en un àmbit específic. En aquest cas, l'àmbit serà l'específic per als temes de gestió, conservació i avaluació de poblacions i comunitats -animals i vegetals o fúngiques- així com dels ecosistemes i dels espais naturals. Es tracta d'un treball realitzat amb la supervisió d'un director, l'objectiu del qual és que l'estudiant (1) s'integri en un grup d'investigació o de treball en l'àmbit corresponent; (2) es familiaritzi amb la literatura especialitzada en la temàtica del seu treball; (3) sigui capaç d'aportar solucions vàlides als problemes o incògnites que se li plantegin durant el disseny del seu treball final de màster; (4) elabori un disseny experimental complert que aplicarà en el seu treball final de màster; (5) planifiqui aquest treball de manera cronològicament coherent; i (6) conegui i aprengui a utilitzar correctament les metodologies, instruments i eines quantitatives que necessitarà per desenvolupar el treball

 
Es pot dur a terme en les instal·lacions de la UAB, en qualsevol dels altres instituts que col·laboren directa o indirectament en el màster (CREAF, IRTA, CSIC, Diputació de Barcelona) o empreses (públiques o privades) o organismes públics que treballin en ambits relacionats amb el contingut del màster.

 

 


Competčncies

 • Buscar informaciķ en la literatura especialitzada fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informaciķ per plantejar i contextualitzar un tema de recerca
 • Organitzar, planificar i gestionar projectes relacionats amb el seu āmbit d?estudi.
 • Planificar, dissenyar i desenvolupar de manera autōnoma treballs tčcnics o de recerca originals en l'āmbit de la biologia ambiental
 • Que els estudiants sāpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resoluciķ de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva ārea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autōnom a autodirigit
 • Valorar críticament els punts forts i febles d'un treball

Resultats d'aprenentatge

 1. Aportar solucions vālides als problemes o incōgnites que se li plantegin per al disseny del que serā el seu treball de final de māster.
 2. Debatre idees utilitzant evidčncies i arguments científics.
 3. Demostrar l?esperit crític (constructiu) essencial en cičncia.
 4. Interpretar textos especialitzats
 5. Organitzar i dur a terme un estudi en l?āmbit de la biodiversitat de manera autōnoma, des del plantejament de les hipōtesis inicials fins a la seva planificaciķ detallada.
 6. Participar i coordinar-se en un equip d?investigaciķ o de treball en l?āmbit de les aplicacions o la gestiķ de la biodiversitat
 7. Planificar el treball i distribuir-lo de manera realista en el temps.
 8. Produir un disseny experimental complet per aplicar al treball de final de māster.
 9. Treballar de manera autōnoma mostrant curiositat a partir de l?aprofundiment en un āmbit d?estudi determinat.
 10. Utilitzar correctament les metodologies que necessitarā per desenvolupar el treball.

Continguts

No aplica.


Metodologia

Realització de tasques d'obtenció de dades, treball de camp, etc., relacionades amb el desenvolupament del Treball Final de Màster. Es farà de manera individual amb la supervisió del director/a.

L' elaboració de l'informe podrà solapar-se eventualment amb el desenvolupament  del Treball Final de Màster.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciķ, per a la complementaciķ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciķ de l'actuaciķ del professorat i d'avaluaciķ de l'assignatura/mōdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Diseny i inciciaciķ al projecte Final de Māster 200 8 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Elaboraciķn de memoria 25 1 2, 3, 5

Avaluaciķ

La memòria escrita ha de contenir:

- Antecedents

- Metodologia (Material i Mètodes)

-Resultats esperables


del Treball FInal de Màster.

 

 


Activitats d'avaluaciķ continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentaciķ de la memōria del pla de treball Final de Māster 100% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Colwell R (2013) EstimatesS 9.1.0 user guide. http://viceroy.eeb.uconn.edu/EstimateS/EstimateSPages/EstSUsersGuide/EstimateSUsersGuide.htm

Hairston NG (1996) Ecological Experiments: Purpose, Design and Execution. Cambridge University Press.

Quinn GP, Keough M J (2010) Experimental Design and Data Analysis for Biologists. Cambridge University Press.

Resetarits W, Bernardo J (2001) Experimental Ecology. Issue and Perspectives. Oxford University Press.

Underwood AJ (1997) Experiments in Ecology. Their Logical Design and Interpretation Using Analysis of Variance. Cambridge University Press.


Programari

No s'utilitza cap programari