Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Màster

Codi: 42920 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4313774 Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Bernat Claramunt Lopez
Correu electrònic:
bernat.claramunt@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Francesc Muñoz Muñoz

Prerequisits

És necessari realitzar un dels mòduls següents: Disseny i Metodologia de Projectes en Ecologia Terrestre o Disseny i Metodologia de Projectes en Gestió de Fauna i Flora.


Objectius

L’objectiu del Treball de final de Màster és que els estudiants aprenguin i apliquin en primera persona el mètode científic a l’àmbit temàtic del Màster o que participin a les activitats professionals que es realitzen a mateix àmbit. Per això, hauran de participar al disseny, la realització i la presentació dels resultats d’un projecte.


Competències

 • Aplicar la metodologia d?investigació, les tècniques i els recursos específics a la resolució de problemes i per investigar i produir resultats innovadors en un determinat àmbit d?especialització.
 • Comunicar-se, dur a terme presentacions i redactar articles en anglès.
 • Planificar, dissenyar i desenvolupar de manera autònoma treballs tècnics o de recerca originals en l'àmbit de la biologia ambiental
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Utilitzar eines avançades de modelització i estadística en l?àmbit de l?ecologia terrestre i la conservació de la biodiversitat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar dades en funció d?unes hipòtesis o objectius plantejats prèviament.
 2. Desenvolupar idees originals en la resolució de problemes concrets en l?àmbit de la biologia ambiental.
 3. Identificar i utilitzar correctament la tècnica de mesura més adequada a un objectiu determinat, valorant-ne també les limitacions.
 4. Presentar i defensar els resultats d?un treball original davant d?un auditori expert.
 5. Redactar i presentar un treball especialitzat en anglès.
 6. Sustentar les conclusions d?un estudi a partir una anàlisi quantitativa i rigorosa de les dades.
 7. Utilitzar evidències científiques per sustentar les conclusions del treball.
 8. Valorar i integrar diferents visions i sensibilitats en la realització d?un estudi concret en l?àmbit de la biologia ambiental.

Continguts

1) Es tracta d’un treball individual realitzat de manera autònoma pels estudiants sota la direcció d’un o més directors. Els continguts dependran de cada cas, ja que es tracta d’una formació tutoritzada a l’àmbit específic que hagi seleccionat cada estudiant.

2) L’estudiant realitzarà el treball de fi de Màster dins d’un grup de recerca o una empresa o institució que desenvolupi projectes relacionats amb la temàtica del Màster.

 


Metodologia

Treball Fi de Màster:

- Els estudiants hauran de participar en el disseny, la realització i la presentació dels resultats d’un projecte.

- El producte del Treball de Fi de Màster serà una memòria escrita i la seva defensa presencial davant d’una Comissió d’avaluació.

 

1) Memòria escrita:

a) El format exacte de la memòria escrita podrà variar segons les característiques concretes del treball i del centre on es realitzi. No obstant, haurà de contenir els següents elements:

 • Portada on consti el títol del treball, el nom del Màster i l’especialitat, el nom de l’estudiant, el nom del director/tutor, la data i el nom del departament, empresa o institució on s’ha portat a terme.
 • Una pàgina amb la informació sobre quan es va iniciar l’elaboració del treball per part de l’estudiant i quina ha estat exactament la contribució de l’estudiant als diferents components del treball.
 • Resum del treball.
 • Introducció i objectius.
 • Resultats.
 • Discussió.
 • Conclusions.
 • Bibliografia.

La memòria es presentarà en forma de manuscrit d’article científic, seguint les instruccions i el format d’una revista del SCI de l’àmbit de l’Ecologia, la Biologia Animal o la Biologia Vegetal, seleccionada per l’estudiant (s’haurà d’indicar el nom de la revista)

b) La memòria no podrà excedir de 8.000 paraules (incloent el resum, el text principal, les referències, les taules i els peus de figura, però excloent la portada, la pàgina següent a aquesta i els annexes, en el cas que hi hagin)

c) Idioma: La memòria es podrà presentar en català, castellà o anglès. No obstant, s’haurà de presentar necessàriament en anglès si la defensa oral es fa en català o en castellà.

d) S’entregaran tres exemplars del treball a la secretaria del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia (despatx C1-023) de la Facultat de Biociències de la UAB, en el termini que s’estableixi a cada curs. Igualment, s’enviarà al coordinador del mòdul una còpia en format electrònic. No s’admetran els treballs presentats fora de termini. 

2) Defensa presencial

a) La defensa oral consistirà en exposar, davant la Comissió d’avaluació, el treball presentat a la memòria escrita de manera resumida, durant un màxim de 15 minuts. Els membres de la Comissió podran preguntar i debatre amb l’estudiant els aspectes que considerin oportuns, tant de la defensa oral com del treball escrit. L’acte de la defensa oral dels treball fi de màster serà públic.

b) Idioma: Es pot realitzar en català, castellà o anglès. No obstant, s’haurà de realitzar necessàriament en anglès si la memòria escrita es presenta en català o castellà.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Desarrollo del proyecto 300 12 1, 2, 3, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Memoria escrita 75 3 1, 2, 4, 5, 6, 7

Avaluació

Avaluació:

1) La Comissió d’avaluació qualificarà (de 0 a 10) els TFM en base a la memòria escrita i la defensa presencial del treball.

2) La Comissió qualificarà el treball valorant:

Del treball escrit:

 • Adequació del llenguatge científic-tècnic així com la seva   qualitat sintàctica i ortogràfica.
 • Qualitat formal del document (taules, figures, referències bibliogràfiques, etc.) i adequació a la longitud establerta.
 • Continguts del treball:
  • Claredat conceptual del plantejament.
  • Adequació de la metodologia
  • Exposició clara i concisa dels resultats
  • Capacitat de discussió i interpretació dels resultats.

 De la defensa oral:

 • Claredat, concisió i rigor a l’expressió.
 • Qualitat de la presentació audiovisual.
 • Adequació al temps establert
 • Capacitat de resposta a les preguntes de la Comissió.

3) Si es detecta de forma anticipada alguna forma de plagi o mala pràctica anàloga, s’informarà al director del treball i l’estudiant i s’impedirà la defensa del treball. En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa presencial 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Memoria escrita 70 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Day, Robert A. and Gastel B. 2006. How to write and publish a scientific paper. OPS. Cambridge University Press. 302 pp.

Cargill, M. and O'Connor, P. 2009. Writing Scientific Research Articles. Estrategy and Steps. Blackwell Publishing. UK. 173 pp.


Programari

No es requereix programari específic.