Logo UAB
2023/2024

Mètodes Experimentals en Ecologia Terrestre

Codi: 42919 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313774 Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat OT 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Bernat Claramunt Lopez
Correu electrònic:
bernat.claramunt@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Francisco Lloret Maya

Prerequisits

Aquest mòdul no té més prerequisits que els generals del Màster


Objectius

Aquest mòdul porta als estudiants a llocs i circumstàncies on es desenvolupen estudis en ecologia terrestre. El mòdul es basa en la presa de contacte de l'estudiant amb diversos grups de recerca i/o diversos dissenys experimentals, i amb la interacció amb ells. El mòdul consisteix en classes teòriques barrejades amb pràctiques relacionades, perquè els estudiants coneguin les bases de les diferents tècniques utilitzades i els principals equips utilitzats en cadascuna de les àrees (ecofisiologia, ecologia vegetal, ecologia animal). Així, els estudiants coneixen als científics encarregats d'estacions experimentals i camps experimentals actius, i coneixen i manipulen equips científics d'avantguarda en el context dels estudis en ecologia. Durant les sessions, es realitzen activitats amb els estudiants per valorar els diversos aspectes, pràctics i teòrics, de cadascun dels casos, posant especial èmfasi en el balanç trobat entre qualitat de disseny experimental i limitacions logístiques o operatives.


Competències

 • Aplicar la metodologia d?investigació, les tècniques i els recursos específics a la resolució de problemes i per investigar i produir resultats innovadors en un determinat àmbit d?especialització.
 • Avaluar i analitzar la diversitat d?organismes animals, vegetals i fúngics des d?un punt de vista evolutiu i funcional, així com les seves interaccions amb el medi.
 • Mostrejar, manipular, identificar i caracteritzar mostres animals, vegetals i fúngiques, a nivell de teixit, individu, població, comunitat i paisatge.
 • Organitzar, planificar i gestionar projectes relacionats amb el seu àmbit d?estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les principals eines que s?utilitzen en ecologia funcional per mesurar els intercanvis de matèria i energia entre els organismes i el seu entorn.
 2. Aplicar les principals tècniques de mostreig i mesura que s?utilitzen en ecologia (animal i vegetal).
 3. Dissenyar un estudi científic a partir d?una hipòtesi inicial.
 4. Efectuar observacions de camp rellevants per a estudis ecològics.
 5. Identificar i utilitzar correctament la tècnica de mesura més adequada a un objectiu determinat, valorant-ne també les limitacions.
 6. Identificar les principals aproximacions que s?utilitzen per establir estudis experimentals, tant en condicions de camp com en hivernacles o camps experimentals, així com les seves limitacions.
 7. Interpretar i aplicar protocols de presa de dades, mostreig i instrumentació.
 8. Organitzar i dur a terme un estudi científic de manera autònoma, des del plantejament de les hipòtesis inicials fins a la seva planificació detallada.
 9. Presentar els resultats d?una investigació científica en format pòster.
 10. Treballar en grup en la realització i presentació d?un estudi científic.

Continguts

Descripció dels continguts d'aquest mòdul:

 • Principals mètodes i tècniques de mostreig en ecofisiologia, incloent la caracterització del medi (per exemple, mesura de la humitat del sòl mitjançant sondes TDR), la morfologia i l'arquitectura de les cobertes vegetals i dels sistema radiculars (mètodes òptics i espectroradiomètrics, rhizotrons) , l'estudi de l'ús de l'aigua per les plantes (per exemple, tècniques gravimètriques, mesura del potencial hídric i del flux de sàvia) i de les seves propietats hidràuliques (conductivitat hidràulica, vulnerabilitat a l'embolisme), la mesura de l'intercanvi de gasos a nivell de fulla (poròmetres, IRGA-poròmetres, fluorescència).
 • Principals mètodes i tècniques de mostreig en ecologia vegetal, incloent tècniques d'inventari i cens (transsectes, point quadrat, parcel·les), mesura dels principals paràmetres estructurals d'un bosc (àrea basal, biomassa, índex d'àrea foliar), dendrocronologia, mesura de la producció primària neta a nivell d'ecosistema (collites successives, eddy covariance), fluxos de descomposició i respiració del sòl, mètodes isotòpics i exemples de dissenys experimentals complexos en condicions de camp.
 • Principals mètodes i tècniques de mostreig en ecologia animal, incloent mètodes d'identificació i marcatge dels individus, tècniques de cens i de monitoratge de poblacions, mètodes per estudiar les àrees d'ocupació i l'ús i característiques dels territoris, així com la selecció del hàbitat, mètodes d'estudi dels hàbits alimentaris dels vertebrats terrestres (ig, experiments de cafeteria), mètodes etològics.

Metodologia

La metodologia utilitzada en aquest mòdul segueix el procés científic, sent algunes activitats dirigides i la resta supervisades. Tot el treball es desenvolupa en grups de treball. Així, la metodologia que se segueix és la següent:

1) presentació de les principals tècniques de camp en eco-fisiologia, ecologia vegetal i ecologia animal

2) valoració in situ de dissenys experimental en diferents àmbits, incloent els objectius, les hipòtesis, la metodologia que es pretén utilitzar, i els resultats esperats

3) presentació de diversos treballs relacionats amb les visites realitzades

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions de camp en formació de tècniques en ecologia terrestre 49 1,96 5, 6
Sessions teòriques 5 0,2 3, 6
Tipus: Supervisades      
Disseny d'un treball experimental 35 1,4 1, 2, 3, 5, 7, 8
Proposta d'un treball científic 23 0,92 9
Tipus: Autònomes      
Organització del treball en grup 30 1,2 8, 10

Avaluació

Els estudiants han de presentar diversos treballs, alguns individuals i alguns en grups, relaciontas amb les visities realitzades. 

Plagi: En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Avaluació única

En cas que algun estudiant es vulgui acollir a l'avaluació única, farà un examen escrit el dia acordat amb el professorat. 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa 20 4 0,16 8, 10
Disseny d'un treball experimental, aplicació del mètode científic 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Presentació dels resultats del treball realitzat 50 4 0,16 9, 10

Bibliografia

Chapin FS, Matson PA, Mooney, HA (2002) Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. Springer, New York, NY, USA.

Farina A (2007) Principles and Methods in Landscape Ecology: Towards a Science of the Landscape. Springer, New York, NY, USA.

Gotelli NJ & Ellison AM (2004) A primer of Ecological Statistics. Sinauer, Sunderland, MA, USA.

Karban R & Huntzinger M (2006) How to Do Ecology. A concise Handbook. Princeton University Press, Princeton, NJ, USA.

Krebs CJ (1999) Ecological Methodology (2nd Edition). Benjamin Cummings, Menlo Park, CA, USA.

Lambers H, Chapin III FS, Pons JL (1998) Plant Physiological Ecology. Springer, New York, NY, USA.

Lovejoy TE & Hannah L (2005) Climate Change and Biodiversity. Yale University Press, New Haven, USA.

Pearcy RW, Ehleringer J, Mooney HA, Rundel P (eds.) (1989) Plant physiological ecology: field methods and instrumentation. Chapman and Hall, London, UK.

Quinn GP & Keough MJ (2002) Experimental Design and Analysis for Biologists. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Sala OE, Jackson RB, Mooney HA, Howarth RW (eds.) (2000) Methods in Ecosystem Science. Springer, New York, NY, USA.

Schlesinger WH (1997) Biogeochemistry. An analysis of global change (2nd edition). Academic Press, San diego, California, USA.

Schulze E-D, Beck E, Müller-Hohenstein K (2005) Plant Ecology. Springer, Berlin, Germany.

Sutherland WJ (2006) Ecological Census Techniques (2nd edition). Cambridge University Press, Cambridge, UK.

West PW (2004) Tree and Forest Measurement. Springer, Berlin, Germany.


Programari

No cal cap programari específic