Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Professionals i de Recerca en Bioquímica Estructural i Biologia Molecular

Codi: 42898 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313794 Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina OT 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
Jaime Farrés Vicén
Correu electrònic:
jaume.farres@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Persones llicenciades o graduades en Bioquímica, Biotecnologia, Biologia, Ciències Biomèdiques, Genètica, Microbiologia, Química, Informàtica, Física, Veterinària, Farmàcia o Medicina.

Bon nivell de català, castellà o anglès.


Objectius

Que l'alumnat conegui i aprengui a desenvolupar-se en l'entorn professional, així com promoure una actitud proactiva i emprenedora en l'àmbit de la Bioquímica Estructural i de la Biologia Molecular.


Competències

 • Analitzar els resultats de la recerca per a obtenir nous productes biotecnològics o biomèdics i transferir-los a la societat
 • Concebre, dissenyar, desenvolupar i sintetitzar projectes científics i biotecnològics en l'àmbit de la bioquímica, la biologia molecular o la biomedicina.
 • Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i i en relació amb l'entorn científic o empresarial.
 • Identificar i proposar solucions científiques a problemes relacionats amb la investigació biològica a nivell molecular i demostrar una comprensió de la complexitat bioquímica dels éssers vius.
 • Integrar els continguts en bioquímica, biologia molecular, biotecnologia i biomedicina des del punt de vista molecular.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • Treballar individualment i en equip en un context multidisciplinari.
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics relacionats amb la bioquímica, la biologia molecular o la biomedicina.
 • Utilitzar terminologia científica per a argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar-los oralment y per escrit.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els resultats de la recerca per a obtenir nous productes biotecnològics o biomèdics i transferir-los a la societat
 2. Desenvolupar coneixements sobre els mecanismes moleculars i aplicar-los al marc real d'un projecte de R+D+I o d'un procés productiu dins d'un equip de treball d'una entitat pública o privada.
 3. Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i i en relació amb l'entorn científic o empresarial.
 4. Dissenyar i dur a terme un projecte d'investigació en l'àmbit de la bioquímica, la biologia molecular o la biomedicina.
 5. Proposar projectes emprenedors en l'àrea de la bioquímica, la biologia molecular o la biomedicina, a partir d'una visió integrada dels coneixements adquirits.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 8. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 9. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 10. Treballar individualment i en equip en un context multidisciplinari.
 11. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics relacionats amb la bioquímica, la biologia molecular o la biomedicina.
 12. Utilitzar terminologia científica per a argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar-los oralment y per escrit.

Continguts

Estada en pràctiques en un centre públic de recerca o en una empresa privada, realitzant tasques pròpies de l'àmbit de la Bioquímica, la Biologia Molecular o la Biomedicina, amb èmfasi en els aspectes bàsics i aplicats de la Bioquímica Estructural i de la Biologia Molecular.


Metodologia

Realització d'activitats pràctiques segons projecte formatiu. Lectura d'articles científics. Tutories. Presentació i discussió de resultats. Elaboració i presentació oral de la memòria de pràctiques.

Es tracta de 200 hores de pràctiques supervisades i 25 hores autònomes.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Estada en pràctiques 200 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Elaboració de la memòria 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

La memòria de pràctiques tindrà les característiques indicades a la Guia Docent del Treball de Fi de Màster.

Per poder ser avaluat, cal que el professorat coordinador del mòdul rebi l'informe d'avaluació de la persona responsable de l'estada o tutora acadèmica i la memòria de pràctiques elaborada per l'alumnat, en el termini previst. A més, cada estudiant haurà de realitzar la presentació oral. En cas de no complir algun d'aquests requisits, la qualificació del mòdul serà de "No avaluable".

Important: Si es detecta plagi en algun del treballs entregats podrà comportar que l'estudiant suspengui el mòdul sencer.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe del responsable de l'estada o del tutor acadèmic 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Presentació oral 35% 1 0,04 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12
Valoració de la memòria de pràctiques 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

La bibliografia de referència serà la presentada en cadascun dels mòduls del Màster que es cursin més aquella específica de la temàtica de les pràctiques professionals i de recerca.


Programari

El programari serà l'utilitzat en cadascun dels mòduls del Màster que es cursin més aquell específic de la temàtica de les pràctiques professionals i de recerca.