Logo UAB
2023/2024

Avenços en Bioquímica Clínica i Patologia Molecular

Codi: 42886 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313794 Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina OT 0 A

Professor/a de contacte

Nom:
Francisco Blanco Vaca
Correu electrònic:
francisco.blanco@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Francesca Canalias Reverter
Josefina Mora Brugues
Roser Ferrer Costa

Equip docent extern a la UAB

Alvaro García Osuna
Edgar Zapico Muñiz
Francisco Illana Cámara
Joan Carles Escolà Gil
Josep Julve Gil
José Luis Sánchez Quesada
José Manuel Soria Fernandez
Mireia Tondo Colomer
Noemi Rotllan Vila

Prerequisits

1) Disposar de Grau i Llicenciatura, preferentment en Ciències de la Vida o de la Salut (BioMedicina, Bioquímica, Genètica, Medicina, Veterinària, Farmàcia, Bioquímica, etc)

2) Bon nivell de català o castellà, i anglès. S'utilitzarà el castellà si algun l'alumne/a no entèn el català o si el professor no el domina. S'utilitzarà l'anglès si algun alumne/a no entèn el castellà i, de ben segur, s'utilitzarà aquest idioma per llegir informació científica.


Objectius

L'objectiu principal del mòdul és l'aprenentatge especialitzat dels avenços produïts recentment en l'àrea de la Bioquímica Clínica i la Patologia Molecular. Es pretén, doncs, que l'alumnat entengui i visualitzi, utilitzant exemples que no pretenen ser exhaustius, quina és la forma en què es generen, desenvolupen i analitzen les aplicacions de la Bioquímica i la Biologia Molecular a la Medicina en general, i a l'àrea de la Medicina de Laboratori (especialitats de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular) en particular. Els continguts seran seleccionats entre aquells avenços que, tot i ser recents, tinguin una importància pràctica contrastada. L'ensenyament teòric es completarà amb seminaris d'experts, discussió d'articles i resolució de casos clínics. 


Competències

 • Analitzar i explicar la morfologia i els processos fisiològics normals i les alteracions que s'hi produeixen a escala molecular utilitzant el mètode científic.
 • Analitzar i interpretar correctament els mecanismes moleculars que operen en els éssers vius i identificar-ne les aplicacions.
 • Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i i en relació amb l'entorn científic o empresarial.
 • Identificar i proposar solucions científiques a problemes relacionats amb la investigació biològica a nivell molecular i demostrar una comprensió de la complexitat bioquímica dels éssers vius.
 • Identificar i utilitzar les eines bioinformàtiques per a resoldre problemes relacionats amb la bioquímica, la biologia molecular i la biomedicina.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics relacionats amb la bioquímica, la biologia molecular o la biomedicina.
 • Utilitzar terminologia científica per a argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar-los oralment y per escrit.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar i implementar les millores o els canvis, sigui de mètodes o de paràmetres, al laboratori clínic.
 2. Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i i en relació amb l'entorn científic o empresarial.
 3. Identificar quins són les principals tendències de canvi en el camp de la bioquímica clínica i la patologia molecular i reconèixer com aquestes depenen en gran manera de l'aplicació de nous mètodes i tecnologies.
 4. Identificar, a través d'exemples, l'aplicació pràctica de nous avenços metodològics i interpretatius en la medicina de laboratori.
 5. Interpretar resultats d'anàlisis clíniques referits a diferents grups de patologies, així com la seva implementació seqüencial seguint algoritmes preestablerts.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 8. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 9. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 10. Reconèixer i explicar les característiques i els requeriments especials de les anàlisis bioquímiques i genètiques que es duen a terme als laboratoris clínics.
 11. Ser capaços d'utilitzar eines bioinformàtiques per al tractament de dades genòmiques que facilitin la investigació o el diagnòstic de laboratori de malalties humanes.
 12. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 13. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics relacionats amb la bioquímica, la biologia molecular o la biomedicina.
 14. Utilitzar terminologia científica per a argumentar els resultats de la recerca i saber comunicar-los oralment y per escrit.

Continguts

 

             

 

M9   Dia
     
PRESENTACIÓ. SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS BIOQ CLIN PATOL MOL F. Blanco  30 d'oct
ACTUALITZACIÓ EN LÍPIDS I LIPOPROTEÏNES (tema 1) F. Blanco  3 de nov
ESTANDARDITZACIÓ I QUALITAT (tema 2) F. Canalias 6 de nov
Estandardització i qualitat F. Canalias 8 de nov
Estandardització i qualitat (preguntes relatives al tema 2) F. Canalias
10 de nov
SEMINARI I. Espectrometria de mases: bases i aplicacions clíniques E. Zapico 13 de nov
ERRORS CONGÈNITS DEL METABOLISME (tema 3) M. Tondo 15 de nov
BIOQUÍMICA CLÍNICA DE L'ESCORÇA SUPRARENAL (tema 4) R. Ferrer 17 de nov
CRIBRATGE PRENATAL (tema 5). Preguntes relatives a temes 3, 4 i 5 (segona part) J. Mora 20 de nov
ONCOLOGIA (tema 6):  Diagnòstic càncer hereditari / Detecció ADN lliure tumoral F. Illana 22 de nov
ONCOLOGIA: Marcadors tumorals. Discusió de casos clínics i/o publicacions, preguntes sobre tema 6 J. Mora 24 de nov
MARCADORS BIOQUÍMICS DE DANY CARDIOVASCULAR (tema 7). Diagnòstic bioquímic d'infart agut de miocardi. Diagnòstic bioquímic d'insuficiencia cardíaca   A. García 27 de nov
SEMINARIS II-III. Models animals d'arteriosclerosi  / Biologia molecular i cel·lular de l'arteriosclerosi  J.C. Escolà / J.L. Sánchez 29 de nov
SEMINARIS IV-V- MicroRNAs en investigació cardiovascular / Noves aproximacions experimentals en obesitat i diabetis N. Rotllan / J. Julve 1de des
DIAGNÒSTIC BIOQUIMIC DE LA MALALTIA D'ALZHEIMER (tema 8). Preguntes relatives a temes 1, 7 i seminaris  (segona part) M. Tondo / F. Blanco 11 de des
CONFERÈNCIA CLAUSURA: Bases moleculars de les malalties complexes J.M. Soria 13 de des
Presentació de publicacions o casos clínics per part de l'alumnat F. Blanco / J. Mora 15 de des
Presentació de publicacions o casos clínics per part de l'alumnat F. Blanco / J. Mora 18 de des

 


Metodologia

La metodologia inclou activitats autònomes (estudi: 106,5 h), activitats supervisades (estudi de casos clínics i lectura d'articles científics per a la seva discussió a classe: 67,5 h) i activitats dirigides (classes teòriques, seminaris i pràctiques d'aula, per un total de 45 h)

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques d'aula 15 0,6 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Seminaris 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12
Teoria 22,5 0,9 1, 3, 6, 9, 10, 12
Tipus: Supervisades      
Estudi de casos clínics i articles científics per a comentar a classe de forma oral i/o escrita 67,5 2,7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Estudi temàtica mòdul 106,5 4,26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única

El procés d’avaluació continuada ha d'incloure un mínim de tres activitats avaluatives, de dues tipologies diferents, distribuïdes al llarg del curs, cap de les quals pot representar més del 50% de la qualificació fina

L'avaluació es basarà en: presentació oral de treballs (40% de la nota), presentació de petits treballs i informes, així com la resposta a exàmens curts (30% de la nota) i assistència a classe i participació activa (30% de la nota)

L'alumnat que no realitzi les proves d'avaluació tant teòrica com pràctica seràn considerat com "No presentats" exhaurint els drets a la matrícula de l'assignatura

Si es detecta plagi en algun del treballs entregats podrà comportar que el/la alumne/a suspengui el mòdul sencer.

 

PROVES DE RECUPERACIÓ I QUALIFICACIÓ DE NO AVALUABLE

Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estar prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul. Per tant, l'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final.
Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Presentació de treballs, informes i petits exàmens de preguntes curtes (per escrit) 30% 2 0,08 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
Presentació oral de treballs o casos clínics 40% 4 0,16 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

Bibliografia

LLIBRES ESPECIALITZATS:

1) Tietz texbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE eds. Elsevier, 2014.

2) Molecular Basis of Inherited Disease. Valle, Beaudet, Vogelstein et al. Saunders 2001 (digital edition with timely actualization: https://ommbid.mhmedical.com/ommbid-index.aspx).

 

REVISTES CIENTÍFIQUES (algunes d'aquestes revistes permeten l'accés públic o limitat mitjançant la seva web, o mitjançant la web de la UAB, cercar per biblioteca digital UAB*): 

1) Clinical Chemistry. http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=ccm&jid=%2210CS%22&scope=site

2) Clinica Chimica Acta, https://www.sciencedirect.com/science/journal/00098981

3) Clinical Biochemistry, https://www.sciencedirect.com/science/journal/00099120

4) Circulation, http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&NEWS=n&PAGE=toc&D=ovft&AN=00003017-000000000-00000

5) Blood, https://ashpublications.org/blood/issue-covers/volume/

6) Journal of Lipid Research, http://www.jlr.org/

7) New England Journal of Medicine, http://www.nejm.org/

8) Lancet, http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=ccm&jid=%22LAN%22&scope=site

9) Journal of Clinical Investigation, http://www.jci.org/

10) Cell Metabolism, http://www.cell.chttp://www.jci.orgom/cell-metabolism/redirectUrl/

11) Nature Medicine, http://www.nature.com/nm/index.html

12) Cancer Research, http://cancerres.aacrjournals.org/

* Per més informació, anar a la biblioteca digital UAB, pàgina M9: https://catalegclassic.uab.cat/search~S1*spi?/pBLANCO+VACA%2C+FRANCISCO/pblanco+vaca+francisco/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=pblanco+vaca+francisco&5%2C%2C5

 

WEBS DE SOCIETATS CIENTÍFIQUES DEL LABORATORI CLÍNIC:

1) American Association for Clinical Chemistry, www.aacc.org

2) Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic, www.acclc.cat

3) International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, www.ifcc.org

4) Sociedad española de Química Clínica y Patología Molecular, www.seqc.es


Programari

No s'utilitza cap programari especific