Logo UAB
2023/2024

Integració Europea: Teories i Procés Polític

Codi: 42453 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313335 Ciència Política OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Mar Fernandez Pasarin
Correu electrònic:
ana.fernandez.pasarin@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Nuria Esther Font Borras

Equip docent extern a la UAB

Francesco Camonita
Javier Arregui
Matteo Berzi
Nuria González Campana
Xavier Ferrer

Prerequisits

S'espera que els estudiants matriculats en aquest curs tinguin un nivell de grau en ciències polítiques o en qualsevol altra disciplina de ciències socials. També es requereixen coneixements bàsics sobre el procés d'integració europea.

 

 

 


Objectius

El propòsit d’aquest mòdul és introduir els estudiants amb la història i els processos institucionals de la Unió Europea, així com proporcionar-los eines teòriques i metodològiques necessàries per estudiar el procés d’Integració Europea. El mòdul pretén ajudar els estudiants a escriure amb èxit un treball de recerca i desenvolupar habilitats d’investigació per a aplicacions de doctorat.
										
											
										
											El mòdul mostra les diferents fases de la integració europea, els modes de governança de la UE i les diferents conceptualitzacions aplicades a la política, la política i les polítiques de la UE. El mòdul està dividit en un conjunt de conferències temàtiques realitzades per professors de la UAB i acadèmics visitants de diferents universitats europees.

Competències

 • Aplicar els coneixements teòrics adquirits a l'anàlisi de situacions reals i, a partir de l'anàlisi de la realitat política, generar orientacions útils per a la presa de decisions.
 • Conèixer el disseny, el funcionament i les conseqüències de les institucions polítiques i la seva relació amb els processos de governança.
 • Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
 • Reconèixer la complexitat i la diversitat de la realitat política i les tensions a les quals està sotmesa, amb un èmfasi especial en el context espanyol i europeu.
 • Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari, els membres dels quals tenen orígens i trajectòries diferents.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les polítiques europees especialment rellevants des del punt de vista de la cohesió econòmica i social, i de la sostenibilitat.
 2. Aplicar a casos concrets les diferents teories sobre la integració i la governança europea.
 3. Definir les teories sobre la governança de la Unió Europea i sobre europeïtzació.
 4. Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
 5. Diferenciar els actors rellevants a la Unió Europea i els seus repertoris d'acció, interessos i recursos.
 6. Distingir el paper dels actors polítics situats en diferents nivells de govern en l'elaboració i la implementació de les polítiques europees.
 7. Reconèixer els diferents elements normatius, econòmics i socials rellevants per entendre la política de la Unió Europea.
 8. Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari, els membres dels quals tenen orígens i trajectòries diferents.

Continguts

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura.
Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.
En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.


El curs es divideix en sis seccions principals:   I.Integració europea: una introducció La idea d’Europa i el procés històric de la construcció de polítiques europees   II. Govern i governança a la UE El sistema institucional de la UE i la presa de decisió Elaboració i implementació de polítiques de la UE   III. Teories de la integració europea Federalisme, supranacionalisme, intergovernamentalisme, intergovernamentalisme liberal, nou intergovernamentalisme, governança multinacional Nou institucionalisme com a teoria intermèdia   IV. Democràcia i legitimitat a la UE   V. La protecció del Estat de Dret a la UE   VI. Governança multinivell Política regional Espais rurals: política agrícola comuna Polítiques urbanes Cooperació territorial europea Cooperació transfronterera Fronteres externes: mediterrània

Metodologia

La metodologia es basa en les següents activitats d'aprenentatge:
										
											
										
											-Activitats a la classe dirigida pel professorat. Aquestes ativitats poden ser teòriques o pràctiques. Les activitats teòriques consisteixen en presentacions de professors seguides de debats. Per al correcte desenvolupament de la sessió, es requereix una lectura prèvia de la literatura i dels materials relacionats. Les pràctiques consistiran en presentacions orals i exercicis de recopilació de dades.
										
											
										
											-Activitats realitzades pels estudiants sota la supervisió del professor. Aquestes activitats inclouen principalment l'elaboració de documents.
										
											
										
											- Activitats autònomes realitzades per estudiants, tant individuals com col·lectivament. Els estudiants organitzaran el seu temps i treball. Aquestes activitats inclouen lectures i estudis sobre bibliografia, cerca de dades, preparació de presentacions orals i preparació d’ativitats d’avaluació.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals i seminaris sobre lectures obligatòries 63 2,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 50 2 1, 2, 3, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Preparació de lectures obligatòries 90 3,6 4
Preparació exam 34,5 1,38 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

L'avaluació es basa en tres elements:
										
											
										
											1. Prove individual sobre les lectures obligatòries (30%)

2. Exercici sobre part de multi-level governance (40%) 3. Examen sobre EU Institutions, policy-making i les teories de la intgeració (30%). Important: -L'assistència és obligatòria (almenys el 80% de les sessions)

- L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

-L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació individual sobre les lectures obligatòries 0,30 5 0,2 3, 4, 6, 7
Exam EU institutions and policy-making 0,30 2 0,08 1, 3, 6
Exercici part multi-level governance 0,40 5,5 0,22 1, 2, 3, 5, 6, 8

Bibliografia

A l'inici del curs, un llistat amb les lectures obligatòries estarà disponible al campus virtual

Lectures introductòries:

Bomberg, E., J. Peterson and A. Stubb (eds) (2008), The European Union: How Does it Work?, Oxford: Oxford University Press.

Bulmer, S. et al. (2020) Politics in the European Union, Oxford:Oxford University Press. Also available in Ebook.

Bulmer, S. and Lequesne, Ch. (eds) 2020, The Member States of the European Union, Oxford: Oxford University Press, 3rd ed.

Cini, M. and Pérez-Solorzano, N. (eds) (2019), European Union Politics, Oxford: Oxford University Press, 6th edition.

Dinan,D. (2014), Origins and Evolution of the EU, Oxford: Oxford University Press, 2nd edition.

Dinan, D. (2010), Ever closer union?: An introduction to European integration, London:Palgrave Macmillan, 4th edition.

Hix,S. And B. Hoyland (2022), The Political System of the European Union, London:Palgrave Macmillan, 4th ed.

Nugent, N. (2010), The Government and Politics of the European Union, London: Palgrave Macmillan.

Wallace, H. et al. (2020) Policy-making in the EU, Oxford: Oxford University Press, 8th ed. (digital version)

https://global.oup.com/ukhe/product/policy-making-in-the-european-union-9780198807605?cc=gb&lang=en&

 

 


Programari

N/A