Logo UAB
2023/2024

Convergència Digital i Polítiques de Comunicació

Codi: 42442 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313227 Mitjans, Comunicació i Cultura OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Corominas Piulats
Correu electrònic:
maria.corominas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha prerequisits específics.


Objectius

General:

Estudiar l’evolució de les polítiques de la comunicació i de la cultura davant les transformacions tecnològiques i el creixement de l’oferta de les comunicacions.

 

Concrets:

Descriure i analitzar les polítiques (fonamentalment públiques) de comunicació i cultura en el context digital

Identificar les línies principals de transformació dels mitjans de comunicació, lligades a la convergència tecnològica, la convergència empresarial i la convergència multimèdia

 


Competències

 • Comprendre i conèixer, de manera detallada i fonamentada, els aspectes teòrics i pràctics del camp de la comunicació i la cultura.
 • Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar idees de manera original, sovint en un context de recerca
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Saber analitzar l'impacte de les estratègies dels grups mediàtics en els processos de comunicació social a fi de promoure noves formes de cultura i comunicació participatives
 • Ser capaç de planificar, dirigir i avaluar polítiques culturals i de comunicació tant en l'àmbit local com en l?internacional, utilitzant les noves formes de comunicació social.
 • Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Resultats d'aprenentatge

 1. Assessorar les polítiques públiques de regulació dels sistemes de comunicació i cultura
 2. Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar idees de manera original, sovint en un context de recerca
 3. Definir els trets principals del dret d'accés en el nou entorn de les tecnologies digitals.
 4. Demostrar comprensió de les polítiques de l'evolució de les polítiques de la comunicació i la cultura en les últimes quatre dècades.
 5. Demostrar comprensió dels fonaments de l'economia política de la comunicació.
 6. Demostrar que es comprenen les teories dels estudis culturals aplicades a la comunicació.
 7. Desenvolupar habilitats per a la cooperació entre les indústries culturals i els mitjans de comunicació
 8. Dissenyar, planificar i dirigir accions de política de comunicació per resoldre els problemes plantejats als nous escenaris de la comunicació global
 9. Identificar les noves formes que ha d'adoptar el servei públic de comunicació en l'era digital
 10. Planificar accions de comunicació capaces d'influir en els processos de canvi social
 11. Planificar accions de política de comunicació adaptades al nou entorn de la comunicació digital
 12. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 13. Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Continguts

Anàlisi de les polítiques de comunicació i cultura davant la convergència digital, els nous sistemes de comunicació en línia i la globalització.

Estudi de l’evolució d’aquestes polítiques des de les ‘polítiques nacionals de comunicació’ fins als plantejaments de la Unió Europea, les polítiques de societat de la informació i la Convenció de la UNESCO sobre la diversitat cultural.

En el curs es posarà un èmfasi especial en l’estudi de la incidència de la convergència en l’àmbit audiovisual, en el servei públic i en els grans grups mediàtics.

Eixos temàtics:

 • Polítiques de comunicació i cultura. Aspectes teòrics (3 sessions)
 • Convergència digital i mitjans de comunicació (2 sessions)
 • Convergència digital i audiovisual. Estudi de casos (5 sessions)

Els referents geopolítics principals seran Europa i Amèrica Llatina, amb un èmfasi especial en les cultures d’àmbit reduït i els efectes que hi pot tenir la globalització.

Aquesta guia docent incorpora la perspectiva de gènere en els continguts i en el tractament. 


Metodologia

El curs s'organitza en deu sessions setmanals de tres hores en què es combinarà l'exposició dels continguts teòrics del temari en classes magistrals amb discussions sobre les lectures.

Es demana participació activa dels estudiants en forma de presentació i comentari de les lectures.

El calendari detallat amb el contingut de les diverses sessions s'exposarà el dia de presentació del mòdul. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment del mòdul.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions teòriques i discussions a classe 30 1,2 2, 7, 9
Tipus: Supervisades      
Sessions de tutories i proves d'avaluació 15 0,6 1, 2, 7, 8, 10, 11, 13
Tipus: Autònomes      
Lectures, estudi personal i comentari escrit 105 4,2 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11

Avaluació

AVALUACIÓ

El mòdul consta de les activitats d’avaluació següents:

 1. Participació en, com a mínim, l’exposició (en grup) d’una lectura a classe. Representarà el 25% de la qualificació final.
 2. Realització d’un comentari (individual) escrit (2.500 paraules) sobre una qüestió d’actualitat relacionada amb els temes del mòdul. El comentari serà compartit amb el grup per moodle. Representarà el 20% de la qualificació final.
 3. Assistència i participació en les discussions a l’aula. Representarà el 10% de la qualificació final.
 4. Examen final sobre els continguts teòrics i les lectures. Representarà el 45% de la nota final.

RECUPERACIÓ

L'alumnat podrà recuperar el comentari escrit i/o l’examen final sempre que es compleixin aquestes dues condicions:

1. Que s'hagi presentat el comentari i s’hagi fet l’examen i se n'hagi suspès un o tots dos

2. Que la mitjana ponderada de les qualificacions sigui 3,5 o superior.

 

Per a les persones que, d'acord amb aquests criteris, es presentin a les activitats de recuperació, la mitjana ponderada de l'avaluació es farà tenint en compte la nota d'aquesta activitat.

Ateses les seves característiques, s'exclouen de la recuperació l’assistència a classe i la presentació i discussió de textos a l'aula (activitats 1 i 3).

 

Les dates d’avaluació i de recuperació s’anunciaran el dia de presentació del mòdul. La informació també es penjarà al Campus Virtual.

 

REVISIÓ ORDINÀRIA DE NOTES DE LES ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

En cas de disconformitat amb la qualificació de les activitats avaluades, l'alumnat tindrà dret a la revisió ordinària de les proves amb la professora responsable del mòdul. La data i l'horari de la revisió ordinària es faran públics al Campus Virtual.

REVISIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

En cas de disconformitat amb la qualificació final del mòdul, l'alumnat tindrà dret a sol·licitar la revisió extraordinària. L'alumne/a haurà de presentar, en el termini de quinze dies naturals a partir de la publicació de la qualificació final, una sol·licitud raonada al deganat de la Facultat de Ciències de la Comunicació, que es lliurarà a Gestió acadèmica del Centre. La revisió es farà d'acord amb les instruccions sobre revisió extraordinària aprovades per la Junta de Facultat del dia 5 de maig de 2016, publicades al web de la Facultat: http://www.uab.cat/web/estudiar/graus/informacio-academica/avaluacio/revisio-extraordinaria-de-la-qualificacio-final-1345714263962.html


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència a les sessions teòriques i participació en les discussions a classe 10% 0 0 3, 5, 6, 7, 9
Examen final 45% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
Participació en, com a mínim, l'exposició a classe (en grup) d'una lectura 25% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 9
Realització d'un comentari escrit individual, relacionat amb els temes del mòdul 20% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 9

Bibliografia

Acerbi, Alberto (2020) Cultural evolution in the digital age. Nueva York: Oxford University Press. Via UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2084238?lang=cat

Becerra, Martín; Mastrini, Guillermo (2017). La concentración infocomunicacional en América Latina (2000-2015). Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

Birkinbine, Benjamin J.; Gómez, Rodrigo & Wasko, Janet (2016) Global Media Giants. Nova York; Londres: Routledge http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1271614 [Via UAB]

Bonet, Montse (coord.) (2016) El imperio del aire. Espectro radioeléctrico y radiodifusión. Barcelona, Editorial UOC.

Bulck, Hilde van; Puppis, Manuel; Simpson, Seamus (eds.) (2016) European Media Policy for the Twenty First Century. assessing the past, setting the agendas for the future. Nueva York: Routledge. Via UAB https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1992312?lang=cat

Bulck, Hilde van den; Puppis, Manuel; Donders, Karen; Audenhove, Leo van (2019) The Palgrave Handbook of Media Policy Research. Nueva York: Palgrave Macmillan. Via UAB https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2002966?lang=cat

Bustamante, Enrique (coord.) (2017). Informe sobre el estado de la cultura en España. Igualdad y diversidad en la era digital [ICE 2017] Madrid: Observatorio de Cultura y Comunicación. Fundación Alternativas. http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/6cd717bd9f96c0d102a67139fa3ea3ac.pdf

Chadwick, A. (2013-09-03). The Contemporary Contexts of Hybridity. In The Hybrid Media System: Politics and Power. : Oxford University Press, https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199759477.001.0001/acprof-9780199759477-chapter-4.

Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2008-2009). Convergència tecnològica i audiovisual. Quaderns del CAC, 31-32. https://www.cac.cat/acords-recerca/revista-quaderns-del-cac (en català, en castellà i en anglès)

Corominas, Maria (2017). "La política audiovisual de la Unión Europea", a Fernández Alonso, Isabel (ed.) Austeridad y clientelismo. Política audiovisual en España en el contexto mediterráneo y de la crisis financiera, Barcelona, Gedisa, p. 69-93 Via UAB https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2084646?lang=cat

Cuilenburg, Jan van; Denis McQuail (2003). Media Policy Paradigm Shifts. Towards a New Communications Policy Paradigm. European Journal of Communication, vol. 18(2), p. 181-207

Donders, Karen; Pawels, Caroline; Loisen, Jan (eds.) (2014) The Palgrave Handbook of European Media Policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.Via UAB https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2084411?lang=cat

Dragomir, Marius; Thompson, Mark (eds.) (2014): Maping Digital Media Global Findings. Digital Journalism. Making News, Breaking News. New York:  Open Society Foundations, July <http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-overviews-20140828.pdf>

Dwyer, Tim (2010) Media Convergence. Maidenhead, Berks. : McGraw-Hill : Open University Press

Flew, Terry; Iosifidis, Petros; Steemers,Jeanette (2016). Global media and national policies: The return of the state. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Via UAB https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2002966?lang=cat

Freedman, Des (2008) The Politics of Media Policy. Cambridge: Polity Press. 

Freedman, Des (2015) Paradigms of Media Power. Communication, Culture & Critique, 8, p.273-289

Grece, Christian (2021) Trends in the VOD market in EU28. Estrasburgo: European Audiovisual Observatory https://rm.coe.int/trends-in-the-vod-market-in-eu28-final-version/1680a1511a

Hirst, Martin (2019) Navigating social journalism: a handbook for media literacy and citizen journalism. Nueva York: Rougledge. Via UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2071839?lang=cat

Hunt, Robert; McKelvey, Fenwick (2019) Algorithmic Regulation in Media and Cultural Policy: A Framework to Evaluate Barriers to Accountability Journal of Information Policy , 2019, Vol. 9 (2019), p. 307-335 https://www.jstor.org/stable/10.5325/jinfopoli.9.2019.0307

Iosifidis, Petros (2011). Global media and communication policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Jin, Dal Yong (2013). De-convergence of global media industries. Nova York-Londres:Routlegde. Via UAB: https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2084414?lang=cat

Jin, Dal Yong (2021) Artificial Intelligence and Social Plattforms. Critical PerspectivesAbingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge [ebook]

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010493015906709

Lazer, D.M. et al (2018, 9 mar) The science of fake news, Science vol. 359:6380, p.1094-1097

Mosco, V. (2017). Becoming digital : Toward a post-internet society. https://ebookcentral.proquest.com

Pickard Robert (2017) Essential Principles for Contemporary Media and Communication Policymaking Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.

Reuters Institute for the Study of Journalism (2021): Digital News Report 2020 Oxford:Reuters Institute for the Study of Journalism. Universityof Oxford. http://www.digitalnewsreport.org/

Storsul, Tanja; Dagny Stuedahl (eds.) (2007). Ambivalence towards convergence: Digitalization and media change. Göteborg: Nordicom.

Shäfer, Mirko Tobias; van Es, Karin (2017) The Datafied Society. Studying Culture through Data Amsterdam: Amsterdam University Press.

Tresserras, Joan Manuel (2010). Polítiques de comunicació i cultura i construcció nacional. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Waisbord, Silvio (2013) Media policies and the blindspots of media globalization: insights from Latin America, Media, Culture & Society, 35(1), p.132-138


Programari

Ofimàtica