Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 42438 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313256 Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Pedro Manuel Molina Rodríguez-Navas
Correu electrònic:
pedro.molina@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Algunes empreses presenten requisits als estudiants. Alguns dels requisits més comuns són: català, castellà o anglès, tenir coneixement i familiaritat amb les xarxes socials, tenir flexibilitat d'horari en sessions de rodatge.


Objectius

Desenvolupar les habilitats apreses en el màster en un àmbit professional.


Competències

 • Aplicar models validats d'anàlisi de continguts, d'avaluació de polítiques, d'estudis de recepció i d'anàlisi d?indústries del sector audiovisual i publicitari.
 • Buscar informació en l'entorn cientificotècnic i tenir habilitats operatives en l'ús de les TIC
 • Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació
 • Prendre decisions i assumir-ne les responsabilitats i conseqüencies
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 • Treballar i dirigir equips interdisciplinaris en entorns diversos

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar el coneixement de les audiències en el disseny i la gestió de productes audiovisuals i publicitaris.
 2. Aplicar els models d?anàlisi d?estudis d?audiència, analítica web i verificació de productes audiovisuals i publicitaris.
 3. Aplicar models validats d?avaluació de comunicació interactiva i xarxes socials del sector audiovisual i publicitari.
 4. Buscar informació en l'entorn cientificotècnic i tenir habilitats operatives en l'ús de les TIC
 5. Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació
 6. Prendre decisions i assumir-ne les responsabilitats i conseqüencies
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 8. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 9. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 10. Treballar i dirigir equips interdisciplinaris en entorns diversos

Continguts

Cada alumne desenvolupa aquesta assignatura en una empresa diferent, per això, els continguts apresos varien entre l'alumnat. Els i les estudiants, al principi de curs, lliuren un CV amb les seves habilitats, experiència professional i interessos específics per desenvolupar la seva estada de pràctiques en una empresa real.


Metodologia

Els i les estudiants fan una estada de 220 hores seguint el model de pràctiques curriculars. En la signatura del conveni l'estudiant té informació específica de l'horari. Les pràctiques es desenvolupen en el segon semestre.

NOTA IMPORTANT: Les pràctiques curriculars no són remunerades per se. Algunes empreses ofereixen la possibilitat de remuneració a l'estudiant, però moltes altres empreses no ofereixen remuneració a l'alumnat en pràctiques.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Estada de pràctiques en empresa 220 8,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

L'avaluació consta d'un informe final que desenvolupa l'estudiant sobre la seva estada a l'empresa i d'un informe final que realitza l'empresa sobre l'estada de l'alumne/a.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe final empresa 80% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10
Informe final estudiant 20% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Aquesta assignatura no té una bibliografia comuna a tot l'alumnat.


Programari

Aquesta assignatura no té un software comú a tot l'alumnat.