Logo UAB
2023/2024

Iniciació a la Recerca

Codi: 42437 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313256 Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Matilde Delgado Reina
Correu electrònic:
matilde.delgado@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Ana Belen Monclus Blanco

Prerequisits

...


Objectius

En aquest módul es treballen les eines concretes per al plantejament d'un projecte de recerca científica, delimitar els seus objectius, identificar els mètodes i fonts apropiades per a cubrir-los i establir un pla de treball.

L'objectiu general és conèixer, aprendre i practicar els conceptes i procediments necessaris per al plantejament d'una recerca científica.

 


Competències

 • Analitzar els resultats de recerca per obtenir nous productes o processos, valorant-ne la viabilitat industrial i comercial per a la seva transferència a la societat.
 • Buscar informació en l'entorn cientificotècnic i tenir habilitats operatives en l'ús de les TIC
 • Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
 • Elaborar, planificar, dirigir, coordinar i gestionar projectes de recerca acadèmics i professionals en l?àmbit de la comunicació audiovisual i publicitària seguint criteris de qualitat, igualtat i responsabilitat ètica i social.
 • Planificar les tasques d'acord amb els recursos humans, instrumentals i temporals disponibles, i ser capaç de millorar el rendiment
 • Prendre decisions i assumir-ne les responsabilitats i conseqüencies
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Seleccionar, dissenyar i aplicar estratègies metodològiques de recerca científica en l'estudi de la comunicació audiovisual i el desenvolupament de productes
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar les fases de la recerca a les disponibilitats temporals de la recerca.
 2. Analitzar els resultats de recerca per obtenir nous productes o processos, valorant-ne la viabilitat industrial i comercial per a la seva transferència a la societat.
 3. Aprendre a fer visibles les aportacions fetes per les dones en tots els àmbits de la societat i a considerar la seva experiència com a font documental de primera importància.
 4. Buscar informació en l'entorn cientificotècnic i tenir habilitats operatives en l'ús de les TIC
 5. Definir i acotar un objecte d'estudi
 6. Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació
 7. Dissenyar projectes de recerca tipus.
 8. Establir les etapes metodològiques d'una recerca.
 9. Planificar les tasques d'acord amb els recursos humans, instrumentals i temporals disponibles, i ser capaç de millorar el rendiment
 10. Prendre decisions i assumir-ne les responsabilitats i conseqüencies
 11. Presentar i defensar els projectes creats.
 12. Produir, recopilar i interpretar les dades empíriques de manera sensible al gènere.
 13. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 14. Saber recopilar, sistematitzar, conservar i difondre la informació sobre les dones, les obres escrites per dones, els documents referents a les polítiques i lleis d'igualtat i els generats per les recerques en estudis de gènere, valorant els biaixos de gènere que puguin incloure els cercadors i descriptors existents.
 15. Seleccionar les tècniques metodològiques adequades a un projecte tipus.
 16. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Continguts

Es tracta d'ajudar a la definició del projecte final de màster i sotmetre a testeig la seva consistència mitjançant el debat dels aspectes més rellevants de l'objecte d'estudi, els objectius i les metodologies adequades per a aconseguir-los. El treball sobre els diferents objectes i metodologies proposades per l'alumnat permet la discusió d'un ventall ampli d'aproximacions a la recerca en comunicació. A més, el professorat del mòdul inclou d'altres enfocs per enriquir el debat i l'adquisició de coneixements, a partir de la proposta de nous objectes d'estudi i, en conseqüència, nous enfocs metodològics.


Metodologia

El pla d'estudis d'aquest módul (9 crèdits ECTS) atribueix un total de 225 hores de càrrega per a l'alumnat, distribuides de la següent manera: 113 hores de treball autònom, 56 hores dirigides i 56 hores supervisades. Les metodologies docents inclouen classes magistrals, estudis de cas, seminaris, lectures de material bibliogràfic, estudi personal, tutories, realització i presentació oral i escrita de treballs, i treball actiu d'anàlisi i reflexió per part dels/les alumnes.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 12 0,48 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16
Seminaris 44 1,76 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Elaboració de projectes, presentació i debat dels mateixos 55 2,2 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Lectures, elaboració dels projectes, preparació de les presentacions 110 4,4 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16

Avaluació

El sistema d'avaluació contempla la realització d'un treball de mòdul, la defensa oral del treball, la lectura i valoració del treball d'un/a altre estudiant i l'assistència i participació activa de l'alumnat a les classes.

El tema del treball és lliure, dins dels límits del temari del màster i coincidirà amb la temàtica elegida per al desenvolupament del TFM.

 

AVALUACIÓ CONTINUADA

L'alumnat es pot acollir a la modalitat d'avaluació continuada. Aquesta avaluació contempla l'obligatorietat d'assistir a les dues primeres sessions i de realitzar les següents activitats d'avaluació:

1. Elaboració d'un projecte de recerca (50%)

2. Lectura i valoració del projecte d'un/a altre estudiant (30%)

3. Defensa oral del projecte (20%)

Les activitats 1 i 2 es lliuraran el mateix dia de l'activitat 3, que és presencial. La data d'aquesta avaluació s'indicarà a començaments del módul.

AVALUACIÓ ÚNICA

El sistema d'avaluació única de l'assignatura està basat en les següents activitats i percentatges:

1. Elaboració d'un projecte de recerca (50%)

2. Lectura i valoració del projecte d'un/a altre estudiant (30%)

3. Defensa oral del projecte (20%)

La data de l'avaluació única s'informará el primer dia de classe. 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assitència i participació 10% 0 0 2, 13, 16
Defensa oral d'un projecte 20% 4 0,16 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15
Elaboració d'un projecte 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Lectura i valoració del treball d'un/a altre estudiant 20% 0 0 2, 4, 6, 10, 13

Bibliografia

 • Denscombe, Martyn (2010) Ground Rules for Social Research. Guidelines for good practice. New York: McGraw Hill,
 • Hackley, Chris (2003) Doing Research Projects in Marketing, Management and Consumer Research. London: Routledge.
 • Lynch, Patrick (2004), "Choosing the Appropriate Methodology: Understanting Research Philosophy", The Marketing Review, 4. pp. 397-409.
 • Murray, Neil & Hughes, Geraldine (2008) Writing up your University Assignments and Research Projects. New York: McGraw Hill.
 • Treadwell, Donald (2013) Introducing Communication Research: Paths of Inquiry . Thousand Oaks, Calif: SAGE.

Programari

Cap específic.