Logo UAB
2023/2024

Programació en Bioinformàtica

Codi: 42401 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313473 Bioinformàtica OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Javier Panadero Martinez
Correu electrònic:
javier.panadero@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Javier Panadero Martinez

Prerequisits

 

Per al desenvolupament general del curs, es recomana tenir un nivell B2 d'anglès o similar.

Per al mòdul de programació, és molt recomanable tenir nocions bàsiques de Linux com a usuari (conèixer les eines bàsiques d'edició d'arxius de texte i de gestió de carpetes i permissos)

 


Objectius

 

Els objectius generals d'aquest mòdul són l'aplicació de les eines i tècniques bàsiques per al desenvolupament en aquesta àrea. Es treballen les capacitats de resoldre reptes i adaptar-se a les tecnologies i paradigmes de la bioinformàtica.


Competències

 • Dissenyar i aplicar la metodologia científica en la resolució de problemes.
 • Identificar les necessitats bioinformàtiques dels centres de recerca i les empreses del sector de la biotecnologia i la biomedicina.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar individualment i en equip en un context internacional i multidisciplinari.
 • Utilitzar sistemes operatius, programes i eines d'ús comú en bioinformàtica, i fer servir plataformes de còmput d'altes prestacions, llenguatges de programació i anàlisis bioinformàtiques.

Resultats d'aprenentatge

 1. Dissenyar i aplicar la metodologia científica en la resolució de problemes.
 2. Dissenyar, analitzar i avaluar les prestacions d'infraestructures paral·leles i grans volums de dades.
 3. Gestionar plataformes paral·leles i bases de dades bioinformàtiques d'acord amb les necessitats existents.
 4. Identificar els avantatges i les limitacions de la bioinformàtica i la importància de l'aplicació de noves tecnologies computacionals en investigacions òmiques.
 5. Implementar algoritmes i tècniques de càlcul estadístic, per a la gestió de grans volums de dades.
 6. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 7. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 8. Treballar individualment i en equip en un context internacional i multidisciplinari.
 9. Utilitzar els llenguatges de programació en bioinformàtica, R y Python.

Continguts

1. Linux (Comandes i shell scripting)

Comandes bàsiques, gestió de usuari, gestió de software i sistema d’arxius
Eines de processament de text i de processament de text
Redireccions, pipes, i filters
Programació de shell scripts amb Bash

2. Llenguatges de programació

Introducció a la programació amb Python dins Bioinformatics
Variables, expressions, tipus de dades, operadors, construccions programàtiques i contextos
Functions, modulis, i subroutines
Programació recursiva
Entrada/Sortida
Depuració de codi
Altres llenguatges de programació: R

3. Estructures de dades i processament de dades

Estructures de dades bàsiques (strings, lists, tuple, sets i dictionaries)
Estructures de dades niades i objectes
Arbres i grafs
Modelatge i representació de dades en bioinformática
Formats bàsics en bioinformática (FASTQ, SAM, VCF)
Expressions regulars

4. Algorithms in bioinformatics

Introducció a la complexitat algorítmica
Algorismes "Divide and conquer"
Enumeració combinatòria i backtracking
Programació dinàmica

5. Eines i librerias en bioinformática

Eines per a la visualització de dades
Introducció a Biopython
Introducció a NumPy i Pandas


Metodologia

La metodologia combinará treball a l'aula, solució de problemes supervisada a classe, treball no supervisat en el laboratori i treball a realitzar de forma individual a partir de les lectures recomanades i entregues a realitzar. S'utilitzarà una plataforma virtual per a l'entrega dels informes dels treballs.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Solució de problemes a l'aula 14 0,56 1, 5, 6, 7
Treball realitzat a l'aula 20 0,8 1, 2, 3, 5, 6, 7
Treball realitzat en el laboratori 12 0,48 1, 3, 4, 5, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Treball realitzat al laboratori a partir de les lectures recomenades 15 0,6 1, 4, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Treball realitzat de forma setmanal sobre els entregables i materials proporcionats 83 3,32 1, 2, 5, 6, 8

Avaluació

La metodologia combinarà treball a classe, solució de problemes a classe, treball autònom en el laboratori i fora del laboratori. S'utilitzaran les plataformes virtuals pel seguiment del curs. Cap de les activitats d’avaluació individuals representarà més del 50% de la nota final.

Examen de recuperació

Per poder participar en el procés de recuperació, l'alumnat haurà d’haver participat prèviament en com a mínim l'equivalent a dos terços de la nota final del mòdul en activitats d'avaluació. El professorat informarà dels procediments i terminis per al procés de recuperació. Cal notar que les activitats realitzades dins de classe de forma contínua no poden recuperar-se.

No avaluable

L'alumnat serà qualificat com a "No avaluable" quan el pes de l'avaluació en què ha participat sigui inferior a l’equivalent al 67% de la nota final del mòdul.

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació del treball realitzat per l'alumnat durant el mòdul 10% 1 0,04 1, 4, 5, 6, 8
Examens individuals teòrics i pràctics 50% 2 0,08 1, 2, 3, 6, 7, 9
Exàmen final 30% 1 0,04 1, 6, 7
Treball al laboratori, individual i en grup 10% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Bibliografia

 • Rajkumar Buyya, “High Performance Cluster Computing: Programming and Applications”, PH, 1999.
 • Bell, Charles; Kindahl, Mats; Thalmann, Lars. “MySQL High Availability”. O’Reilly, 2010.
 • Benson, D. A., Karsch-Mizrachi, I., Lipman, D. J., Ostell, J., Rapp, B. A. & Wheeler, D. L. (2002).
 • GenBank. Nucl. Acids Res., 30(1):17-20. URL http://nar.oupjournals.org/cgi/content/abstract/30/1/17.
 • Berman, H. M., Westbrook, J., Feng, Z., Gilliland, G., Bhat, T. N., Weissig, H., Shindyalov, I. N. & Bourne, P. E. (2000).The Protein Data Bank. Nucleic Acids Res., 28(1):235-242.
 • Bessant, C., Shadford, I., Oakley, D. "Building Bioinformatics Solutions with Perl, R and MySQL", Oxford University Press, 2009
 • Boeckmann, B., Bairoch, A., Apweiler, R., Blatter, M.-C., Estreicher, A., Gasteiger, E., Martin, M. J., Michoud, K., O'Donovan, C., Phan, I., Pilbout, S. & Schneider, M. .The SWISS-PROT protein knowledgebase and its supplement TrEMBL in 2003. Nucleic Acids Res., 31(1):365-370.
 • Christiansen, P., Wall, L., Orwant, J., "Programming Perl". 4th Edition, O'Reilly, 2012
 • Mäkinen et al., Genome-Scale Algorithm Design: Biological Sequence Analysis in the Era of High-Throughput Sequencing. Cambridge Univ. Press, 2015.
 • Matloff, N., "The Art of R Programming". No Starch Press Inc., 2011
 • Lutz, M., "Learning Python", O'Reilly, 5th edition, 2013
 • Siever, E., Figgins, S., "Linux in a nutshell" O'Reilly 2009.
 • Sobell, M., "A Practical Guide to Linux. Commands, editors and shell programming". Prentice Hall, 2009.
 • Tindall, James., Begining Perl for Bioinformatics. O´Reilly 2012.

 

Webs de referència:

 • http://mscbioinformatics.uab.cat
 • https://cv.uab.cat

Recursos digitals a la biblioteca UAB:

 •  http://www.uab.cat/biblioteques/trobador
 •  http://pagines.uab.cat/bctdigital/
 

Programari

Linux (Ubuntu, Bash, linux-tools, etc)
Python 2.7/3.x
Jupyter Notebook / PyCharm
R/RStudio
Matplotlib/Seaborn
Numpy/Pandas