Logo UAB
2023/2024

Mètodes de Recerca en Farmacologia Clínica

Codi: 42360 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4311309 Farmacologia OT 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Eduard Diogene Fadini
Correu electrònic:
eduard.diogene@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Antonieta Agustí Escasany
Eduard Diogene Fadini
Magi Farre Albaladejo
Ignacio José Gich Saladich
Caridad Pontes Garcia
Immaculada Danés Carreras
Clara Perez Maña
Judit Riera Arnau
Maria Gloria Cereza García
Mònica Sabate Gallego

Equip docent extern a la UAB

S. Grau

Prerequisits

Es recomana haver superat el Mòdul 2.
Coneixements bàsics en estadística i mètodes epidemiològics poden ajudar a la comprensió de la matèria impartida en el present Mòdul.

Objectius

Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per desenvolupar la recerca clínica de fàrmacs i interpretar els resultats.
 
Aplicar els coneixements farmacològics i metodològics bàsics per dur a terme una anàlisi crítica de la investigació clínica.

Competències

  • Dissenyar i dur a terme recerca sobre fàrmacs
  • Generar idees innovadores
  • Interpretar els resultats propis i aliens de la recerca sobre fàrmacs

Resultats d'aprenentatge

  1. Aplicar i interpretar les tècniques estadístiques multivariants, els diferents models de regressió i l'anàlisi de dissenys amb mesures repetides.
  2. Generar idees innovadores
  3. Justificar amb els resultats obtinguts en la recerca clínica la presa de decisions en la terapèutica farmacològica.
  4. Planificar i dissenyar assajos clínics amb medicaments.
  5. Planificar i dissenyar estudis clínic-epidemiològics. (farmacovigilància i utilització de medicaments).
  6. Planificar i dissenyar estudis de fàrmaco-economia.
  7. Reconèixer i aplicar els requisits ètics i de qualitat necessaris per dur a terme recerca clínica amb fàrmacs.

Continguts

a) Aspectes metodològics: l'assaig clínic controlat i elements en el disseny d'un assaig. Avaluació de resultats i avaluació econòmica. Assaigs clínics i pràctica clínica: metaanàlisi, la col·laboració Cochrane. Medicina basada en proves i aplicabilitat a la pràctica clínica. Planificació i desenvolupament d'un assaig clínic. Protocol de l'assaig clínic. Manual de l'investigador. Mètodes de recollida d'informació. Qualitat del mesurament. Quadern de recollida de dades (QRD). Procediments normalitzats de treball (PNTs). Monitorització de l'assaig clínic. Documentació de l'estudi. Auditories i inspeccions. Gestió de dades. Medical writting.

b) Els efectes adversos dels medicaments i la farmacovigilància: necessitat de la farmacovigilància i mètodes d'aplicació. Sistemes de notificació de reaccions adverses: dades de notificació espontània, programes nacionals i internacionals. Estudis observacionals analítics a farmacoepidemiologia (cohorts, casos i controls, metaanàlisi). Altres estratègies d'avaluació d'efectes adversos. Avaluació de la relació benefici / risc. La farmacovigilància i agents implicats (reguladors). Definició i classificació dels estudis d'utilització de medicaments. Estudis de consum. Avaluació quantitativa i qualitativa dels medicaments. Estudi de les variables de procés: indicació, esquema terapèutic i factors que condicionen l'ús de medicaments. Estudis d'intervenció. Política farmacèutica (reguladors, indústria i organismes internacionals).
 
c) Tipus bàsic d'estudi d'avaluació econòmica: minimització costos, cost-benefici, cost-efectivitat i cost-utilitat. Elements metodològicsbàsics en els estudi d'avaluació econòmica. Interpretació d'estudis d'avaluació econòmica de medicaments.
 
d) Limitacions de la investigació de cara al seu impacte clínic. Medicina basada en l'evidència i avaluació crítica de publicacions mèdiques. Instruments que faciliten l'aplicació clínica de resultats d'investigació (metaanàlisi, guies de pràctica clínica, revisions sistemàtiques). Les guies de pràctica clínica: metodologia i avaluació de la seva qualitat. Avaluació crítica de la investigació observacional de seguretat i eficàcia.
 
e) Protecció dels drets del pacient. Codis ètics internacionals. CEICs. Legislació: autonòmica, nacional i supranacional. Agències reguladores. Bona pràctica clínica. L'evolució normativa nacional: la nova llei d'investigació biomèdica.
 
f) Població de referència i mostra. Hipòtesi i error. Anàlisi multivariant. Anàlisi de regressió. Anàlisi de supervivència. Models lineals i generalitzats. Anàlisi de mesures repetides.

Metodologia

La metodologia docent utilitzada en les diferents activitats formatives del Mòdul 3 inclou classes magistrals, disseny d'estudis clínics i discussió en grup dels mateixos durant seminaris pràctics, així com pràctiques sobre lectura crítica d'estudis publicats i enfortiment d'una actitud crítica enfront de la informació disponible per tal de potenciar les aptituds i la predisposició a la investigació.
 
La nota del mòdul és la mitjana aritmètica de les notes de les matèries que el componen.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Práctiques d'Aula (PAUL) 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Seminaris de casos clínics (SCC) 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Teoria (TE) 17,5 0,7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Resolució de casos de forma interactiva 13 0,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Revisió de treballs 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tutories no programades 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi, realització de treballs... 113 4,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

La nota del mòdul és la mitjana aritmètica de les notes de les matèries que el componen.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Examen pregunta escrita 25 % 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Presentació de treballs 25 % 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Recursos de cerca bibliográfica d'estudis publicats:

-       www.pubmed.org 

Llibres de text – llibres de consulta:

-       Laporte JR. Principios básicos de investigación clínica. Acceso on-line gratuito:

                        http://www.icf.uab.cat/ca/productes/publi/subllibres/pbic.html

-       Laporte JR, Tognoni G. Principios de epidemiología del medicamento. Acceso gratuito:

http://www.icf.uab.cat/ca/productes/publi/subllibres/pem.html

-       Figueras A, Narváez E, Vallano A. Estudios de utilización de medicamentos. Acceso gratuito:

http://www.icf.uab.cat/ca/productes/publi/subllibres/eum_man.html

-       Diogène E. Guía de investigación clínica para la atención primaria. Ediciones Mayo, Barcelona 2005.

-       The AGREE Research Group. Instrumento AGREE, 2009.


Programari

No cal programari específic.