Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Màster

Codi: 42278 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313335 Ciència Política OB 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Enrique Hernandez Perez
Correu electrònic:
enrique.hernandez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Lara Ivana Maestripieri

Prerequisits

Before enrolling in the Master Thesis module it is advisable to do the Introduction to Resarch module.


Objectius

The purpose of the module is to help students to produce a Master Thesis.

The Master's Thesis (MT) is a substantial piece of academic work that proves the student’s competence to carry out research autonomously at a Masters level. In the MT students should be able to present:

-        a research question related to any of the topics dealt with in the substantive modules of the master,

-        a well structured theoretical framework that proves good knowledge of the literature and the debates involved in the research question,

-        a suitable research strategy involving methods learned in the methodological modules of the master.

The MT must show that the student is capable to carrying out sound and rigorous academic research and has the ability to evaluate research conducted by others.

Students are encouraged to include their own empirical analysis in their MT.

For further details on what is a master thesis and this module see our Master Thesis Guide.


Competències

 • Aplicar les tècniques qualitatives i quantitatives d'anàlisi necessàries per a l'anàlisi sistemàtica i rigorosa d'aspectes concrets de la realitat política.
 • Avaluar amb els criteris adequats informes, documents i recerques elaborats per tercers de manera autònoma.
 • Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
 • Desenvolupar habilitats de lideratge.
 • Dissenyar un projecte de recerca que satisfaci els criteris de rigor i excel·lència acadèmica.
 • Elaborar i redactar projectes i informes tècnics i acadèmics de manera autònoma fent ús de la terminologia, l'argumentació i les eines analítiques adequades a cada context.
 • Generar idees innovadores.
 • Gestionar un conjunt de dades i fonts específiques de la ciència política, com ara estadístiques, enquestes o documents.
 • Identificar les principals dificultats metodològiques que sorgeixen en l'anàlisi de la política i saber abordar-les amb les eines existents.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar amb els criteris adequats informes, documents i recerques elaborats per tercers de manera autònoma.
 2. Definir els principals conceptes implicats en el problema i les limitacions de la corresponent operacionalització.
 3. Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
 4. Desenvolupar habilitats de lideratge.
 5. Dissenyar una estratègia de recerca adequada per donar resposta al problema plantejat.
 6. Elaborar i redactar projectes i informes tècnics i acadèmics de manera autònoma fent ús de la terminologia, l'argumentació i les eines analítiques adequades a cada context.
 7. Generar idees innovadores.
 8. Identificar les fonts de dades disponibles per abordar el problema de recerca plantejat.
 9. Identificar les limitacions de les pròpies conclusions.
 10. Identificar les tècniques adequades per donar resposta al problema de recerca plantejat i aplicar-les a les dades disponibles
 11. Identificar un problema de recerca justificant-ne la rellevància políticament i acadèmicament.
 12. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 14. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 15. Situar un problema de recerca en un debat acadèmic identificant què se'n sap fins avui i les limitacions dels treballs anteriors.

Continguts

MT contents are chosen by students among the topics dealt with in any of the substantive modules of the master.


Metodologia

The module involves intensive autonomous work by the researcher. Additionally students should attend individual and collective tutorials. Master Theses are defended in public in July and September.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presentació y discussió dels TFM a les tutories col·lectives 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Elaboració de la TFM 214 8,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

The module MT will involve three assessment components:

-        the MT itself (80%)

-        the presentation and defence (10%) and

-        the participation in collective tutorials (10%). 

The MT must prove that the student has:

- Ability to guide research towards the fruitful analysis of a particular relevant question. This will be assessed considering the definition and justification of the research question.

- Knowledge and a critical understanding of the academic debates around this specific question. This will be assessed considering the theoretical framework of the MT.

- Ability to relate theory and empirical analysis. This will be assessed considering the definition of an appropriate research strategy and the data gathered and analyzed.

- Ability to assess other researchers’ work. This will be assessed considering how the MT takes into account previous research on the matter and in the students’ contribution to collective tutorials.

- Ability to communicate both in writing and orally. This will be assessed considering how the MT is written and defended.

 

The MT will be evaluated by two professors of the department and will be defended publicly in July or September. A MT can obtain the following marks:

- Excellent (10-9 out of 10): A very well written MT, compelling and original, based on thorough reflection and rigorous analysis, including detailed knowledge of the literature, a solid research design and data analysis appropriate to answer the research question.

- Good (8-7 out of 10): Interesting argument and good knowledge of the literature. Includes a research design and data analysis reasonably appropriate to the question posed.

- Pass (6-5 out of 10): The knowledge of the literature is sufficient but could be improved. Some minor limitations are found in theproposed methodology and/or in the data analysis.

- Fail (4 or less out of 10): Severe problems with the research question, theoretical framework, research design or data analysis.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació i defensa del TFM 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Della Porta, Dontallea y Michael Keating 2008, Approaches and methodologies in the social sciences, Cambridge: CUP

Hanké, Bob 2009, Intelligent Research Design, Oxford: Oxford University Press

Hay, Collin 2002, Political Analysis: A critical introduction, Houndmills: Palgrave

Isernia, Pierángelo 2001, Introduzione alla Riceca Politica e Sociale, Bolonia: Il Mulino.

Johnson, J. and R. 1995 Joslyn Political Science Research Methods, Washington: CQ Press, 3rd ed.

Katzer, J. 1998, Evaluating Information. A Guide for Users of Social Science Research, Boston: MacGraw Hill

King, G., R. O. Keohane and S. Verba 1999, Designing Social Enquiry¸ Princeton: Princeton University Press

Manheim, Jarol B. y Richard C. Rich 1988, Análisis Político Empírico, Madrid: Alianza.

Pollock, P. 2009 The essentials of political analysis, Washington: CQ Press, 3rd ed.

 

 


Programari

Cap