Logo UAB
2023/2024

La Praxi Interpretativa de la Música Antiga

Codi: 42206 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4312637 Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga OT 0 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jaume Ayats Abeya
Correu electrònic:
jaume.ayats@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

Lluís Coll i Trulls (coord. ESMUC)

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit específic per a la matrìcula d'aquest mòdul, tret dels generals establerts administrativament per a la inscripció al màster. Tot i així, es recomana expressament posseir coneixements previs de teoria i interpretació musical.


Objectius

- Adquirir les eines adients per a gestionar i posar en pràctica projectes (concerts) de música antiga.
- Detectar, analitzar i valorar els diversos elements que intervenen en la gestió i realització d'un projecte de música antigua, a fi de emprar-los de manera que afavoreixin l'interès i vàlua del projecte, així com el seu resultat final.
- Adquirir la capacitat de realitzar projecets de música antiga, entesos com creacions artístiques en tot el seu procés.
- Conèixer diferents estratègies i enfocaments en la praxi dels processos de creació, preparació i realització de programes de música antiga.
- Aplicar les estratègies i coneixements adquirits al procés de creació, preparació i realització del Concert Final de Màster.


Competències

 • Analitzar les músiques segons àrees culturals i segons els contextos socials en què es manifesten i es desenvolupen per aplicar-ho a la recerca i als projectes interpretatius.
 • Demostrar habilitats d'autoaprenentatge en l'àmbit d'estudi de la musicologia, l'educació musical i la interpretació.
 • Distingir els contextos (socials, econòmics, històrics, artístics) que intervenen en la professió musical per dur a terme projectes interpretatius
 • Dur a terme activitats de recerca arxivística, hemerogràfica i bibliogràfica relacionades amb l'àmbit de la música.
 • Participar en un treball interpretatiu col·lectiu amb un alt grau d'excel·lència instrumental
 • Plantejar propostes innovadores en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar els resultats de l'anàlisi contextual a les diferents realitats socials implicades en una pràctica musical contemporània en relació amb la música antiga.
 2. Aplicar de manera elemental aquests recursos per a obtenir diferents classes de dades de música antiga.
 3. Demostrar habilitats d'autoaprenentatge en l'àmbit d'estudi de la musicologia, l'educació musical i la interpretació.
 4. Desenvolupar un estil i una proposta estètica concreta i d'excel·lència dins de les produccions de música antiga en què participa l'estudiant
 5. Discernir característiques distintives de diverses etapes de la música antiga i de la seva variabilitat cultural i geogràfica
 6. Discernir les diferents metodologies i recursos bàsics per a obtenir dades d'arxiu sobre música antiga
 7. Dominar eines d'anàlisi historiogràfica adaptades a l'estudi etnomusicològic
 8. Plantejar propostes innovadores en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
 9. Relacionar sistemes musicals de la música antiga amb els seus respectius contextos de producció i recepció

Continguts

Entenent "projecte de música antiga" com a concert de música antiga, aquest mòdul pretén enumerar, analitzar, valorar i comparar els diferents elements que intervenen en la seva gestió i realització. Començant per les primeres idees, l’elaboració i concreció d’aquestes en una forma artística i en un discurs musical, fins a l’execució final en la forma d’un concert, passant per aspectes de caràcter més logístic, de previsió i gestió o d’organització dels assajos, proves acústiques, assajos generals i els propis concerts. El coneixement de diferents maneres d’enfocar la gestió i realització d’un projecte queda garantit gràcies als Projectes, que ocupen la major part del mòdul i que permetran als estudiants treballar sota la guia de diversos músics destacats per les seves carreres com a creadors, directors i intèrprets de la música antiga.

Sessions:

Sessió Introductòria: Aspectes processuals comuns en la gestió i realització de projectes de Música Antiga. Creació artística i gestió logística

Els 3 projectes: Cada projecte consisteix en la preparació d’un concert i en la seva realització i són conduïts per especialistes en la creació, direcció i interpretació de projectes de música antiga, actius a l'ESMUC o externs.

Revisió i posada en comú dels treballs realitzats sobre els Projectes.

Revisió i posada en comú dels treballs sobre el Concert Final de Màster.


Metodologia

A la sessió introductòria s’explicarà als estudiants en què consisteixen els tres treballs i la manera en què s’hauran de realitzar.

Treball 1:

Simulació de l’elaboració i presentació d’una proposta de Projecte de Música Antiga en grup interactuant amb l’interessat en adquirir la proposta. Aquest treball es farà a classe.

Treball 2:

Treball sobre els projectes: Text descriptiu, d’anàlisi i comparació dels procediments seguits en els Projectes pels diferents directors o directores.

Treball 3:

Elaboració de la documentació necessària per a dur a terme el Concert Final de Màster.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Casos d'estudi pràctic - Eines conceptuals básiques 12,5 0,5 1, 2, 5, 6, 9
Classes magistrals amb suport TIC 18,75 0,75 2, 4, 6, 7, 9
Tipus: Supervisades      
Casos d'estudi d'aplicació pràctica de conceptes teòrics 12,5 0,5 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi per a la preparació dels projectes 56,25 2,25 2, 3, 5, 6, 7, 8
Exercicis pràctics com a reforç de les sessions teòriques 25 1 1, 2, 4, 5, 6, 9

Avaluació

L'avaluació del mòdul es durà a terme segons els criteris següents:

- a. Assistència/participació en les sessions (10%)

- b. Presentació d'un treball sobre projectes (40%)

- c. Presentació d'un treball sobre el concert final (40%)

- d. Simulació d'un projecte de música antiga (10%)

Al llarg del curs es fixarà la revisió de les activitats d'avaluació; en qualselvol cas es realitzarà -sempre que sigui possible- durant els quinze dies posteriors al lliurament de l'activitat d'avaluació, bé de manera presencial, bé telemàtica (plataforma TEAMS o similars).

En cas de no obtenir la nota final mínima per a aprovar el mòdul (5), es proposarà la realtizació d'un treball específic com a mecanisme de recuperació.

Es considerará "no avaluable" l'alumne/alumna que lliuri menys d'un 60% de les evidències d'avaluació establertes o que no justifiqui l'assistència mínima d'un 80% a les sessions del mòdul.

OBSERVACIONS RELLEVANTS

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de l'ESMUC. Els deures, activitats iparticipació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

L'avaluació única inclourà en un sol dia la realització de les avaluacions b. (40%), c. (40%) i d. (20%).


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència/participació a les sessions tèoric-pràctiques (mínim 80%) 10% 12,5 0,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Proposta d'un projecte de música antiga 10% 12,5 0,5 3, 6, 7, 8, 9
Treball I (Presentació) 40% 50 2 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9
Treball sobre el concert final (Presentació) 40% 50 2 2, 3, 4, 5, 6, 8

Bibliografia

Les referències bibliogràfiques es proporcionaran al llarg de les sessions, segons els projectes individuals desenvolupats per l'alumnat.

En el cas d'acollir-se a l'Avaluació Única, l'estudiant rebrà una bibliografia adaptada al seu perfil.


Programari

No escau.