Logo UAB
2023/2024

Organització, Recursos Humans i Gestió

Codi: 41258 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313500 Gestió Pública OB 0 1

Professor/a de contacte

Nom:
Raquel Gallego Calderon
Correu electrònic:
raquel.gallego@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Joaquim Hernandez Tornil
Ramon Batalla Orta

Equip docent extern a la UAB

Carles Ramió
David Sancho
Miquel Salvador

Prerequisits

Els estudiants que cursin aquesta assignatura han de tenir coneixements sobre administració i polítiques públiques genèrics, de nivell de Grau. 


Objectius

1. Incentivar i promoure en els estudiants un interès en l’aprenentatge dels elements

configuradors de l’estructura i components dels sistemes organitzatius i de gestió de

l’administració pública.

2. Comprendre els principals models teòrics per analitzar els diferents components dels sistemes

organitzatius de les administracions públiques.

3. Conèixer la naturalesa i els mètodes aplicables a l’estudi de l’organització, els recursos humans i

els sistemes de gestió de les organitzacions públiques.

4. Generar en els estudiants un esperit crític d’anàlisi que els permeti valorar els diferents

contextos político-administratius tant nacionals com internacionals.

5. Entendre les formes d'aplicabilitat d'aquests coneixements en l'anàlisi i l’abordatge dels principals

problemes de les administracions públiques.

6. Assolir els coneixements i les habilitats necessàries per aplicar aquests coneixements en sistemes

organitzatius del sector públic.

7. Conèixer els conceptes bàsics en matèria d’organització i funció pública.


Competències

 • Abordar situacions d'intervenció pública complexes que puguin implicar dilemes ètics, a partir de propostes fonamentades tant en l'explicitació de valors com en el rigor conceptual i metodològic.
 • Aplicar conceptes, teories i models provinents de diverses disciplines a l'exercici de la gestió pública.
 • Dissenyar i avaluar processos d'intervenció pública en situacions i problemàtiques socials, polítiques i sectorials específiques.
 • Identificar, comprendre i analitzar fenòmens socials i polítics complexos rellevants per a l'exercici de la gestió pública.
 • Proposar solucions innovadores en la resolució de problemes socials i polítics.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d'aprenentatge

 1. Abordar situacions d'intervenció pública complexes que puguin implicar dilemes ètics, a partir de propostes fonamentades tant en l'explicitació de valors com en el rigor conceptual i metodològic.
 2. Analitzar processos d'innovació.
 3. Analitzar sistemes de gestió mitjançant tècniques de simulació que estimulen l'orientació a la millora del funcionament organitzatiu.
 4. Aplicar estratègies de canvi i innovació en les organitzacions.
 5. Aplicar instruments de gestió dels recursos humans en les administracions públiques i en les organitzacions vinculades.
 6. Avaluar estratègies de comunicació.
 7. Conèixer les tècniques d'anàlisi jurídica.
 8. Dissenyar estratègies per avaluar models de gestió de les organitzacions.
 9. Dissenyar sistemes de comunicació interna.
 10. Identificar factors que influeixen en la implementació d'aquestes polítiques.
 11. Identificar i definir diferents instruments de Política de Recursos Humans.
 12. Negociar processos d'implementació del canvi en les organitzacions.
 13. Plantejar línies d'assessorament en processos d'innovació i canvi en els sistemes de gestió de les organitzacions públiques.
 14. Proposar solucions innovadores en la resolució de problemes socials i polítics.
 15. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit
 16. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Continguts

Sessions previstes D'acord amb el plantejament d'integració dels continguts conceptuals i aplicats, les sessions previstes són les següents:

 

Tema 1. Els problemes institucionals de les administracions públiques. Professor: Carles Ramió (es facilitaran materials de suport per treballar amb posterioritat a la realització de la sessió). Divendres 12/01/2024, de 9:00h. a 14:00h.

Tema 2. L’administració pública del futur. Professor: Carles Ramió (es facilitaran materials de suport per treballar amb posterioritat a la realització de la sessió, a més de plantejar una activitat). Divendres 19/01/2024, de 9:00h. a 14:00h.

Tema 3. Les dimensions organitzatives de l'administració pública. Professor: Carles Ramió (es facilitaran materials de suport per treballar amb posterioritat a la sessió, a més de plantejar una activitat). Divendres 26/01/2024, de 9:00h. a 14:00h.

Tema 4. Gestió estratègica de les organitzacions. Professor: David Sancho (es facilitaran materials de suport per treballar amb posterioritat a la realització de la sessió, a més de plantejar dues activitats). Divendres 02/02/2024, de 9:00h. a 14:00h.

Tema 5. Anàlisi organitzativa des de la qualitat. Professor: David Sancho (es facilitaran materials de suport per treballar amb posterioritat a la realització de la sessió, a més de plantejar dues activitats). Divendres 09/02/2024, de 9:00h. a 14:00h.

Tema 6. La funció de personal a les organitzacions públiques. Professor Miquel Salvador (es facilitaran materials de suport per treballar amb posterioritat a la realització de la sessió i es plantejarà la realització d’una activitat en grup). Divendres 16/02/2024, de 9:00h. a 14:00h.

Tema 7. Àmbits d’innovació en gestió pública. Professor Seminari i taller EAPC. Divendres 23/02/2024, de 9:00h. a 13:00h.

Tema 8. Àmbits emergents en gestió dels recursos humans. Professor: Miquel Salvador (es facilitaran materials de suport per treballar realitzar presentacions de grup a la sessió). Divendres 01/03/2024, de 9:00h. a 14:00h.

Tema 9. Dret de l’organització i de la funció pública. Professora: Ramon Batalla (es facilitaran materials de suport per treballar amb posterioritat a la realització de la sessió). Divendres 08/03/2024, de 9:00h. a 14:00h.

Tema 10. Dret de l’activitat administrativa. Professora: Joaquim Hernández (es facilitaran materials de suport per treballar amb posterioritat a la realització de la sessió i es proposarà una activitat de finalització). Divendres 15/03/2024, de 9:00h. a 14:00h.

  

Temari

Consta de deu temes i d’una sessió especial d’innovació, que s’estructuren a partir dels principals continguts que es plantegen per a la seva presentació i discussió. El procés d’aprenentatge té per objectiu acabar cada tema havent adquirit els coneixements bàsics, així com els instruments operatius per abordar cadascun dels àmbits de l’organització, els recursos humans i la gestió que es plantegen. Aquest procés d’aprenentatge es deriva tant de les lectures que es recomanaran, com d’haver escoltat les exposicions dels professors, d’haver debatut tots aquests continguts i d’haver-los aplicat en estudis de cas.

 

Tema 1. Els problemes institucionals de les administracions públiques

Professor: Dr. Carles Ramió

●      Evolució de les administracions públiques

●      Els models d’administració pública: clientelar, burocràtica i gerencial

●      Els problemes institucionals

●      Els encerts institucionals

●      La corrupció

●      El clientelisme

●      La manca de qualitat institucional

 

Tema 2. L’administració pública del futur
Professor: Dr. Carles Ramió
Els canvis tecnològics, econòmics, socials i polítics

●      Governança i rol de metagobernador

●      Escenaris de futur de les administracions públiques

 

Tema 3. Les dimensions organitzatives de l'administració pública

Professor: Dr. Carles Ramió

●      La dimensió sociotècnica, la dimensió político-cultural i la dimensió de control i millora d’una organitzaciópública

●      La gestió de l’organització informal, la gestió del conflicte intraorganitzatiu i la gestió de la cultura administrativa. Instruments de direcció i motivació d’empleats públics

 

Tema 4. Gestió estratègica de les organitzacions
Professor: Dr. David Sancho

●      L'estratègia organitzativa i el disseny de serveis: definició d’objectius organitzatius i anàlisis de públics

●      Estructura i posada en marxa de serveis: servucció

 

Tema 5. Anàlisi organitzativa des de la qualitat
Professor: Dr. David Sancho

●      Procediments i impacte de les tecnologies: estratègies de comunicació

●      Programació: el Pla de Servei

●      El control de l’organització: el control de la qualitat de la prestació, el control i l’avaluació de

l’impacte

 

Tema 6. Àmbits d’innovació en gestió pública

Professors: Dr. David Sancho i Miquel Salvador

●      Innovació en la gestió pública i tecnologies de la informació i la comunicació

●      Govern electrònic, administració electrònica i governança electrònica. Les dimensions del govern electrònic i de l’administració electrònica

 


Tema 7. La funció de personal a les organitzacions públiques

Professor: Dr. Miquel Salvador
El concepte de funció de personal a les organitzacions públiques

●      Gestió de personal i gestió de les persones

●      Una visió integrada de la funció de personal: política, gestió i administració de personal

 

Tema 8. Àmbits emergents en gestió dels recursos humans
Professor: Dr. Miquel Salvador

●      Els àmbits o subsistemes de la funció de personal i les seves interconnexions: la planificació, els llocs de treball i la gestió per competències; el reclutament i la selecció; la mobilitat i la carrera administrativa; la formació i la socialització; l’avaluació dels recursos humans a les administracions públiques

●      L’avaluació dels sistemes de gestió de recursos humans: metodologies i experiències

 

Tema 9. Dret de l’organització i de la funció pública
Professor: Dr. Ramon Batalla

●      Regles a les quals està subjecta la potestat d’autoorganitzar-se de l’Administració

●      L’Administració i els seus òrgans. En particular: regles de funcionament dels òrgans col·legiats i la distribució de competències entre els òrgans

●      Les diferents administracions: territorials, corporatives i instrumentals. En particular: la proliferació d’ens independents o formes de personificació privades

●      Classificació del personal que presta serveis a l’Administració

●      Estatut funcionarial

●      Situacions dels funcionaris i règims de responsabilitat en l’exercici dels seus càrrecs

●      Els alts càrrecs

 

Tema 10. Dret de l’activitat administrativa
Professor: Dr Joaquim Hernández

●      Principis als quals està subjecta l’activitat administrativa

●      Principals tipologies d’activitats de l’Administració

●      En particular: l’activitat de limitació a través de la tècnica autoritzatòria

●      En particular: la prestació de serveis als ciutadans

●      En particular: l’activitat de foment

●      En particular: l’activitat d’inspecció i de sanció


Metodologia

Mètode d’aprenentatge

L’aprenentatge es fonamenta en la revisió, qüestionament i construcció constant del coneixement teòric i

pràctic. L’objectiu de l’aprenentatge és adquirir la capacitat de generar preguntes i de donar respostes –

sempre provisionals. Per a aconseguir-ho, es imprescindible que l’estudiant adopti un paper actiu en

l’abordatge autònom de la informació, llegint i reflexionant per poder establir un diàleg informat i

enriquidor amb el/la professor/a.

 

En aquest mòdul, es requerirà aquest treball autònom previ, via lectura i elaboració de treballs breus, per a

cada tema. Aquest treball es complementarà amb discussions en seminaris i amb la preparació i exposició

de presentacions orals així com amb la realització d’estudis de cas i presentacions d’experiències reals

que ajudin a una millor consolidació dels coneixements i de la capacitat de replantejar-se’ls.

 

El temps de dedicació a l’aprenentatge s’estructura a partir de la combinació de la presencialitat de

l’autonomia: 25 hores de treball de l’estudiant per crèdit ECTS (total de 250 hores), de les quals el 20%

(50 hores) seran presencials, el 30 % (75 hores) seran no presencials i dirigides pel professor, i el 50%

(125 hores) seran no presencials i de treball autònom de l’estudiant.

 

L’aprenentatge presencial dirigit pel professor/a es basarà en la combinació de classes magistrals i de

seminaris de discussió tant sobre els aspectes teòrics com per a l’aplicació d’aquests a casos pràctics, tant

reals com simulats. L’aprenentatge no presencial dirigit pel professor/a es basarà en la tutorització puntual

dels treballs breus i de la preparació de presentacions orals.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Seminaris i tutories 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Realització de treballs 125 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Avaluació

L’avaluació serà continuada i es fonamentarà en la demostració de les competències assolides per

l’estudiant en el decurs de les següents activitats i corresponents resultats:

1. Elaboració de treballs breus al llarg del desenvolupament del temari (60% de la nota).

2. Participació en les sessions de seminari i de discussió de casos (20% de la nota).

3. Presentacions orals (20% de la nota).


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament de treballs 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Participació a classe 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Presentacions orals 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Bibliografia

 

La bibliografia que es dóna a continuació té un caràcter introductori per a tot el mòdul i s’estructura en bibliografia genèrica, bibliografia per sectors de polítiques i revistes recomanades. Per a cada tema, els professors recomanaran bibliografia específica, que estarà formada majoritàriament per extractes d’algunes d’aquestes referències, però que també podrà incloure d’altres.  

ALLAM, Z.; DHUNNY, Z.A. “On big data, artificial intelligence and smart cities”, en Cities, 89, 2019. Págs. 80–91.

BRUGUÉ, Q.; SUBIRATS, J. Lecturas de gestión pública. Madrid: INAP, 1997.

CROSBY, B.C.; HART, P. y TORFING, J. “Public Value Creation through Collaborative Innovation”, Public Management Review 19 (5), 2017. Págs. 655–669.

DENHARDT, J.; DENHARDT, R. The New Public Service. Serving, not Steering. Nova York: M.E. Sharpe, 2003.

GASSNER, D., GOFEN, A. and RAAPHORST, N. “Performance management from the bottom up”, Public Management Review, 2020. Págs. 1–18.

KETTL, D. The Global Public Management Revolution. Washington DC: Brookings, 2005.

LÓPEZ, J.; GADEA, A. Servir al ciudadano. La gestión de la calidad en la administración pública. Vitoria: IVAP, 2000.

OECD. The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government. OECD Public Governance Policy Papers, 2, 2020.

PARRADO, S.; SALVADOR, M. “The institutionalization of Meritocracy in Latin American Regulatory Agencies”. International Review of Administrative Sciences, 77(4), 2011.Pàgs. 715-742.   

POLLIT, Ch.; BOUCKAERT, R. Public management reform. A comparative analysis. Oxford: OUP, 2004.

RAMIÓ, C. La renovación de la función pública. Estrategias para frenar la corrupción política en España. 1a. ed. Madrid: Catarata, 2016.

RAMIÓ, C. Administración pública y crisis institucional. Estrategias de reforma e innovación para España y América Latina. 1a.ed. Madrid: Tecnos, 2015.

RAMIÓ, C.; SALVADOR, M. Instituciones y nueva gestión pública en América Latina. Barcelona: Fundación CIDOB, 2005.

RAMIÓ, C.; SALVADOR, M. “Provisión de servicios públicos en el contexto de la Administración local de España: el papel de los factores políticos e institucionales y la externalización de los gobiernos locales”. Gestión y Política Pública, 21(2), 2012. Pàg. 375-405.   

RAMIO, C..; SALVADOR, M. La nueva gestión del empleo público: Recursos Humanos e Innovación en la Administración. Barcelona: Tibidabo Ediciones, 2018.

RAMIÓ, C. y SALVADOR, M. Gobernanza social e inteligente. Una nueva organización para el Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.2019.

SALVADOR, M. Polítiques de funció pública: l’avaluació de recursos humans. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya, 1997.

SALVADOR, M. Institucions i polítiques públiques en la gestió dels recursos humans de les comunitats autònomes. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya, 2005.

SALVADOR, M. La configuración del Sistema de la Función Pública de la Comunidad de Madrid: instituciones y políticas públicas en lagestión de recursos humanos de la Administración de la Comunidad de Madrid. Madrid. Instituto Madrileño de Administración Pública, 2006.

SALVADOR, M.; RAMIÓ, C. “El diseño institucional de la participación ciudadana en la administración local: reflexiones a partir de un estudio de caso”. Revista del CLAD: Reforma y Democracia, 53, 2012. Pàg. 163-186.   

SALVADOR, M. “Perspectivas analíticas en torno a la institucionalización del servicio público”, Revista de Administración Pública, XLV(123), 2010. Pàg. 5-32.

SANCHO, D. Gestión de servicios públicos: estrategias de marketing y calidad. Madrid: Tecnos, 1999.

STECCOLINI, I.; SALITERER, I. and GUTHRIE, J. “The role(s) of accounting and performance measurement systems in contemporary public administration”, Public Administration. Núm. 98, 2020. Págs. 3–13.

TRAYTER, J.M., Derecho administrativo. Parte general. Atelier, 2020.

WIRTZ, B.W.; WEYERER, J.C. and GEYER, C. (2019): “Artificial Intelligence and the Public Sector—Applications and Challenges”, International Journal of Public Administration 42 (7), 2019. Págs. 596–615.

WISEMAN, J.M. Data-Driven Government: The Role of Chief Data Officers, Washington, DC: IBM Center for the Business of Government. 2018.

 


Programari

No s'ulititza programari especific.