Logo UAB
2023/2024

Rehabilitació Mèdica

Codi: 106920 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 5 0

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Jose Dura Mata
Correu electrònic:
mariajose.dura@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Judith Sanchez Raya
Helena Bascuñana Ambros
Maria Boldo Alcaine
Roser Coll Fernandez
Maria Llaberia Marcual

Equip docent extern a la UAB

Marc Colomer Giralt
Maria Boldó Alcaine
Àngels Ribera Alcazar

Prerequisits

És aconsellable que l'estudiant hagi assolit unes competències bàsiques en l' Aprenentatge Integral en Medicina i Patologia Estructural i Molecular. 

És  necessari haver assolit uns coneixements suficients en: 

 1. Anatomia Humana 
 2. Fisiologia Mèdica 
 3. Fisiologia Aplicada 
 4. L'estudiant adquirirà el compromís de preservar la confidencialitat i secret professional de les dades que pugui tenir accés per raó dels aprenentatges als serveis assistencials. També en mantenir una actitud d'ètica professional en totes les seves accions.

Objectius

La medicina ha aconseguit allargar la vida de molts pacients però ,donar funcionalitat i autonomia a aquests anys guanyats es igualment important. La Rehabilitació mèdica, Medicina Física i Rehabilitació, és l'especialitat mèdica que fa el diagnòstic, avaluació, prevenció i tractament de la discapacitat encaminats a facilitar, mantenir o retornar a la persona el major grau de capacitat funcional i independència possibles. Segons la Organització Mundial de la Salut ( OMS)més de mil milions de persones, o sigui al voltant del 15% de la població mundial, tenen algun tipus de discapacitat. El nombre de persones amb discapacitat augmenta vertiginosament, cosa que s' explica, entre altres causes, per les tendències demogràfiques i la creixent prevalença de dolències cròniques. És probable que gairebé totes les persones experimentin alguna forma de discapacitat , temporal o permanent, en algun moment de la seva vida i es a través de la rehabilitació que podran aconseguir tornar a caminar, a ser independents o a reincorporar-se a la feina. 

L'assignatura es programa a cinquè curs del Grau de Medicina, on ja s'han assolit els coneixements bàsics sobre la funció del cos humà en situacions de salut i ja es tenen els coneixements sobre les diferents patologies mèdiques i quirúrgiques.

Els objectius generals de l'assignatura són:

Incorporar la avaluació i tractament de la funcionalitat i la discapacitat  com eix essencial en l’atenció integral del pacient.  

Els Objectius especifics són: 

Adquirir els coneixements necesaris per l'avaluació integral del pacient focalitzada en la funció i diagnòstic funcional.

Adquirir els coneixements essencials sobre activitat física , tipus i forma d'aplicació en la prevenció, desenvolupament i rehabilitació de la salut.

Adquirir els coneixements essencials de com realitzar l'avaluació, els procediments diagnòstics i terapèutics de lesions agudes o cròniques que ocasiones discapacitat permanent o transitòria

 


Competències

 • Demostrar que comprèn l'estructura i funció de l'organisme humà en situació de malaltia en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes.
 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Realitzar els procediments pràctics fonamentals d'exploració i tractament.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre les manifestacions de les principals patologies sobre l'estructura i la funció del cos humà.
 2. Demostrar, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu i orientat a la recerca.
 3. Descriure les principals tècniques diagnòstiques i terapèutiques que es realitzen en el servei hospitalari corresponent a l'assignatura.
 4. Descriure les principals tècniques diagnòstiques i terapèutiques que es realitzen en la prescripció d'activitat física i en el reestabliment de la funcionalitat.
 5. Establir una comunicació efectiva i clara amb el pacient i els seus familiars.
 6. Identificar les alteracions radiològiques i anatomopatològiques de les malalties més habituals dels diferents aparells i sistemes, en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes.
 7. Interpretar les imatges més específiques en les patologies més comunes.
 8. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.

Continguts

Generalitats de la Medicina Física i Rehabilitació:

 • Fonaments de la Rehabilitació Mèdica . Deficiencia . Estructures i funcions corporals, Activitat i Participació. Avaluació integral del pacient focalitzada en la funció; Exploració física i diagnòstic funcional. Avaluació articular i muscular. Tècniques diagnòstiques instrumentades, avaluació de la marxa humana,  postura i  equilibri.
 • Principis terapèutics en rehabilitació, equip multidisciplinari, Objectius funcionals . Pla terapeutic.
 • Bases de la contracció muscular.  Repòs , Exercici físic tipus i fisiologia. Entrenament. diseny d'un programa d'exercici físic. intervencionisme en rehabilitació.
 • Tipus i  components de ortesis i ròtesis externes d’ extremitats.

Processos patològics i el seu enfocament terapèutic.

 • Rehabilitació en Patologies de l'Aparell Locomotor.
  • Clínica. i avaluació funcional i instrumental. Aproximació Terapèutica centrat en  espatlla, genoll, raquis,  
 • Rehabilitació del pacient amb disfunció respiratòria i cardíaca.
  • Tests de tolerància a l'exercici. Valoració de la musculatura respiratòrian. Reentrenament muscular. Tècniques d'estalvi energètic.
  • Diagnòstic i tractament de la fragilitat i sarcopènia.
 • Aspectes neurològics de la motricitat.
  • Control Motor. Rehabilitació del pacient neurològic.
  • Rehabilitació de l’ictus.
  • Lesió medul·lar i patologia neurodegenerativa.
  • Exercici en el pacient neurològic.
 • Rehabilitació infantil i juvenil. 
  • Abordatge terapèutic de rehabilitació pediàtrica.
  • Alteracions neurològiques.
  • Escoliosi i cifosi
 • Prehabilitació.
 • Avaluació i tractament rehabilitador del pacient a las unitats de crítics.
 • Rehabilitació en el pacient oncològic.
 

Metodologia

Metodologia activa Aprenentatge amb  adquisició de coneixements i habilitats pràctiques a traves de discussió i simulació de casos amb seminaris i pràctiques.

Teoria explicada a traves de presentació amb conceptes principals.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris teorics 10 0,4 3, 4, 7, 8
seminaris especialitzats 5 0,2 1, 2, 5, 6
simulació de casos clínics 6 0,24 1, 2, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Practiques de camp supervisades 10 0,4 2, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 20 0,8 1, 4, 8
lectura d'articles i informes d'interés 10 0,4 1, 2, 6, 8

Avaluació

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única” a l’apartat de avaluació.

 Activitats d’avaluació (amb el pes relatiu de cadascuna d’elles en la nota final de l’assignatura)

 • Examen:  A través de vídeos, casos clínics o directament es faran 20 preguntes de resposta múltiple. 5 respostes possibles i només una de certa. l'exàmen és puntuarà de 0-10 . 
 • Clínica: La participació activa a les pràctiques i seminaris. Sumarà 1-2 punts sobre la nota final.

L'assignatura s'aprova amb un 5/10. 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exàmen tipus test 70 2 0,08 1, 3, 4, 6, 7
Participació activa en simulació clínica 15 6 0,24 1, 5, 8
Participació en seminaris especialitzats 15 6 0,24 1, 2, 5

Bibliografia

Llibres:

 • Frontera, Walter R.., Silver, Julie K.. Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation E-Book: Musculoskeletal Disorders, Pain, and Rehabilitation. ISBN:9780323549660, 0323549667. Elsevier Health Sciences 2018.
 • Manual SERMEF de Rehabilitación y Medicina Física . . ISBN-10 ‏ : ‎ 8491104933. ISBN-13 ‏ : ‎ 978-8491104933 Ed Médica Panamericana Marzo 2021 
 • Ceravolo MG, Christodoulou N. Physical and rehabilitation medicine for medical students. ISBN 978-88-7051-636-4 - Digital edition Copyright 2018 Edi.Ermes - Milan (Italy)

 Revistes 


Programari

Tot l'aprendentatge es farà a traves de un abordatge basat en casos clínics i habilitats pràctiques.

Generalitats de la Medicina Física i Rehabilitació:

Tema 1 Fonaments de la Rehabilitació Mèdica . Avaluació integral del pacient focalitzada en la funció Exploració física i  diagnòstic funcional. Avaluació articular i muscular. Tècniques diagnòstiques instrumentades, avaluació de la marxa humana,  postura i  equilibri . 

Tema 2 Principis terapèutics en rehabilitació,  equip multidisciplinari, intervencionisme en rehabilitació, Processos patològics i el seu enfocament terapèutic. 

Rehabilitació. Funció i Activitat física en processos patològic específics

Tema 3. Rehabilitació en Patologies de l'Aparell Locomotor. Clínica. i aproximació Terapèutica.

Tema 4 Exploració de espatlla, genoll, raquis,  escoliosis i cifosi. Avaluació mitjançant ecografia. Disseny d'un pla terapeutic per objectius. Abordatge en rehabilitació del dolor crònic.

Tema 5.Rehabilitació del pacient amb disfunció respiratòria. Avaluació de la musculatura respiratòria.    Reentrenament muscular. Tècniques d'estalvi energètic. Programes de Rehabilitació respiratòria

Tema 6 Rehabilitació del pacient amb disfunció cardiaca. Test d'exercici i capacitat funcional. Programas de  rehabilitació cardíaca: Cardiopatia isquèmica i insuficiència cardíaca.Diagnòstic i tractament de la fragilitat i sarcopènia.

Tema 7 Aspectes neurològics de la motricitat. Control Motor. Rehabilitació del pacient neurològic.

Tema 8 Rehabilitació de l’ictus. Lesió medul·lar i patologia neurodegenerativa.

Tema 9 La rehabilitació infantil i juvenil . Abordatge terapèutic de rehabilitació pediàtrica. Alteracions neurològiques.malalties minoritaries. Escoliosi i cifosi

Tema 10 Prehabilitació. Avaluació i tractament rehabilitador del pacient crític. Rehabilitació del pacient oncològic.

Seminaris pràctics 

Seminari 1 Aparells Ortopròtesics. Tipus i  components de pròtesis d’ extremitats. protesi mioelèctriques.

Seminari 2 Utilització de la ecografia a rehabilitació. Diagnostic i instrumental

Seminari 3 Equilibri . Avaluació clínica i instrumentada

Seminari 4 Test d'exercici i capacitat funcional.

Seminari 5 Excercicis terapeutics. Principals tipus de exercicis . Estiraments musculars