Logo UAB
2023/2024

Història Moderna i Contemporània: Textos i Cultura Material

Codi: 106848 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504611 Arqueologia FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Enric Pujol Casademont
Correu electrònic:
enric.pujol@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Cap


Objectius

Es porta a terme un recorregut general sobre els principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat de la Humanitat durant les èpoques moderna i contemporània amb diversos enfocaments temàtics de la Ciència Històrica (social, polític, econòmic, de gènere, cultural, ideològic) amb especial èmfasi en tot allò que interessa l'arqueòleg/arqueòloga. S'oferirà un panorama de la història dels darrers segles amb una mirada d'especial interès des del món de l'arqueologia. S'analitzarà especialment l'arqueologia del conflicte.

 

 

Competències

 

Contextualitzar i analitzar processos històrics.

Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.

Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.


Resultats d'aprenentatge

 • CM02 (Competència) Avaluar el potencial de determinades troballes per a preservar-les i adequar-les a un públic més ampli.
 • CM03 (Competència) Preservar els materials arqueològics històrics per a proporcionar una visió ètica i justa del passat de les societats.
 • CM04 (Competència) Analitzar les aportacions històriques de cada gènere a partir de l'arqueologia superant el desequilibri dels textos històrics.
 • KM05 (Coneixement) Identificar els materials amb el període corresponent per a reconèixer-ne la cronologia i la funció dins d'un context arqueològic.
 • KM06 (Coneixement) Analitzar textos històrics per a interpretar de manera crítica restes materials arqueològiques.
 • SM05 (Habilitat) Analitzar els materials de períodes diferents per a associar-los a activitats concretes d'un moment històric.
 • SM06 (Habilitat) Descriure de forma escrita o oral el resultat de la interpretació de materials determinats en una estructura arqueològica concreta.

Continguts

Temari general:

 1. Què és la història/l'arqueologia del món modern i contemporani?
 2. Definicions i fonts per a la història moderna i contemporània en arqueologia. Fons i instruments.
 3. Grans etapes de la història moderna i contemporània.
 4. Economia i territori. Transformacions de la societat.
 5. Història i arqueologia protoindustrial i industrial.
 6. Guerres i conflictes (arqueologia del conflicte).
 7. Les cicatrius històriques de la societat: exilis, postguerres, dictadures...
 8. Nous usos de l’arqueologia del món modern i contemporani en el món actual.

Metodologia

La metodologia que s'utilitzarà intercala classes teòriques, discussions de casos, sortides pràctiques i un treball de recerca en grup. Tot plegat ha d'aportar una informació i uns instruments òptims i útils perquè l'estudiant adquireixi un bon aprenentatge i uns bons recursos de cara a la investigació històrica d'època moderna i contemporània aplicada a l'arqueologia.

Altrament, també s'utilitzaran eines elaborades per estudiants d'altres anys i que permeten intercanviar dubtes i plantejar qüestions. Es pretén desenvolupar al màxim la curiositat de l'estudiant sobre el terreny a partir d'una base conceptual i analítica important:

Facebook: Grup "Arqueologia del món moderna i contemporani"

Twitter: @Arqueo_ModCont

Instagram: @arqueovisualpast (Arqueologia Visual del Passat).

També es realitzaran sortides i activitats pràctiques al jaciment del Born i al magatzem de la Zona Franca de Barcelona.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 35 1,4 CM02, CM03, CM04, KM05, KM06, SM06
Seminaris i pràctiques dirigides pel professor 6 0,24 CM02, CM03, CM04, KM05, KM06, SM06
Sortides pràctiques (Servei d'Arqueologia de Barcelona i Jaciment del Born) 10,5 0,42 CM02, CM03, CM04, KM05, KM06, SM06
Tipus: Supervisades      
Exercicis pautats d'aprenentatge 2 0,08 CM02, CM03, CM04, KM05, KM06, SM06
Tutories 13 0,52 CM02, CM03, CM04, KM05, KM06, SM06
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 50,5 2,02 CM02, CM03, CM04, KM05, KM06, SM06
Lectura de textos. Redacció de treballs escrits i orals, individuals i/o en grup. Receca d'informació bibliogràfica i altres. 30 1,2 CM02, CM03, CM04, KM05, KM06, SM06

Avaluació

Avaluació

Proves escrites: 40% (exam 1: 15% + exam 2: 25%)

Prova d'un treball en grup de recerca i exposició oral: 40% (30% l'escrit i 10% l'oral)

Ressenya o altre tipus de treball: 10%

Sortides, participació al campus virtual i/o classe: 10%

 

-- Es recuperaran les activitats d'avaluació lliurades en els terminis establerts pel professor de l'assignatura; en cap cas es podrà presentar un exercici per primera vegada durant el període de recuperació.
 
Només es considerarà un alumne "no presentat" si ha lliurat menys de 2/3 parts de les evidències avaluables del total de l'assignatura. La nota màxima que es podrà obtenir en la recuperació és de 5 sobre 10 (Aprovat).
 
* PLAGI o CÒPIA: En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del
procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

* Previsió d'escenaris múltiples: En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participacióa classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc.El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

L’alumnat tindrà dret a revisar els resultats de les proves realitzades. El professorat establirà oportunament els mecanismes per fer-ho.

Es tindran en compte els casos particulars que rebran, com no podria ser d’altra manera, un tractament particular.

Avaluació única

L'alumnat que ho manifesti podrà fer avaluació única.

Consistirà en tres activitats d'avaluació que representen el 50% (examen escrit de la totalitat de la matèria), el 25% (entrevista oral) i el 25% (treball bibliogràfic i estat de la qüestió que s'haurà de lliurar el mateix dia de l'examen escrit i l'entrevista oral).

La qualificació de l'assignatura correspondrà a la suma de les tres activitats. Si la nota és entre 2 i 4,9 es podrà fer examen de recuperació per superar l'assignatura.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exam 1 (Lectura de textos) 15% 1,5 0,06 CM02, CM03
Exam 2 (Anàlisi i síntesi) 25% 1,5 0,06 CM02, CM03, CM04, KM05, KM06, SM05, SM06
Ressenya o altres tipus de treballs 10% 0 0 KM06, SM06
Sortides i participaicó al Campus Virtual 10% 0 0 CM02, CM03, CM04
Treball d'investigació (escrit i oral) 40% 0 0 CM02, CM03, CM04, SM05

Bibliografia

Bibliografia

** General:


Ø ALTED VIGIL, A.; SÁNCHEZ, J.: Métodos y técnicas de investigación de Historia Moderna e
Historia Contemporánea. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2005.
Ø ARACIL, Rafael [et. al], El mundo actual. de la Segunda Guerra mundial a nuestros días,
Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1998 (2ª ed.).
Ø BERNECKER, W.L., España entre tradición y modernidad: política, economía, sociedad
(siglos XIX y XX). Madrid: Siglo XXI, 2009.
Ø ESPINO LÓPEZ, A. i Mª Antònia MARTÍ ESCAYOL (coords.), Manual d’història
moderna universal, Servei de Publicacions, UAB, Bellaterra, 2012.
Ø FONTANA, Josep, Introducció a l’estudi de la història, Barcelona, Crítica, 1999. (Cap.
5: “Les formes de subsistència: III. La indústria i el creixement econòmic”, pp. 146-
156).
Ø GARCIA ESPUCHE, Albert, La Ciutat del Born: economia i vida quotidiana a Barcelona
(segles XIV a XVIII), Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Museu d'Història de Barcelona,
2009, pp. 31-113.
Ø PARKER, Geoffrey (ed.), Historia de la guerra, Madrid, Akal, 2010, pp. 107-119.
Ø POUNDS, Norman J.G., La vida cotidiana: historia de la cultura material, Barcelona, Crítica,
1992.

 

** Sobre arqueologia i història:


Ø BARRAL I ALTED X., “Arqueologia industrial o Arqueologia del mundo contemporáneo”,
dins de RIPOLL LÓPEZ, G.: Arqueología, hoy. Uned, Madrid: 1992.
Ø CASANELLES RAHOLA, Eusebi, “Les colònies industrials i els habitatges obrers un
patrimoni cabdal per entendre la revolució industrial”, L’Erol, 2005, n. 86-87:
http://www.raco.cat/index.php/Erol/article/view/201134/287135
Ø CLARA, J., Els fortins de Franco. Rafael Dalmau Editor, Barcelona 2010
Ø FERNANDA, M; SANTACANA, J, L’arqueologia del segle XXI: restes i objectes del passat
industrial. Barcelona: Graó, 1998.
Ø GARCIA i ESPUCHE, A.: La Ciutat del Born : economia i vida quotidiana a Barcelona (segles
XIV a XVIII), Barcelona : Ajuntament de Barcelona : Museu d'Història de Barcelona, cop.
2009
Ø GONZÁLEZ RUIBAL, Alfredo: Volver a las trincheras. Una arqueología de la Guerra
Civil Española, Alianza Editorial, Madrid, 2016.
Ø HARRISON, R. & SCHOFIELD, J., After modernity: Archaeological approaches to the
contemporary past. Oxford: Oxford University Press, 2010.
Ø OLMOS BENLLOCH, Pau, “Arqueologia urbana i política: reflexions sobre el mercat del
Born (Barcelona)”, Ex novo: revista d'història i humanitats, 2, 2005, pp.171-172:
http://www.raco.cat/index.php/ExNovo/article/view/144701/237597
Ø SOLÉ, Queralt i JANÉ, Oscar (Coords.), Dossier “L’arqueologia del món modern i
contemporani. Noves perspectives”, Afers. Fulls de recerca i pensament, núm. 78
(2014).

 

** Sobre memòria i transformació de les societats
contemporànies:


Ø ANDERSON, Benedict, Comunitats imaginades, Catarroja, Editorial Afers, 2005,
pp. 105-164.
Ø DD.AA.: Barraquisme. La ciutat (im)possible. Generalitat de Catalunya,
Barcelona 2011
Ø FERRER ALÒS, Llorenç, “El règim senyorial i la tinença de la terra”. A:
Història. Política, societat i cultura dels Països Catalans, Barcelona, Fundació
Enciclopèdia Catalana, 1995, pp. 250-268:
https://docs.google.com/file/d/0Bxztdpf7zWKcNDhlNWMxYTEtZDdjZi00ZTh
hLTkxZTQtMTUwYjRjMGI0Mzc1/edit?hl=ca&pli=1
Ø JUDT, Tony, El Refugi de la memòria, La Magrana, Barcelona, 2011 (en castellà:
El Refugio de la memoria, Taurus, Madrid, 2011)
Ø RODRIGO, Javier, Cautivos. Campos de concentración en la España franquista,
1936-1947. Barcelona: Crítica, 2005.
Ø ROMERO, Eladi: Itinerarios de la guerra civil española, Ed. Laertes, Barcelona:
2001
Ø SOLÉ, Queralt, Els morts clandestins. Les fosses comunes de la Guerra
Civil a Catalunya (1936-1939), Catarroja, Editorial Afers, 2008, pp. 21-57.


Programari

Programari Sotware